Gmina realizuje program Posiłek w domu i szkole

Gmina realizuje program Posiłek w domu i szkole

W 2021 roku Gmina pozyskała dotację celową dla Gminy na realizację wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" i podpisała z Wojewodą Śląskim, działającym w imieniu Skarbu Państwa, umowę na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu na lata 2019-2023”. Ze względu na istniejące potrzeby przyznano również gminie dodatkowe 5% udziału środków dotacji.

Gmina Koniecpol jest organem prowadzącym dla dwóch szkół podstawowych, oraz dwóch przedszkoli, w których znajdują się stołówki dożywiające około 80 uczniów w szkołach oraz około 30 dzieci w przedszkolach. W ubiegłym roku z posiłku w szkołach i przedszkolach skorzystało łącznie 170 uczniów.

Z analizy danych wynika, że prawie 65% wszystkich korzystających z posiłku dzieci dożywia się w stołówkach prowadzonych bezpośrednio przez gminę.

Program „Posiłek w szkole i w domu” zakłada dofinansowanie dla Gminy w przypadku udzielenia pomocy w formie posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności lub posiłku, jeżeli dochód na osobę nie przekracza kwoty 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1051,50 zł, a w przypadku rodziny, kwoty 792 zł. Pomoc przysługuje osobom jej potrzebującym, a w szczególności: dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej oraz osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, a w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.