Przedszkolaki z naszej paki w gminie Koniecpol

Autor Milena Zagził
Przedszkolaki z naszej paki w gminie Koniecpol

Pod taką nazwą w okresie od września 2021 r. do końca czerwca 2022 r. w dwóch przedszkolach publicznych w Koniecpolu  realizowany będzie projekt unijny współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu, skierowanego do 127 dzieci, jest poprawa jakości edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć specjalistycznych w Przedszkolu nr 1 i Przedszkolu nr 2 mających na celu niwelowanie deficytów rozwojowych dzieci oraz wzrost ich umiejętności poprzez wsparcie prawidłowego rozwoju, a także nabycie kompetencji zawodowych przez nauczycieli oraz doposażenie placówek biorących udział w projekcie w pomoce dydaktyczne w Gminie Koniecpol.

Wniosek o dofinansowanie projektu ze środków unijnych został przygotowany i złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w styczniu 2020 roku. Przeszedł pozytywnie zarówno ocenę formalną jak i merytoryczną, a obecnie zawierana jest umowa na dofinansowanie. Całkowity koszt realizacji projektu w okresie od 1 września 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. wyniesie 233 221,25 zł, w tym 198 238,06 zł to kwota dofinansowania, a wkład własny gminy  wynosi 34 983,19 zł.

W ramach projektu realizowanych będzie 6 zadań:

  1. Wsparcie istniejących miejsc przedszkolnych poprzez doposażenie Przedszkola nr 1 w pomoce dydaktyczne takie jak: tablica interaktywna, magiczny dywan, zestaw wielofunkcyjny na plac zabaw, 2 laptopy, urządzenie wielofunkcyjne, liczne materiały i pomoce edukacyjne,
  2. Organizowanie i przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla dzieci w Przedszkolu nr 1. W ramach tego zadania przeprowadzone będą zajęcia plastyczno-artystyczne, rytmiczno-taneczne, korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia logopedyczne, terapeutyczne, gimnastyka korekcyjna,
  3. Szkolenia dla nauczycieli Przedszkola nr 1,
  4. Wsparcie istniejących miejsc przedszkolnych poprzez doposażenie Przedszkola nr 2 w pomoce dydaktyczne takie jak: tablica interaktywna, magiczna ściana, 2 laptopy z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne, pomoce i zestawy edukacyjne,
  5. Organizowanie i przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla dzieci w Przedszkolu nr 2. W ramach projektu przeprowadzone będą zajęcia plastyczno-artystyczne, korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, smyko-multisensoryka,
  6. Szkolenie dla nauczycieli Przedszkola nr 2.

Zakupiony sprzęt i pomoce edukacyjne wykorzystywane będą do wzbogacenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych dla dzieci. Natomiast przeprowadzone zajęcia pozwolą zapewnić dzieciom bardziej wszechstronny rozwój, kształtować zainteresowania, korektę wymowy, postawy, dadzą możliwość rozwoju zarówno w sferze intelektualnej, jak i społeczno-emocjonalnej. Na szkoleniach nauczyciele zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć zgodnie z potrzebami dzieci i nowymi wymogami systemu oświaty.