Pomoc poszkodowanym w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych

Pomoc poszkodowanym w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych

Pomoc „doraźna” dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej wynosi do 6 tys. zł, do 200 tys. zł na remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, a do 100 tys. zł na remont albo odbudowę budynku gospodarczego. W tej sprawie mieszkańcy powinni kierować się do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu, mieszczącego się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol przy ul. Chrząstowskiej 6A.

Specjalna powołana komisja przy współpracy z osobą z uprawnieniami zawodowymi dokonuje oszacowania szkód.

Pomoc udzielana jest na wniosek osoby uprawnionej w formie zasiłku celowego przyznawanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej przez kierownika ośrodka pomocy społecznej, który działa z upoważnienia wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Wypłaty zasiłków celowych osobom uprawnionym dokonywane są przez właściwe miejscowo ośrodki pomocy społecznej. Osobami uprawnionymi do pomocy są rodziny lub osoby samotnie gospodarujące, prowadzące w dniu wystąpienia zdarzenia klęskowego, gospodarstwo domowe w budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym zniszczonym lub uszkodzonym w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęsk żywiołowych i które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.

Kwota udzielanej pomocy nie może przekroczyć wysokości szkód wyrządzonych zdarzeniem klęskowym w danym budynku/lokalu mieszkalnym.

Pomoc przeznaczona jest na:
- tzw. pomoc „doraźną” (do 6 tys. zł) dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne,
- remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, który został zniszczony lub uszkodzony w wyniku powodzi, podtopień, intensywnych opadów atmosferycznych, silnych wiatrów, wyładowań atmosferycznych lub osunięć ziemi, określanym jako „zdarzenie klęskowe” (do 200 tys. zł na remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, do 100 tys. zł na remont albo odbudowę budynku gospodarczego).

Należy jednocześnie podkreślić, że przez budynek mieszkalny rozumie się również budynek gospodarczy służący zaspokajaniu niezbędnych potrzeb bytowych rodziny lub osoby samotnie gospodarującej, w szczególności budynek inwentarski.

Więcej informacji na temat zasad udzielania pomocy:

https://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego/zasilki-celowe