Kolejny nabór w ramach programu grantowego Moje miejsce na Ziemi

Kolejny nabór w ramach programu grantowego Moje miejsce na Ziemi

Fundacja ORLEN rozpoczęła nabór do czwartej edycji programu grantowego dla społeczności lokalnych „Moje miejsce na Ziemi”. Do 29 lipca br. organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe z całej Polski mogą składać wnioski o dofinansowanie pomysłów na działania. O wsparcie ubiegać się mogą nie tylko organizacje pozarządowe, ale też instytucje kultury, szkoły, przedszkola, koła gospodyń wiejskich czy parafie.

Granty w wysokości 5 000, 10 000, 15 000 i 20 000 zł przyznawane będą na realizację projektów związanych z: ekologią, sportem, bezpieczeństwem, kulturą, ochroną zwierząt czy zrównoważonym rozwojem. Budżet programu to 2 miliony złotych. Szansę na grant ma w tym roku aż 200 podmiotów.

Najlepsze inicjatywy czwartej edycji konkursu „Moje miejsce na Ziemi” wybierze komisja programowa, w skład której wchodzą przedstawiciele PKN ORLEN i jego korporacyjnej Fundacji. Szansę na wygranie grantu będą miały przede wszystkim projekty poprzedzone rzetelnym rozpoznaniem lokalnych potrzeb oraz te, integrujące mieszkańców i angażujące do współpracy różne podmioty. Projekty muszą być realizowane w okresie od 29 października 2021 r. do 30 czerwca 2022 roku.

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ POPRZEZ SYSTEM ON-LINE: https://darowiznyfundacja.orlen.pl/#/login

Termin składania wniosków upływa 29 lipca br. o godzinie 23.59. Po tej dacie nie będzie już możliwości złożenia wniosku do programu.

Granty są przyznawane projektom, które:
a) skierowane są do lokalnej społeczności i wynikają z przeprowadzonej analizy potrzeb mieszkańców;
b) mają określony cel i konkretną grupę odbiorców, zaplanowane działania, rezultaty oraz realne koszty realizacji;
c) realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.


Wnioski należy składać w ramach jednego z czterech koszyków grantowych:
a) koszyk I (granty o wartości 5.000 zł ) – liczba zaplanowanych grantów = 70;
b) koszyk II (granty o wartości 10.000. zł) – liczba zaplanowanych grantów = 70;
c) koszyk III (granty o wartości 15.000 zł) – liczba zaplanowanych grantów = 50;
d) koszyk IV (granty o wartości 20.000 zł) – liczba zaplanowanych grantów = 10.

Wydatki niekwalifikowalne:
a) bieżąca działalność organizacji;
b) udzielanie pożyczek;
c) działania, które zostały już zrealizowane;
d) bezpośrednia pomoc finansowa dla osób fizycznych;
e) zagraniczne wycieczki i wyjazdy;
f) kary, grzywny i odsetki karne;
g) zakup napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych;
h) podatek dochodowy od osób prawnych;
i) prowadzenie działalności gospodarczej.

Koszt zatrudnienia koordynatora projektu nie może przekraczać 10% wartości grantu.

Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie 1 wniosek w ramach Programu.


Kto może złożyć wniosek?

1.Organizacje pozarządowe i oddziały terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (z wyłączeniem spółek prawa handlowego) – tj. fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej, organizacje społeczno-zawodowe rolników,

2. Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

3. Szkoły publiczne, przedszkola publiczne,

4. Koła gospodyń wiejskich,

5. Kościelne jednostki organizacyjne prowadzące działalność na terytorium RP.

Granty mogą zostać przeznaczone wyłącznie na projekty non-profit realizowane w obszarze:
a) upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji;
b) działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
c) przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu;
d) podwyższenia poziomu bezpieczeństwa publicznego;
e) zachowania dziedzictwa historycznego oraz rozwoju edukacji, kultury i sztuki;
f) poprawy stanu środowiska naturalnego oraz ochrony zwierząt;
g) podnoszenia świadomości na temat ekologii i zrównoważonego rozwoju.

Źródło i więcej informacji, w tym regulamin, najczęściej zadawane pytania i adres e-mail, gdzie można uzyskać więcej danych o naborze, znajduje się na stronie:

https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Strony/Moje-miejsce-na-ziemi.aspx

Fot. pixabay.com ​