Następne zadania inwestycyjne z dotacjami

Następne zadania inwestycyjne z dotacjami

Ponad 4 300 000 PLN dofinansowania pozyskano w ramach kolejnego konkursu w ramach  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dzięki wsparciu będzie można rozpocząć kolejny etap budowy wodociągów i realizację kolejnych dróg w gminie.

Pierwszy projekt obejmuje przebudowę układu drogowego o długości 1681 mb na ulicach: Fredry, Boya-Żeleńskiego, Gruszeckich, Krasińskiego, Norwida w Koniecpolu. Zrealizowana zostanie przebudowa i  budowa jezdni oraz obustronnych chodników, budowa ścieżek rowerowych i odwodnienia oraz prac drogowe na 9 skrzyżowaniach.

Drugi projekt dotyczy budowy III etapu sieci wodociągowej z następującym zakresem rzeczowym: budowa 17 758,30 mb sieci wodociągowej, przyłączy wodociągowych o łącznej długości 4 432,20 mb (215 szt.) oraz budowa ujęcia wody o wydajności Qhmax = 35m3/h i Qśrdmax = 300m3/d.

Jak już wspominałem wielokrotnie, wszystkie inwestycje wymagają czasu na przygotowanie i pozyskanie zewnętrznych źródeł współfinansowania, bo sam budżet gminy nie wystarczy na zaspokojenie wszystkich potrzeb – mówi burmistrz Ryszard Suliga. W naborach bierzemy udział cały czas i sukcesywnie realizujemy założone plany inwestycyjne, bo za parę lat nie można zrobić wszystkiego. Podstawowa infrastruktura techniczna w gminie, do której niewątpliwie należą wodociągi i kanalizacja, powinna być zrealizowana dawno w ramach szeroko dostępnych wówczas środków unijnych na projekty wodno-kanalizacyjne. Środki unijne dostępne były w czasie perspektyw unijnych: 2004 - 2006, 2007 - 2013.  Niestety do realizacji tych podstawowych spraw przystąpiliśmy dopiero w roku 2015, a więc 6 lat temu, kiedy dotacje na te zadania były już ograniczone, bo prawie wszystkie gminy zdążyły zaspokoić swoje potrzeby w tej dziedzinie. Praktycznie od roku 2015, na ile pozwalają nam możliwości dofinansowania zadań, realizujemy etapami wodociągi, budujemy kanalizację, drogi, remontujemy placówki oświatowe itd. Ważna jest też kolejność wykonania prac budowlanych. Nie można w pierwszej kolejności wybudować drogi, a za parę miesięcy zniszczyć nawierzchnię i przystąpić do budowy kanalizacji. Wszystko w kolejności technologicznej, a nie tak jak donośnie sugerują niektóre osoby na sesjach Rady Miejskiej. Każdy nabór wniosków, konkurs to również czas, którego nie można skrócić, czy przyspieszyć. Pieniądze nie przychodzą same tylko wymaga to wysiłku i cierpliwości. W pierwszej kolejności należy przygotować wniosek, załączniki, potem przychodzi okres oceny instytucji dotujących. Od wielu lat w gminie Koniecpol były ogromne problemy z siecią wodociągową i kanalizacyjną. Sytuacja ta z roku na rok zmienia się na lepsze, bo mamy coraz to więcej kilometrów sieci.

I jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Realizacja każdego zadania inwestycyjnego to z jednej strony zadowolenie mieszkańców, a z drugiej oburzenie nielicznych za niedogodności, które mogą wystąpić w tym czasie. Przy tego rodzaju inwestycjach należy liczyć się z częściowymi niedogodnościami, aby docelowo odczuć znaczną poprawę jakości życia. Kumulacja największych utrudnień występuje właśnie przy robotach ziemnych. Nie ma jednak innej metody budowy wodociągów czy kanalizacji i należy liczyć się okresowo z obecnością błota przy domu, czy sprzętu budowlanego. Taka infrastruktura to konieczność ułożenia rur i głębokich wykopów. Nie ma bowiem innych możliwości przesyłania wody i ścieków. Realizacja tego rodzaju inwestycji wiąże się z rozebraniem istniejącej nawierzchni oraz czasowymi zmianami w organizacji ruchu. Musi upłynąć trochę czasu aby ziemia po wykopach ustabilizowała się, co też jest zależne od pory roku. W projektach związanych z budową sieci wodno-kanalizacyjnych kosztem kwalifikowanym jest odtworzenie istniejącej nawierzchni, a nie budowa nowych dróg zaraz po zrealizowaniu infrastruktury technicznej. Wszystko w swojej kolejności i po wygospodarowaniu pieniędzy na ten cel oraz pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania, tak jak ma to miejsce teraz w przypadku zadania dotyczącego budowy dróg. W pierwszej kolejności należy stworzyć i sfinansować podstawo­wą infrastrukturę techniczną, czyli zakopać w ziemi to, co konieczne i wydać wiele milionów. Potem przychodzi czas na następne inwestycje - dodaje Ryszard Suliga.

W powiecie częstochowskim, w trzecim naborze w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, tylko dwie gminy otrzymały dotacje na zadania inwestycyjne, w tym gmina Koniecpol.