Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Nabór wniosków od dnia 29 października do dnia 30 listopada 2020 r. Celem programu jest skłonienie rolników lub ich domowników albo małżonków do rozpoczęcia działalności pozarolniczej. Firma, która zostanie założona dzięki temu wsparciu, może zajmować się m.in. sprzedażą detaliczną prowadzoną w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, sprzedażą produktów nierolniczych, rzemiosłem, rękodzielnictwem, prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, usługami opieki nad dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi, a także działalnością informatyczną, architektoniczną i inżynierską, usługami rachunkowości, księgowymi, audytorskimi, technicznymi czy działalnością weterynaryjną.

Organizatorem programu jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubiegającego się o pomoc.

Pomoc będzie wypłacana w dwóch ratach:

I rata: 80% premii jest wypłacane gdy beneficjent spełnieni warunki określone w wydanej decyzji o przyznaniu pomocy,

II rata: 20% premii beneficjent otrzymuje po realizacji biznesplanu.

Wypłata premii jest uzależniona od otrzymania jednolitej płatności obszarowej za rok, w którym złożony był wniosek – o ile nie przyznano płatności za rok poprzedni.

70% premii musi być wydane na inwestycje w środki trwałe, czyli np. zakup nowych maszyn i urządzeń, środków transportu czy wyposażenia. Pozostałe 30% można przeznaczyć na wydatki bieżące związane z prowadzeniem działalności.  

Wysokość wsparcia:

– 150.000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy,
– 200.000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy,
– 250.000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Rolnicy, domownicy, małżonkowie rolnika, którzy m.in. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
Wnioskodawcy nie mogą być wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego w ciągu 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
O wsparcie mogą ubiegać się nie tylko rolnicy ubezpieczeni z mocy ustawy w KRUS, ale także ci, którzy ubezpieczyli się dobrowolnie (rolnicy, którzy mają mniej niż hektar przeliczeniowy, a gospodarują na słabych glebach mogą także ubiegać się o wsparcie).

Na co można uzyskać wsparcie?

Rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Firma, która zostanie założona dzięki temu wsparciu, może zajmować się m.in.  sprzedażą detaliczną prowadzoną w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, sprzedażą produktów nierolniczych, rzemiosłem, rękodzielnictwem, prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, usługami opieki nad dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi, a także działalnością informatyczną, architektoniczną i inżynierską, usługami rachunkowości, księgowymi, audytorskimi, technicznymi czy działalnością weterynaryjną. Pełna lista rodzajów działalności objętych wsparciem jest opublikowana w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 25 lipca 2016 r.

Głównym miejscem wykonywania działalności gospodarczej wskazanym w CEiDG musi stanowić miejscowość do 5.000 mieszkańców.

Pomoc nie przysługuje osobie, która była lub jest beneficjentem następujących instrumentów wsparcia: “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego PROW 2007-2013, “Premie dla młodych rolników”, “Restrukturyzacja małych gospodarstw” objętych PROW 2014 – 2020.

Wsparciu podlegają również operacje związane z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości. Miejsce położenia tej nieruchomości będzie znajdować się w miejscowości należącej do:
– gminy wiejskiej lub
– gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców,

lub
– gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców.

Źródło i szczegółowe informacje: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-62-pomoc-na-rozpoczecie-pozarolniczej-dzialalnosci-gospodarczej-na-obszarach-wiejskich.html