Ruszył nabór wniosków w programie Moja Woda

Ruszył nabór wniosków w programie Moja Woda

1 lipca 2020 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Moja Woda”. Będzie można otrzymać do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe. Ze wsparcia będzie mógł skorzystać każdy właściciel domu jednorodzinnego. Publikujemy szczegółowy regulamin programu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił od dnia 01.07.2020 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych w 2020 roku, wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024. Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach, określone są w treści Programu oraz w Regulaminie naboru wniosków, załączonym do artykułu.

W ramach naboru będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione i przesłane do Funduszu od 01.07.2020 roku, za pomocą portalu beneficjenta.

Za otrzymane pieniądze można zakupić, bądź wykonać:

- przewody odprowadzające wody opadowe (zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, oczka wodnego, instalacji rozsączającej),

- zbiornik retencyjny podziemny, bądź nadziemny,

- oczko wodne,

- instalację rozsączającą,

- elementy do nawadniania, lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

  1. Założyć konto w portalu beneficjenta na stronie portal.wfosigw.katowice.pl (nie dotyczy osób posiadających już konto w portalu beneficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu. Formularz wniosku będzie dostępny dopiero po zalogowaniu w portalu.
  2. Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie dostępny w menu po lewej stronie w zakładce „DEDYKOWANA OFERTA DLA BENEFICJENTA (FORMULARZE WNIOSKÓW)" >"Program priorytetowy MOJA WODA". Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.
  3. Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej w portalu beneficjenta.
  4. Wydrukować wypełniony formularz wniosku, podpisać i dostarczyć wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników, znajdującym się na ostatnich stronach formularza wniosku, do:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice,

w godzinach jego pracy, tj. 7:30 - 15:30.

Dostarczone (w wersji elektronicznej oraz papierowej) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.

Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały zarejestrowane w Funduszu w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana papierowa wersja (z tożsamą sumą kontrolną).

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do Funduszu papierowej formy wniosku.

Link do ogłoszenia o naborze:

https://www.wfosigw.katowice.pl/ogloszenie-o-naborze-01-07-2020.html

Źródło: WFOŚ i GW w Katowicach