ARiMR zaprasza do udziału w konkursie pt. Akcja Reanimacja i Moc Ratowania

ARiMR zaprasza do udziału w konkursie pt. Akcja Reanimacja i Moc Ratowania

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa organizuje konkurs pn. „Akcja Reanimacja i Moc Ratowania”. Konkurs jest skierowany do ratowników z Zespołów Ratownictwa Medycznego (ZRM) oraz strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) z obszarów wiejskich. Prace konkursowe można przesyłać do 20 sierpnia br.

Zdaniem uczestników konkursu jest nagranie filmu z instruktażem udzielania pierwszej pomocy, czyli czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu bądź nagłego ataku choroby.

Najlepszy filmik zostanie opublikowany na stronie i w mediach społecznościowych ARiMR.

Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba filmująca posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca ratownikiem medycznym (ZRM), bądź strażakiem (OSP) z obszaru wiejskiego – z wyjątkiem pracowników ARiMR oraz osób będących członkami ich najbliższych rodzin (tj. mąż, żona, dzieci, rodzice), w tym także osób pozostających z ARiMR w stosunku cywilnoprawnym.

Prace konkursowe w formacie MP4 można przesyłać do 20 sierpnia br. na adres: . Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 11 września br. – w Światowym Dniu Pierwszej Pomocy.

WARUNKI KONKURSU

  1. Uczestnicy nadsyłają maksymalnie 1 filmik, wykonany samodzielnie, w którym mogą brać udział inni ratownicy medyczni bądź strażacy reprezentujący dany oddział ZRM lub OSP z obszaru wiejskiego, jako tzw. osoby trzecie (np. odgrywając rolę poszkodowanego/ reanimującego). Z jednego ZRM lub OSP może zostać wysłany tylko 1 filmik.
  2. Filmiki należy przesłać do dnia 20 sierpnia 2021 roku, na adres mailowy: w tytule wiadomości pisząc: Konkurs filmowy pt. „Akcja Reanimacja i Moc Ratowania”.
  3. Filmiki powinny być zapisane w formacie MP4.
  4. Filmikowi powinien towarzyszyć opis zawierający: tytuł filmu, datę oraz miejsce jego wykonania, dane personalne Uczestnika Konkursu – autora filmiku. Do przesyłki z filmem należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz czytelnie podpisane oświadczenia (Załącznik nr 1.1; Załącznik nr 1.2). W formularzu zgłoszeniowym należy podać dane Uczestnika Konkursu takie jak: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe w postaci: adresu  do korespondencji, numeru telefonu i adresu e-mail., oraz wskazać Zespół Ratownictwa Medycznego lub oddział Ochotniczej Straży Pożarnej, który reprezentuje Uczestnik Konkursu. Formularz zgłoszeniowy i oświadczenia muszą być czytelnie wypełnione i podpisane (skany dokumentów własnoręcznie podpisanych lub dokumenty opatrzone podpisem elektronicznym).
  5. W ramach przystąpienia do Konkursu Uczestnik oświadcza, że:
  • posiada pełnię praw autorskich osobistych i majątkowych do zamieszczonego przez niego utworu filmowego (filmiku) określanego terminem „pracy konkursowej”;
  •  zgłoszona do Konkursu praca konkursowa nie narusza żadnych praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich innych podmiotów;
  • posiada zgodę osób, których wizerunek utrwalono w pracy konkursowej do wykorzystania tego wizerunku na potrzeby konkursu, jak i do wykorzystania tego wizerunku przez Organizatora w ramach prowadzonych działań o charakterze informacyjno-promocyjnym, w szczególności w publikacjach i publicznych prezentacjach oraz umieszczaniu na stronach internetowych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych;
  • nieodpłatnie przenosi na rzecz Organizatora autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac konkursowych na polach eksploatacji wskazanych w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 1.2 do Regulaminu Konkursu, w tym w szczególności: korzystanie oraz przetwarzanie przez Organizatora prac konkursowych w ramach prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych, w tym publikowanie na stronie internetowej Organizatora na Facebooku i YouTube oraz w materiałach promocyjnych i informacyjnych ARiMR, podczas publicznych prezentacji, na targach, wystawach i innych imprezach o charakterze niekomercyjnym organizowanych przez ARiMR, dotyczących realizacji przez ARiMR zadań określonych przepisami prawa, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
  1. Nadesłanie prac na adres e-mailowy: (w tytule wiadomości pisząc: Konkurs filmowy pt. „Akcja Reanimacja i Moc Ratowania”) wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym i pozostałymi ww. dokumentami oznacza, że Uczestnik Konkursu zapoznał się i akceptuje Regulamin Konkursu.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości 11 września 2021 roku na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl

Nagrodzone prace konkursowe (filmiki) zostaną umieszczone na stronie ARiMR wraz z informacją, kto jest ich autorem.

NAGRODY

W dniu 11 września br., czyli w Światowym Dniu Pierwszej Pomocy, ogłoszone zostaną wyniki Konkursu i wszyscy zostaną uhonorowani drobnymi upominkami, a Laureaci I, II i III miejsca nagrodami rzeczowymi (fantomami i certyfikowanymi torbami medycznymi).

Dodatkowym elementem promującym i honorującym autorów będzie fakt, że prace konkursowe (filmiki) zwycięzców oraz wyróżnionych mogą zostać opublikowanie na stronie internetowej Organizatora na Facebooku i YouTube, oraz w materiałach promocyjnych i informacyjnych ARiMR, podczas publicznych prezentacji, na targach, wystawach i innych imprezach o charakterze niekomercyjnym organizowanych przez ARiMR.

 Szczegółowe informacje, regulamin i formularz wniosku znajdują się pod linkiem:

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-zaprasza-do-udzialu-w-konkursie-pt-akcja-reanimacja-i-moc-ratowania.html

 

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), www.arimr.gov.pl.

Fot. pixabay.com