Nowe wydanie Gazety Koniecpolskiej

Nowe wydanie Gazety Koniecpolskiej

W tym wydaniu można przeczytać o tym co ważnego wydarzyło się w ostatnich miesiącach w gminie Koniecpol. Odbyła się sesja absolutoryjna, napisano kolejne wnioski o dofinansowanie pilnych zadań, pozyskano środki zewnętrzne uzupełniające w istotny sposób gminny budżet. Zakończono dużą inwestycję realizowaną od ubiegłego roku i dofinansowaną z funduszy unijnych, związaną z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy „Słowik”. Trwają prace przy budowie dalszych kilometrów sieci wodno-kanalizacyjnej w dzielnicy „Magdasz”.

W ostatnim dniu czerwca, na sesji Rady Miejskiej, Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol przedstawił już po raz trzeci „Raport o stanie Gminy Koniecpol”. Tym razem za rok 2020 i otrzymał wotum zaufania. Realizacja zadań i budżetu w 2020 roku odbywała się w wyjątkowo trudnych warunkach. Sytuacja ta w sposób bezpośredni i pośredni oddziaływała na finanse gminy. Pomimo wszystko, biorąc pod uwagę liczbę zrealizowanych przedsięwzięć, był to kolejny dobry rok dla gminy. Radni jednomyślnie przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 roku, udzielili BUrmistrzowi absolutorium za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

To dla mnie wielka motywacja do dalszej pracy i wysiłku - mówi burmistrz Ryszard Suliga. Absolutorium jest dla mnie bardzo ważne, bo stanowi ocenę mojej pracy i potwierdzenie, że jest doceniana i akceptowana. Cieszę się, że wszyscy Radni obdarzyli mnie zaufaniem, podejmując jednomyślnie uchwałę o udzieleniu mi wotum zaufania, za co bardzo dziękuję!

W czerwcu odbyła się społeczna akcja Wielkiego Sprzątania Doliny Pilicy. Była to największa od lat skoordynowana akcja, w której wzięło udział prawie 200 osób - wolontariuszy. Jest również coraz aktywniej w życiu społecznym i kulturalnym. Od maja wznowił działalność stacjonarną Dom Kultury w Koniecpolu. W sierpniu zainaugurowany zostanie Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w kościele Św. Trójcy.  To już po raz piąty artyści zasiądą przy koniecpolskich organach, aby zagrać utwory wybitnych twórców baroku i późniejszych.

Warto w tym numerze zwrócić uwagę na ważne ogłoszenia, a więc nowe zasady programu „Czyste Powietrze”, możliwość złożenia przez rolników formularza do projektu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, konieczność złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach.

To tylko niektóre z tematów tego wydania, które znajduje się w załączniku do artykułu.