Projekt budowy kanalizacji w dzielnicy Słowik już przekroczył półmetek. Co z przyłączami?

Projekt budowy kanalizacji w dzielnicy Słowik już przekroczył półmetek. Co z przyłączami?

Do połowy 2021 powinny zakończyć się roboty związane z nastepnym etapem budowy sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Słowik. Zaawansowanie prac jest wysokie i oceniane obecnie na 70% wykonanych robót. Część osób już może załatwiać sprawy formalne związane z przyłączeniem się do sieci.

Zgodnie z umową prace budowlane powinny zakończyć się do końca maja 2021 r. – mówi Sebastian Musiał, sekretarz gminy. Część właścicieli nieruchomości otrzymała już umowy i może rozpocząć załatwianie spraw związanych z przyłączeniem do sieci. Rozliczenia będą dokonywane na podstawie rzeczywistej długości przyłącza potwierdzonego geodezyjnie. Do obliczeń bierzemy wartość netto studzienki z kosztorysu ofertowego, uśrednioną wartość z 1 mb wykonanego przyłącza, w tym wykop, położenie rury, materiał, prace ziemne, podłączenie do studzienki na sieci, zakończenie studzienki na posesji mieszkańca. Z wartości tej odejmujemy 54%, czyli dofinansowanie jakie pozyskaliśmy na ten cel. Rozliczamy się też w wartościach brutto, razem z VAT. W tej sprawie indywidualnie można kontaktować się z Urzędem Miasta i Gminy Koniecpol – dodaje Sebastian Musiał.    

Na projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu” pozyskano dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej V, działania 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa.

Zakres rzeczowy unijnej inwestycji obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej w zakresie dwóch zlewni i następujących ulic lub ich części: Łąkowa, Jodłowa, Wesoła, Akacjowa, Topolowa, Bukowa, Brzozowa, Górna, Słowik, Willowa, 2 przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym, budowę brakujących odcinków i przebudowę sieci wodociągowej, budowę kanalizacji deszczowej, wykonanie robót drogowych i odtworzeniowych po robotach kanalizacyjnych oraz wodociągowych i uporządkowanie terenu po robotach budowlanych.