IV ogólnopolski konkurs Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa

IV ogólnopolski konkurs Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa

W konkursie mogą wziąć udział sołectwa, które w latach 2010-2020 realizowały projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny. Celem konkursu jest promocja idei funduszu sołeckiego. Termin składania wniosków: 8 lutego 2021.

Organizatorem konkursu jest Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Konkurs jest realizowany we współpracy z Samorządami Województw pod patronatem medialnym miesięcznika „Gazeta Sołecka”.

W konkursie może wziąć udział każde sołectwo, które w latach 2010-2020 zrealizowało projekt sfinansowany z funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny. Łączny udział środków z funduszu sołeckiego oraz środków stanowiących wkład własny sołectwa w całkowitych kosztach związanych z realizacją danego przedsięwzięcia nie może być mniejszy niż 40%. Wykluczone są jednak te inicjatywy, które były już laureatami dotychczasowych edycji wojewódzkich i brały udział w konkursie ogólnopolskim. Zwycięskie inicjatywy będą brały udział w finale ogólnopolskim.

Na laureatów czekają nagrody finansowe, dyplomy a dla zwycięzcy dodatkowo statuetka „Sołecka NIKE”.

Do 8 lutego 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego) należy przesłać zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy.

Zgłoszenie w imieniu sołectwa może dokonać:
– sołtys,
– członek rady sołeckiej,
– wójt/burmistrz.

Z każdego sołectwa można zgłosić tylko 1 projekt, a z każdej gminy można zgłosić kilka projektów.

Dokumentację należy złożyć pocztą tradycyjną na adres:

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

ul. Zofii Urbanowskiej 8

62-500 Konin

Można również dostarczyć ją osobiście bądź poprzez firmę kurierską.

Celem konkursu jest:

 1. Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.
 2. Przekazanie adresatom/uczestnikom wiedzy i informacji w zakresie realizacji projektów służących aktywizacji lokalnej społeczności, sfinansowanych w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego.
 3. Prezentacja dobrych praktyk, wymiana doświadczeń, promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju społeczno-zawodowego.
 4. Promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego.
 5. Identyfikacja najbardziej aktywnych mieszkańców terenów wiejskich, którzy pracują na rzecz społeczności.
 6. Upowszechnianie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystywania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego.
 7. Upowszechnianie wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru.

Kryteria oceny:

 1. Wpływ projektu na poprawę warunków życia mieszkańców wsi (0-25 pkt).
 2. Zaangażowanie mieszkańców w realizację projektu (0-18 pkt).
 3. Długofalowe oddziaływanie projektu (0-10 pkt).
 4. Wpływ projektu na integrację społeczności lokalnej (0-15 pkt).
 5. Oryginalność, innowacyjność projektu (0-17 pkt).
 6. Wkład własny sołectwa (0-15 pkt).

Kontakt z koordynatorem konkursu:

Grażyna Sędziak

tel. 797 901 112 (zawsze po 14.00)

e-mail:

Dokumentacja konkursowa znajduje się pod linkiem: http://kss.org.pl/iv-ogolnopolski-konkurs-fundusz-solecki-najlepsza-inicjatywa-czas-start/

Źródło: http://kss.org.pl/