Koniecpol pozyskał dotację na nowy Program Ochrony Środowiska

Koniecpol pozyskał dotację na nowy Program Ochrony Środowiska

Opracowanie programu ochrony środowiska na lata 2021 – 2027 z perspektywą do roku 2030 dla miasta i gminy Koniecpol dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Dotacja wynosi 6 400 zł, co stanowi 80% kosztu zadania. Program obejmie m.in. następujące elementy środowiska: ochronę przyrody, zasoby wodne, powietrze atmosferyczne, ochronę przed hałasem, ochronę przed polami elektromagnetycznymi, powierzchnię terenu, gleby i energię odnawialną.

Nowy okres programowania UE, aktualizacja i wprowadzanie nowych zasad wsparcia przedsięwzięć wymagają aktualizacji bądź opracowania nowych dokumentów strategicznych i planów wdrażających wyznaczone cele i kierunki rozwoju. Należy również zaznaczyć, że wszystkie instytucje udzielające pomocy finansowej  w dziedzinie ochrony środowiska wymagają od gminy i inwestorów nie tylko wypełnienia odpowiedniego wniosku, ale również przedstawienia szeregu opracowań, planów i dokumentacji opisujących przedsięwzięcie. Należą do nich między innymi: strategie rozwoju gminy, programy ochrony środowiska, plany gospodarki odpadami, programy rewitalizacji, dokumentacja projektowo-kosztorysowa, studium wykonalności, biznes plan, wymagane przez prawo decyzje i zezwolenia na realizację projektu.

Powoli kończy się obecna perspektywa unijna i nabory wniosków, realizowane są i rozliczane ostatnie zadania w ramach budżetu unijnego 2014-2020, a do nowej musimy się przygotować – mówi burmistrz Ryszard Suliga. Aby wystąpić z wnioskami o dofinansowanie należy wcześniej przygotować wiele dokumentów, nowych strategii, planów i programów, które później są załącznikiem do aplikacji lub warunkiem do wzięcia udziału w konkursie. Należy też zadbać o swoje miejsce w strategiach i innych dokumentach wyższego szczebla, w tym województwa śląskiego, bo stwarza to lepsze możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego w przyszłości.     

Zawsze realizacja zadań związanych z ochroną środowiska wiąże się z wysokimi nakładami inwestycyjnymi. Większość instytucji dotujących lub udzielających oprocentowanych kredytów na inwestycje w tej dziedzinie wymaga, żeby inwestycja osiągnęła odpowiednio duży efekt ekologiczny i objęła swym zasięgiem możliwie największą liczbę mieszkańców aglomeracji, gminy lub związku komunalnego. Stąd konieczność podejścia planistycznego, obejmującego swym zasięgiem cała gminę i otoczenie.

Fot. pixabay.com.pl