Konkurs w zakresie ratownictwa wodnego

Konkurs w zakresie ratownictwa wodnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło otwarty konkurs ofert z zakresu ratownictwa i ochrony ludności na szkolenia ratowników wodnych. Program przewiduje dotacje przeznaczone na szkolenia ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 80% ogólnych kosztów kwalifikowalnych projektu. Termin składania ofert upływa 26 lipca 2021 r.

Konkurs skierowany jest do podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego określonych w art. 12 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie spełniających wymagania, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o DPPiW. Podmioty realizujące zadanie powinny zapewniać kadrę, sprzęt szkoleniowy i bazę dydaktyczną wymagane do szkolenia i egzaminowania ratowników wodnych zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie szkoleń oraz zapewniać bezpieczne warunki przeprowadzenia szkolenia oraz egzaminu.

Koszty kwalifikowane stanowią wydatki poniesione w szczególności na:

- wynagrodzenia dla osób szkolących, 

- zakwaterowanie i wyżywienie uczestników szkolenia niepobierających wynagrodzenia,

- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zadania,

- koszt wynajmu i korzystania z sal szkoleniowych niezbędnych do realizacji zadania,

- koszt wynajmu i korzystania z pływalni niezbędnych do realizacji zadania,

- zakup środków ochrony osobistej i do dezynfekcji.

Termin realizacji zadania ustalono od dnia 20 sierpnia 2021 r. nie wcześniej jednak, niż od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 r. chyba, że umowa będzie określać wcześniejszy termin zakończenia realizacji zadania.

Adresatami zadania mogą być tylko te osoby, które:

- spełniają wymagania dla ratownika, ratownika medycznego, lekarza systemu lub pielęgniarki systemu, realizujących doskonalenie zawodowe określone w przepisach ustawy z dnia
8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882, z późn. zm.),

- zadeklarują, że przez okres 5 lat od zakończenia szkolenia będą wykonywać działania ratownicze na rzecz podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego, spełniających wymagania, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy DPPiW, w zakresie utrzymania przez te podmioty stałych dyżurów, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o bezpieczeństwie. 

Miejsce składania ofert

Oferty wraz z załącznikami należy przesłać przesyłką pocztową na adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa,

z dopiskiem na kopercie: Konkurs ofert 2021 – Szkolenie ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego.

O złożeniu oferty w terminie decyduje data wpływu oferty do siedziby Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (w przypadku oferty składanej drogą elektroniczną decyduje wpływ oferty na elektroniczną skrzynkę ePUAP Ministerstwa do godziny 1615 ostatniego dnia terminu).

Źródło:

https://www.gov.pl/web/mswia/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-wsparcie-realizacji-w-2021-roku-zadania-publicznego-z-zakresu-ratownictwa-i-ochrony-ludnosci-pod-nazwa-organizacja-i-prowadzenie-szkolen-ratownikow-wodnych-w-zakresie-ratownictwa-wodnego