Burmistrz Koniecpola z absolutorium i wotum zaufania za rok 2019

Burmistrz Koniecpola z absolutorium i wotum zaufania za rok 2019

Rada Miejska w Koniecpolu przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok. W trakcie odbywającej się 26 sierpnia sesji radni udzielili także Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol Ryszardowi Sulidze absolutorium za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol Ryszard Suliga otrzymał 26 sierpnia 2020r. absolutorium za wykonanie budżetu miasta i gminy 2019. Uchwałę przyjęto jednomyślnie. Na tej samej sesji Burmistrz przedstawił „Raport o stanie gminy Koniecpol za 2019 r.” i otrzymał od radnych jednomyślnie wotum zaufania. Regionalna Izba Obrachunkowa i Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej również wyraziły pozytywną opinię na temat wykonania budżetu za rok ubiegły.

„Raport o stanie gminy Koniecpol” to źródło wiedzy o gminie, zbiór statystyk, informacji o przeprowadzonych i realizowanych zadaniach w roku 2019 oraz przegląd najważniejszych wydarzeń – mówił w trakcie sesji burmistrz Ryszard Suliga. Znajdą w nim Państwo najistotniejsze dane, które pokazują dzisiejszą kondycję miasta i gminy Koniecpol. Rok 2019 był kolejnym, w którym zrealizowano wiele różnych przedsięwzięć, ważnych dla naszej społeczności, wśród nich zakończenie termomodernizacji i zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w obiekcie Szkoły Podstawowej nr 2, budowę kolejnych etapów kanalizacji, przebudowę wielu dróg. Podstawową zasadą prowadzenia naszych działań był zrównoważony rozwój gminy przy zachowaniu stabilnego budżetu. Do tej pory zrealizowaliśmy kilkanaście projektów ze źródeł zewnętrznych, na które pozyskaliśmy środki z programów unijnych i krajowych. Jest to powód do zadowolenia tym bardziej, że bez tych środków nie bylibyśmy w stanie realizować wielu zadań lub musielibyśmy nadal nasze potrzeby odkładać w czasie. Dziękuję wszystkim za dobrą współpracę, która daje widoczne efekty w funkcjonowaniu i wizerunku naszej gminy. To dzięki pracy urzędników i radnych udało nam się zrealizować tak wiele potrzebnych zadań – dodał burmistrz Ryszard Suliga.

Rok 2019 był okresem ze stabilnym budżetem chociaż skala zadań nakładanych na samorządy jest z roku na rok coraz większa.

Gospodarka finansowa prowadzona jest w sposób przemyślany i bezpieczny – mówiła w trakcie prezentacji o budżecie gminy Monika Starczewska, skarbnik gminy. Przy konstruowaniu budżetu zasadą jest zachowanie nadwyżki operacyjnej na odpowiednim poziomie oraz utrzymanie dopuszczalnych wskaźników obsługi zadłużenia, wynikających  z ustawy o finansach publicznych. Budżet Miasta i Gminy Koniecpol w roku 2019, w porównaniu do końca listopada 2014 r., został zwiększony prawie dwukrotnie z około 24 mln zł do ponad 43 mln zł wydatków w roku 2019, co świadczy o rozwoju gminy. Rok 2019 zamknął się nadwyżką w kwocie 2.675.160,95 zł. Wykonane dochody i wydatki za rok 2019 wynosiły odpowiednio: - dochody 46 007 690,01 zł, tj. 99,15 % planu, - wydatki 43 332 529,06 zł, tj. 93,71 % planu. Wydatki bieżące w 2019 stanowiły 80,14% ogółu wydatków, a wydatki inwestycyjne w 2019 - 19,86% ogółu wydatków.

Rok 2019 to realizacja kolejnych inwestycji i remontów – mówił w trakcie prezentacji polityki inwestycyjnej Sebastian Musiał, sekretarz gminy. W roku 2019 realizowanych było kilkadziesiąt zadań inwestycyjnych i remontowych, w tym z Funduszu Sołeckiego, 8 projektów unijnych oraz projekty krajowe. Łączna wartość wszystkich projektów unijnych, realizowanych tylko w 2019 roku, wynosiła blisko 10 mln zł. Rok 2019 wiązał się niewątpliwie z realizacją wielu inwestycji i innych zadań. Niebagatelny wpływ na realizację planów w ubiegłym roku miał ciągły wzrost cen materiałów, surowców, energii i pracy. Z tego powodu prawie każda inwestycja była zdecydowanie droższa niż założono wcześniej. Rosły koszty utrzymania gminy, a tempo wzrostu przychodów nie było wysokie w stosunku do wzrostu wydatków. Sytuacja ta dotykała gminy w całej Polsce i mówiło się o niej bardzo dużo w roku 2019. Od kilku lat, w tym w roku 2019, przybywało również zadań zleconych, na które często nie były przekazywane dodatkowe środki finansowe, co zmuszało gminę do wydatkowania własnych wygospodarowanych pieniędzy.

Biorąc pod uwagę możliwości finansowe był to rok udany – czytamy w „Raporcie o stanie gminy Koniecpol za 2019 rok”. Największymi wyzwaniami w roku 2019 i najkosztowniejszymi inwestycjami były na pewno: termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 oraz budowa I etapu kanalizacji w dzielnicy Słowik. Ponadto wykonano wiele remontów dróg i chodników. Pod koniec roku rozstrzygnięto przetarg i wybrano wykonawcę kolejnego etapu budowy kanalizacji na „Słowiku”, co nie było sprawą łatwą, bo powodzeniem zakończył się dopiero trzeci z rzędu przetarg. Z takim rynkiem budowlanym gminy miały do czynienia w roku 2019. Wykonawcy przebierali w przetargach i ceny ofert znacznie przewyższały kosztorysy inwestorskie.

Ważnym zadaniem i wyzwaniem w roku 2019 był żłobek samorządowy w gminie Koniecpol, który miał rozpocząć działalność w I połowie 2020 r., ale z powodu epidemii COVID-19 rozpoczęcie funkcjonowania należało odłożyć w czasie.  W tym celu, w roku 2019, adaptowane były pomieszczenia w budynku przychodni zdrowia przy ul. Armii Krajowej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia.

Realizacja wielu przyjętych założeń inwestycyjnych, a zarazem utrzymywanie w dyscyplinie budżetu nie należy do zadań łatwych, ale już dziś widać, że ciężka praca owocuje konkretnymi inwestycjami. Ogromne zaniedbania, zaległe od dziesiątek lat inwestycje w gminie, jak chociażby wodociągi i kanalizacja, wymagają wielu lat pracy, wielu inwestycji. W długiej kolejce do remontu, modernizacji czekają kolejne drogi, oświetlenie, obiekty oświatowe, a to wymaga znaczących nakładów finansowych.

Z przedstawionych informacji w raporcie wynika, że infrastruktura techniczna i społeczna – to główne kierunki inwestycyjne w gminie Koniecpol w roku 2019. Rok 2019 to również realizacja projektów społecznych. Zakończono projekt związany ze szkoleniami komputerowymi – Obywatel IT. Ze środków unijnych finansowane było funkcjonowanie świetlicy środowiskowej przy ulicy Szkolnej 17 dla dzieci i młodzieży. Ze środków krajowych, w ramach programu Senior Plus, finansowano działalność Klubu Seniora w części tego samego obiektu. Gmina otrzymała dotacje unijne na kolejne dwa projekty społeczne związane z integracją społeczną i szkoleniami zawodowymi.

Dom Kultury w roku 2019 posiadał już nie tylko miejsce do prowadzenia swojej działalności, ale bogatą ofertę zajęć i warsztatów, która z miesiąca na miesiąc była urozmaicana - mówiła w trakcie sesji Arleta Olszewska-Lorin, dyrektor Domu Kultury w Koniecpolu. Były zajęcia dla najmłodszych, w tym Smyko - Multisensoryka i Akademia Figle-Migle, zajęcia dla dorosłych: Łami-Główka - spotkania dla wielbicieli krzyżówek, szarad, Sudoku, gry w szachy i scrabble, Teatr przy stolikach, Chór, warsztaty rękodzieła. Każdy mógł więc znaleźć coś dla siebie. W mijającym roku zorganizowano wiele wydarzeń sportowych i kulturalnych. Praktycznie w każdy weekend proponowano mieszkańcom coś ciekawego.

Istotne zmiany nastąpiły również w niektórych obszarach miasta w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego. Dla terenu w rejonie ulicy Nad Strugą i ulicy Żeromskiego przygotowano nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Z efektami pracy urbanistów każdy mógł się zapoznać. W rejonie ulicy Żeromskiego zmiana planu związana jest z wprowadzeniem możliwości prowadzenia funkcji usługowej ze szczególnym uwzględnieniem usług społecznych. W tym miejscu planowana jest budowa przedszkola, a być może również żłobka. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac projektowych konieczne jest jednak uporządkowanie spraw związanych z dokumentami planistycznymi dotyczącymi zagospodarowania. Przystąpiono również do zmiany i wprowadzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów przy ulicy Szkolnej i Kolejowej, co pozwoliło na stworzenie prawa lokalnego, określającego jednoznacznie rodzaj działalności, który może być prowadzony na terenie po byłej oczyszczalni ścieków i KZPP, zgodnie z sugestiami mieszkańców i radnych.