Senior Plus - dotacja na funkcjonowanie klubów dla seniorów

Senior Plus - dotacja na funkcjonowanie klubów dla seniorów

To bez wątpienia dobra wiadomość dla starszych mieszkańców, którzy chętnie korzystają z oferty Klubów Senior Plus. Gmina Koniecpol kolejny raz pozyskała dotację stanowiącą dofinansowanie bieżącej działalności Klubów Senior Plus funkcjonujących w Koniecpolu i Starym Koniecpolu. Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek i burmistrz miasta i gminy Koniecpol Ryszard Suliga w dniu 19 lipca podpisali dwie umowy na dofinansowanie wydatków dotyczących funkcjonowania placówek.

Utworzone Kluby Senior+ w Koniecpolu i Starym Koniecpol  oferują wsparcie dla osób w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo, będących mieszkańcami gminy Koniecpol. W latach 2018 oraz 2019 z budżetu państwa pozyskano dotacje na dostosowanie budynków i adaptację pomieszczeń, a także na wyposażenie.

W ramach Programu Wieloletniego „Senior+” jednostki samorządu terytorialnego mogły ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+” oraz na zapewnienie funkcjonowania istniejących już placówek – mówi burmistrz Ryszard Suliga. - Gmina skorzystała z tej możliwości kolejno w latach 2018 i 2019, aby dzięki pozyskanym środkom przebudować pomieszczenia i doposażyć budynki w Koniecpolu i Starym Koniecpolu. Spora część środków przeznaczona została na działania inwestycyjne, w tym m.in. wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, aby zniwelować bariery architektoniczne, przebudowę i modernizację pomieszczeń, toalet oraz niezbędne wyposażenie. Obecnie, w ramach pozyskanych dotacji, pozyskano środki na bieżącą działalność tych placówek. Dzięki tym projektom nasi Seniorzy posiadają przyjazną dla siebie przestrzeń do spotkań, integracji. Uczestnicy zajęć mają możliwość przebywania w grupie rówieśniczej, z profesjonalną kadrą i w komfortowych warunkach.

Celem strategicznym Programu Wieloletniego „Senior+” jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w placówkach „Senior +” przy dofinansowaniu działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +”. Program polega na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +” przez jednostki samorządu, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu. 

W ramach Programu Wieloletniego "Senior+" uprawnione podmioty, w trybie otwartego konkursu ofert, mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na:

  1. moduł 1 - jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówki w wysokości do 80% całkowitego kosztu realizacji zadania, które nie może być wyższe niż 300 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior +” oraz 150 tys. zł w przypadku Klubu „Senior +”, z tym że wysokość środków finansowych z budżetu państwa przeznaczonych w ramach powyżej wskazanej kwoty na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku nie może być wyższa niż  250 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior +” oraz 125 tys. zł w przypadku Klubu „Senior +”. Natomiast jednorazowa kwota dotacji przeznaczona na wyposażenie Dziennego Domu „Senior +” nie może być wyższa niż 80 tys. zł, a w przypadku Klubu „Senior +” – 25 tys. zł,
  2. moduł 2 - zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek. Dofinansowaniu z budżetu państwa w każdym roku kalendarzowym, w trybie konkursowym mogą podlegać działania związane z bieżącym utrzymaniem placówki. Rocznie kwota dofinansowania na działalność bieżącą placówek uruchomionych w ramach Programu wynosić będzie miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca nie więcej niż 300 zł w Dziennym Domu „Senior +” oraz nie więcej niż 200 zł w Klubie „Senior +”, przy czym dotacja nie może stanowić więcej niż 40 % całkowitego kosztu realizacji zadania.