Ruszył nabór wniosków o wsparcie Warsztatów Terapii Zajęciowej

Ruszył nabór wniosków o wsparcie Warsztatów Terapii Zajęciowej

Od 11 do 31 sierpnia 2020 roku można składać wnioski o powierzenie grantów w ramach projektu „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - ogłosiło Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt ma przyczynić się do zapewnienia ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez WTZ oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON, jak i pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami, w sytuacji zagrożenia COVID-19.

Uzyskane w ramach grantu środki można przeznaczyć na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania, zgodnie z faktycznymi potrzebami. Wysokość grantu będzie uzależniona od deklarowanego okresu wsparcia oraz liczby pracowników, przy stawce dziennej w wysokości 12 zł na pracownika.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są:

  • podmioty prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;
  • organizacje pozarządowe mające podpisane z PFRON umowy na realizację w 2020 roku zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - kierunek pomocy 1 i 2.

Wniosek można pobrać oraz wypełnić komputerowo i w wersji edytowalnej przesłać na adres: pisząc w tytule wiadomości: WNIOSEK.

Szczegółowe informacje nt. naboru można uzyskać bezpośrednio w oddziałach PFRON właściwych dla siedziby odbiorcy wsparcia. Pytania można też również kierować na adres: , pisząc w tytule wiadomości: PYTANIE.

Procedura naboru i pozostałe dokumenty znajdują się pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/rusza-nabor-wnioskow-na-wsparcie-warsztatow-terapii-zajeciowej