Pomoc doraźna po nawałnicy w Koniecpolu

Pomoc doraźna po nawałnicy w Koniecpolu

Likwidacja szkód, które wyrządziła nawałnica z ubiegłego tygodnia, potrwa co najmniej kilka miesięcy. Kilkadziesiąt zniszczonych domów, zerwane dachy i linie energetyczne, połamane drzewa to efekt ostatnich burz. Poszkodowani mogą liczyć na doraźną pomoc w wysokości 6 tys. zł, po wydaniu decyzji przez Śląski Urząd Wojewódzki i przekazaniu środków do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu.

Następnego dnia po przejściu nawałnicy zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol powołano komisje do szacowania strat – mówi Edyta Wierzbińska, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu. W pierwszych dniach od 15 lipca zebrano ponad 100 wniosków, w tym w pierwszym dniu ponad 50. Straty szacuje się na bieżąco, przeprowadzany jest wstępny wywiad, zdarzenie jest dokumentowane fotograficznie. Wszystkie zebrane dokumenty wysłano do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jesteśmy przekonani, że wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie i pieniądze wpłyną, aby MGOPS mógł jak najszybciej wydać decyzje o przyznanej pomocy poszkodowanym. Wczoraj zebrano kolejne ponad 30 wniosków. Teraz musimy czekać na pieniądze. Dopóki nie przyjdzie decyzja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznaniu pomocy dla gminy nie wolno nam wydać decyzji indywidualnych. Teraz musimy więc czekać - tłumaczy Edyta Wierzbińska.

Przypomnijmy, że realizacja powyższych działań odbywa się na podstawie „Zasad udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa  w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych wraz z załącznikami”, zatwierdzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Rodziny lub osoby samotnie gospodarujące, które poniosły straty:

  • w budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu  o posiadane środki własne mogą ubiegać się o pomoc „doraźną”, która wynosi do 6 tys. zł.

Ponadto rodziny i osoby samotnie gospodarujące mogą ubiegać się o pomoc w formie zasiłków celowych:

  • do 200 tys. zł na remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. Kwoty pomocy finansowej, przyznawane są w zależności od oszacowanego procentu zniszczeń/uszkodzeń;
  • do 100 tys. zł na remont albo odbudowę budynku gospodarczego (niezależnie od liczby zniszczonych lub uszkodzonych budynków gospodarczych) - kwoty pomocy finansowej, przyznawane  w zależności od oszacowanego procentu zniszczeń/uszkodzeń.