Z jakimi zadaniami kończy się ten rok?

Z jakimi zadaniami kończy się ten rok?

Dzisiaj wyjątkowa noc w roku i czas na ostateczne podsumowania oraz noworoczne postanowienia. O tym co udało się zrealizować i co już zostało przygotowane na przyszły rok rozmawiamy z burmistrzem Ryszardem Suligą, Gwidonem Jelonkiem, dyrektorem biura i Sebastianem Musiałem, sekretarzem gminy.

Przełom roku to okres refleksji nad tym co minęło i nad tym co czeka nas w Nowym Roku. Jaki był 2020 rok dla Koniecpola?

Sebastian Musiał: - W roku 2020 realizowaliśmy kolejne etapy budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, obejmującej ulice: Łąkową, Brzozową, Akacjową, Topolową, Bukową, Wesołą, Willową, Górną, Słowik. W grudniu realizowane były roboty na ulicy Górnej. Oprócz tego wykonaliśmy wiele mniejszych projektów, w tym również współfinansowanych ze środków krajowych.

Ryszard Suliga: - By gminy mogły się rozwijać konieczne jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury do tego rozwoju. Mieszkańcy jak i inwestorzy zwracają uwagę na dostępność podstawowej infrastruktury technicznej, dobrych dróg, które zachęcają do otwierania biznesu w danej części regionu. Mówiłem już, że w pierwszej kolejności wiele milionów należy zakopać w ziemi. Realizacja przyjętych na początku roku założeń inwestycyjnych, a zarazem utrzymywanie w dyscyplinie budżetu nie należy do zadań łatwych, ale już dziś widać, że ciężka praca owocuje konkretnymi inwestycjami i wynikami jeśli chodzi o budżet na kolejny rok. Ogromne zaniedbania, zaległe od dziesiątek lat inwestycje w gminie, jak chociażby wodociągi i kanalizacja, wymagają wielu lat pracy, wielu inwestycji. W długiej kolejce do remontu, modernizacji czekają kolejne drogi, oświetlenie, obiekty oświatowe, a to wymaga znaczących nakładów finansowych i czasu na przygotowanie tych zadań, a następnie realizację.

Gmina to również inwestorzy i inwestycje prywatne. Rozpoczęła działalność mała galeria handlowa. Przypomnę, że prace budowlane ruszyły w lutym 2020 r. Zgodnie z planami inwestora oferta miała być uzupełnieniem dyskontu spożywczego już działającego na tym terenie i to zostało zrealizowane. Mini-galeria jest kolejnym elementem, który na pewno wzbogacił to miejsce, a jednocześnie stworzono nowe miejsca pracy.  

Nie mamy bezpośredniego wpływu jako Urząd na inwestycyjne tereny prywatne, bo nie jesteśmy ich właścicielem. Mam tutaj szczególnie na myśli Pałac Potockich i teren po KZPP. Możemy jako gmina zachęcać inwestorów i promować gminę pokazując jej mocne strony. W przypadku Pałacu decyzje podejmuje wyłącznie właściciel, bo decyzje z przeszłości są nieodwoływalne. Gmina w tym przypadku może tylko odsyłać kolejnych chętnych do nabycia tej nieruchomości do właściciela celem sfinalizowania sprawy zakupu nieruchomości. Z pozyskanych informacji wynika, że do tej pory żadna z transakcji nie doszła do skutku. Podkreślę, że w odniesieniu do obiektów prywatnych, nawet tych objętych ochroną konserwatorską, gmina poza obowiązkami dotyczącymi jej jako organu podatkowego, objętymi tajemnicą skarbową, nie posiada żadnych instrumentów prawnego oddziaływania na właściciela. Jednocześnie nadmieniam, iż złożyłem pismo do Rady Miejskiej w Koniecpolu z prośbą o decyzję odnośnie zakupu nieruchomości przez gminę Koniecpol lub o niewydatkowaniu na ten cel środków z budżetu gminy. Właściciel zaznaczył, iż podejmie negocjacje w przypadku rozmów o zakupie w krótkiej perspektywie. Zgodnie z wcześniejszym upoważnieniem Rady Miejskiej w Koniecpolu prowadziłem negocjacje z  właścicielem Zespołu Parkowo-Pałacowego. Właściciel ostatecznie zaproponował zbycie nieruchomości za kwotę 2 500 000 zł. W piśmie, o którym wspomniałem, zaproponowałem potencjalne źródła finansowania prac renowacyjnych i pierwsze działania po wielu rozmowach z instytucjami dotującymi i finansującymi. Zaznaczyłem, że jest to inwestycja wieloletnia, powinna być realizowana etapami w bardzo długiej perspektywie, poprzedzona koniecznością opracowania programu konserwatorskiego, dokumentacji projektowej dla każdego obiektu, zatwierdzanej w każdym przypadku przez konserwatora zabytków. Czas opracowania każdej dokumentacji pod nadzorem konserwatora to ponad 1 rok kalendarzowy pod warunkiem posiadania tytułu prawnego do nieruchomości. Reasumując, oczekuję na podjęcie decyzji przez Radę Miejską.

Sebastian Musiał: - Zdajemy sobie sprawę, iż w miarę jedzenia apetyt rośnie, a więc rosną też oczekiwania naszych mieszkańców, którym musimy sprostać. Wszystko jednak wymaga nakładu pracy i przejścia kolejnych etapów przygotowania każdego zadania przy założeniu posiadania środków finansowych w budżecie gminy. Na przygotowanie jednej inwestycji potrzeba około roku, biorąc pod uwagę przygotowanie projektu technicznego ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami. Czas ten nie jest uzależniony tylko od naszej gminy ale od wielu innych urzędów i instytucji, które muszą wydać odpowiednie dokumenty, aby inwestycja była realizowana.

Gwidon Jelonek: - Pomimo ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa i zmian w organizacji pracy wszystkich urzędów w Polsce, gmina nie zawiesiła planów inwestycyjnych i realizacji zadań wynikających z podpisanych umów, a w szczególności umów o dofinansowanie. Nie zmniejszyliśmy w ciągu roku kwot zaplanowanych na inwestycje pomimo wydanych środków na walkę z koronawirusem i mniejszych wpływów do budżetu.

W roku 2020 realizowaliśmy przede wszystkim drogi. To był nasz priorytet, który wynika z potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców. Przebudowę dróg gminnych wykonywano od wiosny. W tym roku realizowaliśmy niemałą liczbę zadań, bo wybudowaliśmy 7 dróg. W I połowie roku 2020 zakończono 2 inwestycje w Stanisławicach – na ulicy Północnej i Stawowej. Dalej, budowana była droga w Teodorowie i ulica Wąska w Koniecpolu oraz ulica Zielona w Stanisławicach. Pod koniec roku prace drogowe realizowane były na ulicy Łąkowej i Leśnej w Luborczy. Ponadto zakończono prace projektowe i uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej na ulicy Rzecznej. Prawomocną decyzją na realizację inwestycji zatwierdzona została również dokumentacja projektowa dla ulicy Szkolnej. W roku 2020 realizowaliśmy też zadania związane z oświetleniem. Wymienię te największe. Zakończono budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego w ulicy Wąskiej Koniecpolu wraz z montażem 19 słupów stalowych i 21 opraw ledowych, budowę napowietrznej linii oświetleniowej w Aleksandrowie wraz z budową 5 słupów i napowietrznej linii kablowej o długości 196 m oraz montaż 5 opraw oświetleniowych, dobudowę i wymianę 21 opraw oświetleniowych na ulicy Łąkowej w Koniecpolu, dobudowę 420 mb linii oświetleniowej na ulicy Polnej i częściowo Łąkowej oraz montaż 4 opraw ledowych

Gmina wykorzystała również na inwestycje i remonty część pieniędzy, która nie została wykorzystana na organizację wydarzeń kulturalnych m.in. Hetmaniady, dożynek. Te środki przeznaczyliśmy np. na budowę ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 2.

Ryszard Suliga: - Ważnym zadaniem i wyzwaniem było uruchomienie pierwszego żłobka samorządowego, który rozpoczynał działalność w bardzo trudnym czasie, na początku października. Gmina złożyła ofertę konkursową w ramach programu „Maluch+” na dofinansowanie działalności żłobka w roku 2021. Stąd rekrutacja dzieci jest ciągła i każdy może jeszcze zapisać malucha. W porozumieniu z sołtysami sukcesywnie realizowane są zadania wynikające z Funduszu Sołeckiego, zaplanowane na bieżący rok. Środki te są uzupełniane pieniędzmi unijnymi i budżetowymi. Wykonano przyłącze gazowe oraz przystosowano kotłownię budynku SP ZOZ Miejska Przychodnia Rejonowa do zasilania paliwem gazowym. Na początku listopada br. kolejne 20 komputerów przenośnych wraz z zestawami słuchawkowymi  trafiło do uczniów dwóch szkół podstawowych w Koniecpolu w ramach programu unijnego „Polska Cyfrowa”.

Z jakimi zadaniami kończy się ten rok?

Sebastian Musiał: - Wiele zadań zostało przygotowanych do realizacji na przyszły rok 2021. Oprócz przygotowanych inwestycji drogowych, o których już wspomniano, opracowana została dokumentacja projektowa dla budowy odcinka sieci wodociągowej z przyłączami na ulicy Zamkowej w Koniecpolu. Złożyliśmy wnioski o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego. Czekamy na rozstrzygnięcie naboru i wtedy będziemy mogli przekazać informacje jakie zadania będą realizowane w przyszłym roku z tych pieniędzy.

Poza tym zlecono opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego budowy nowego przedszkola w Koniecpolu na tzw. „Księdza Polu” i dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2.

Jakie większe inwestycje planowane są w roku 2021 oprócz wskazanych wcześniej?

Ryszard Suliga: - Środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości blisko 1,5 mln zł przeznaczone zostaną na realizację I etapu budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu - ulica Magdasz (do nr 21), nad Strugą i ulica Zachodnia (uliczka boczna). Zadanie jest na etapie postępowania przetargowego.

Przygotowujemy się do nowej perspektywy unijnej 2021-2027. Pierwsze projekty zostały już zaproponowane do realizacji w ramach przyszłego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Wiadomo, że ten program musi zostać opracowany i zatwierdzony przez Komisję Europejską, a więc o konkretach możemy informować w późniejszym czasie. Mówi się, że siła jest w grupie, a więc w tym roku zawiązaliśmy dwa partnerstwa związane z rozwojem gminy i otoczenia – z gminą Lelów i Irządze oraz z Powiatem Włoszczowskim. Naszym celem jest wypracowanie wspólnych projektów kluczowych, aby później zgłosić je do programów unijnych. W tym celu realizujemy też projekt we współpracy ze Związkiem Miast Polskich, Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Sebastian Musiał: - Kończy się obecna perspektywa unijna i nabory wniosków, a do nowej musimy się przygotować. Aby wystąpić z wnioskami o dofinansowanie należy wcześniej przygotować wiele dokumentów, nowych strategii i programów, które później są załącznikiem do aplikacji lub warunkiem do wzięcia udziału w danym naborze. Należy też zadbać o swoje miejsce w strategiach i innych dokumentach województwa śląskiego i zaznaczyć swój udział w rozwoju regionu, bo stwarza to lepsze możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego w przyszłości.     

Jak wygląda sprawa z terenem po KZPP? Czy zakończono już postępowanie komornicze?

Ryszard Suliga: - W pierwszej kolejności podkreślę, że jest to nadal teren prywatny podlegający postępowaniu komorniczemu, a nie teren gminny. Decyzje i działania Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol w tym zakresie są zatem bardzo ograniczone. Sprawy komorniczo-sądowe nadal trwają pomimo wielu monitów z mojej strony. Doprowadziłem do rozmów z ministerstwami i wstępnych decyzji Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która jest zainteresowana nabyciem tego terenu i wspólnym zagospodarowaniem z gminą. Jak wiadomo do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zgłasza się wielu inwestorów poszukujących wolnych terenów, a więc szanse są duże. Czekamy teraz na informację od Komornika Sądowego, iż możemy działać. Na razie ręce mamy związane, bo nawet o zgodę na wejście na ten teren musimy prosić Komornika Sądowego.

Przypomnę, że pierwsza skuteczna licytacja odbyła się w październiku 2017 r. i zakończyła się sprzedażą części terenu KZPP. Wtedy inwestor nabył tylko teren oczyszczalni ścieków i tzw. Biurowiec. Następnie planowano kolejną licytację w listopadzie 2018 r., która ostatecznie odbyła się dopiero w kwietniu 2019 roku. Ta ostatnia do dzisiaj nie jest zakończona, a niedługo miną 2 lata. W tym czasie napisałem wiele pism i ponagleń. Nie mogę jednak wychodzić poza kompetencje gminy, bo Sąd również kieruje się prawem i swoimi procedurami. Taka przedłużająca się procedura blokuje wszystkich. Zachęcamy inwestorów do zainteresowania się tymi terenami, a następnie miesiącami oczekują na zakończenie procedury komorniczej. W ten sposób inwestorzy zniechęcają się i swoją uwagę kierują gdzie indziej. Mieszkańcy nie mają miejsc pracy, a gmina i KSSE oczekuje na ostateczne decyzje odnośnie licytacji. Niestety, tak jak w przypadku Pałacu, spraw z przeszłości nie można załatwić w krótkim okresie czasu. Każda decyzja podjęta w przeszłości  niesie za sobą skutki, a czy te decyzje były dobre pokazuje nam życie.

Od ubiegłego roku rozpatrywana jest sprawa budowy zakładu produkcji nawozów organicznych z odpadów biodegradowalnych oraz energii elektrycznej w skojarzeniu, którą przedsiębiorca chce zrealizować na terenie po byłej oczyszczalni ścieków KZPP. W lipcu br. Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol odmówił wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Inwestor odwołał się od tej decyzji. Co dalej dzieje się w tej sprawie?

Sebastian Musiał: - Cały czas pracujemy nad tą sprawą i Urząd Miasta i Gminy Koniecpol konsekwentnie zabezpiecza interesy mieszkańców i ochronę ich środowiska zamieszkania. Reagujemy na każdą skargę i pismo inwestora. Jest to praca, której nie widać na zewnątrz i wydaje się, że nic się nie dzieje, a dzieje się wiele od strony administracyjnej. Obecnie oczekujemy na rozstrzygnięcie organów zewnętrznych. Pełnomocnik inwestora złożył dwie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia planu miejscowego dla tego terenu. W związku z tym Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie wydało postanowienie o zawieszeniu z urzędu toczącego się postępowania odwoławczego w sprawie decyzji odmawiającej wydania środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację inwestycji.

Sytuacja przedstawia się następująco. Samorządowe Kolegium Odwoławcze czeka na wyrok WSA, a ten jeszcze nie zapadł. Jeżeli Sąd nie znajdzie podstaw do uznania, że plan został podjęty z naruszeniem prawa to z dużym prawdopodobieństwem odwołanie zostanie oddalone. Wcześniej Inwestor występował do Wojewody o wszczęcie postępowania nadzorczego w celu uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia planu miejscowego, ale Wojewoda nie dopatrzył się żadnego uchybienia z naszej strony.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Liliana Bielas-Kostyra.