Co z decyzją środowiskową dla terenu po byłej oczyszczalni KZPP?

Co z decyzją środowiskową dla terenu po byłej oczyszczalni KZPP?

Wracamy do tematu inwestycji na działce po byłej oczyszczalni ścieków KZPP przy ulicy Szkolnej. Procedura jest nadal w toku i gmina nie wydała jeszcze żadnej decyzji w tej sprawie. Pełnomocnik Inwestora złożył  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ponaglenie na przewlekłość w prowadzeniu przedmiotowego postępowania i obecnie gmina oczekuje na rozstrzygnięcie organu odwoławczego.

Zgodnie z prawem, Gmina  przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie zakładu produkcji nawozów organicznych z odpadów biodegradowalnych oraz energii elektrycznej skojarzonej, zobowiązana jest wziąć pod uwagę wyniki uzgodnień i opinii wszystkich organów biorących udział w postępowaniu, ostateczne ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol Ryszarda Suligę.

Na jakim etapie pozostaje postępowanie dotyczące  decyzji środowiskowej dla budowy zakładu produkcji nawozów?

Ryszard Suliga: - Po złożeniu w  lipcu 2019 r. przez Inwestora raportu oddziaływania na środowisko, dokumentacja została przesłana do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie celem uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia. Po udzieleniu odpowiedzi Inwestora na wszystkie uwagi tych organów oraz przesłane protesty i uwagi zawarte w pismach mieszkańców, wprowadzeniu korekt do raportu oddziaływania na środowisko otrzymaliśmy już wszystkie warunki realizacji tego przedsięwzięcia i w tej chwili posiadamy już komplet dokumentacji w sprawie.

Muszę dodać, że w dniu 2 czerwca br. Pełnomocnik Inwestora złożył  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ponaglenie na przewlekłość w prowadzeniu przedmiotowego postępowania i obecnie oczekuję na rozstrzygnięcie organu odwoławczego.  

Dla mnie jako burmistrza gminy, gdzie ma powstać taki zakład sprawa jest oczywista, że muszę tak przeprowadzić postępowanie, aby wszystkie aspekty tej sprawy i szczegóły planowanego przedsięwzięcia zostały zbadane. Nie pominę żadnej uwagi mieszkańca i wezmę pod uwagę wszelkie sugestie innych stron oraz radnych Rady Miejskiej, którzy bardzo aktywnie zaangażowali się w tę sprawę. Nie sądzę zatem, że postępuję opieszale, a raczej dokładnie i z zachowaniem wszelkich procedur przewidzianych przez prawo. Dla mnie najważniejsi są mieszkańcy i środowisko ich zamieszkania. Każda procedura oddziaływania na środowisko zmierza do tego, aby nie dopuścić do rozpoczęcia działalności takiej, która w jakikolwiek sposób będzie uciążliwa dla otoczenia oraz będzie zagrażała zdrowiu i życiu mieszkańców oraz będzie negatywnie oddziaływała na środowisko.       

Czy mieszkańcy będą mieli możliwość zapoznać się z całością dokumentacji, bo w ubiegłym roku na początku procedury – ze względu na duży oddźwięk społeczny tej sprawy – mieli możliwość zapoznania się tylko z dokumentami złożonymi przez Inwestora, czyli m.in. z wnioskiem, raportem oddziaływania na środowisko i korespondencją do organów uczestniczących w postępowaniu? 

Ryszard Suliga: Po uzyskaniu kompletu dokumentów należy zapewnić mieszkańcom udział w tym postępowaniu. Na podstawie przepisów właściwej ustawy o ochronie środowiska musimy dopełnić obowiązku przeprowadzenia procedury z udziałem społeczeństwa. W ubiegłym roku umożliwiliśmy mieszkańcom i wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z wnioskiem i raportem oddziaływania na środowisko przedstawionym przez Inwestora oraz wstępną korespondencją w sprawie. Nie była to pełna dokumentacja, bo byliśmy jeszcze na etapie uzgodnień z właściwymi organami środowiskowymi, które przedstawiały swoje uwagi. Umożliwiliśmy też Inwestorowi zaprezentowanie szczegółów swojego przedsięwzięcia na otwartym spotkaniu z przedstawicielami społeczności lokalnej.

Obecnie mieszkańcy mogą zapoznać się już z całością dokumentacji, wszystkimi opiniami i uzgodnieniami, do czego zachęcam. W związku z tym od dnia 3 czerwca do dnia 2 lipca br. istnieje możliwość zapoznania się z pełną dokumentacją przedmiotowej sprawy oraz składanie uwag przez wszystkich zainteresowanych. Szczegółowy sposób dostępu do dokumentacji określa obwieszczenie z dnia 2 czerwca br. umieszczone  w Biuletynie Informacji Publicznej. Dokumentacja obejmuje m.in. Raport Oddziaływania na Środowisko po korekcie, wyjaśnienia i uzupełnienia Inwestora oraz opinie organów współdziałających. 

Ten etap jest bardzo ważny, bo każdy mieszkaniec ma prawo spojrzeć na dokumenty i odnieść się do całości sprawy oraz ma prawo wnieść uwagi. Nikt nie może spodziewać się przyspieszania sprawy. To my żyjemy w Koniecpolu i mamy prawo decydować o warunkach naszego zamieszkiwania tutaj i działamy w zgodzie z prawem.

Dziękuję za rozmowę.

Fot. Sebastian Zięba