Partnerstwo samorządów w ramach projektu Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego

Partnerstwo samorządów w ramach projektu Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego

Gmina Koniecpol wraz z gminą Lelów i Irządze zawiązała partnerstwo w celu przystąpienia do projektu „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego” realizowanego przez Departament  Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Przedstawiciele trzech samorządów, w tym 2 z Subregionu Północnego (gmina Koniecpol i gmina Lelów) i jednego z Subregionu Centralnego (gmina Irządze) podpisali porozumienie, w którym zadeklarowali współpracę w celu realizacji wspólnych działań zmierzających do równomiernego rozwoju terenów objętych partnerstwem.

Ukonstytuowanie się porozumienia oraz następnie powołanie Rady Partnerstwa poprzedziły wcześniejsze zdalne spotkania i konsultacje wyznaczające zakres tematyczny wspólnych działań.  Równocześnie powołany został Przewodniczący Rady Partnerstwa, który został  Ryszard Suliga, Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol.

Zakres tematyczny proponowanych obszarów współpracy obejmuje:

  • rewitalizację terenów zdegradowanych i przeznaczenie ich na cele inwestycyjne celem stworzenia miejsc pracy,
  • podjęcie działań w zakresie infrastruktury drogowej i transportu zbiorowego,
  • zintegrowane zarządzanie zasobami przyrodniczymi poprzez rozwój turystyki i dydaktyki ekologicznej,
  • efektywność energetyczną i energooszczędność z wykorzystaniem OZE.

W podpisanym porozumieniu gminy wskazały jednocześnie, że w trakcie pogłębionych analiz i budowania wspólnej strategii rozwoju i projektów wskazane obszary współpracy mogą ulec modyfikacji lub poszerzeniu. 

Celem projektu „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego” jest wzmocnienie sprawności administracyjnej samorządów, w tym w szczególności zwiększenie ich skuteczności w zakresie pozyskiwania i wydatkowania środków oraz poprawa ich kompetencji związanych z realizowaniem kompleksowych przedsięwzięć rozwojowych w partnerstwie z innymi samorządami poprzez specjalistyczne wsparcie doradcze. Pakiety projektów wynikające z dokumentów wypracowanych w ramach pilotażu powinny mieć preferencyjny dostęp do środków z polityki spójności UE na lata 2021-2027, w tym w ramach regionalnych i krajowych programów operacyjnych, co zostanie odzwierciedlone w zapisach Umowy Partnerstwa.