Odpady komunalne w czasie epidemii - najnowsze wytyczne

Autor Tomasz Góra
Odpady komunalne w czasie epidemii - najnowsze wytyczne

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych Minister Klimatu i Główny Inspektor Sanitarny określił  poniższe wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywołaną przez niego chorobę COVID-19. W trosce o nasze wspólne zdrowie i bezpieczeństwo konieczne jest stosowanie się do wskazanych zaleceń. Bądźmy zdyscyplinowani i odpowiedzialni. Przestrzegajmy jasno określonych zasad. Wszyscy doskonale wiemy, że czas epidemii to bardzo trudny dla nas okres, ale jeżeli zastosujemy się do poniższych wytycznych, będziemy mieć świadomość, że zrobiliśmy wszystko, aby służby, które dbają o utrzymanie czystości w gminie mogły być jak najmniej narażone na zakażenie się koronawirusem SARS-CoV-2.

Wytyczne dla osób zdrowych

Odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki)

stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika\worka na odpady zmieszane

Odpady wytwarzane w miejscach kwarantanny lub izolacji, ze względu na miejsce powstawania oraz na ich skład stanowią odpady komunalne. Jednakże, z uwagi na świadomość, że odpady te wytwarzane będą przez osoby zakażone wirusem SARS-CV-2  lub chore na COVID-19 oraz brak potwierdzonych ustaleń naukowych co do czasu aktywności koronawirusa na powierzchniach różnych materiałów wchodzących w skład odpadu, należy z tymi odpadami postępować zachowując szczególne środki ostrożności. 

Wytyczne dla osób zdrowych objętych kwarantanną, dla osób stosujących środki zapobiegawcze np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zakażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa: 

  • odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane),
  • maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane w worki, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika\worka na odpady zmieszane.

 Wytyczne dla osób przebywających w izolacji (wytycznymi tymi obejmuje się także odpady wytwarzane w obiektach\na obszarze kwarantanny zbiorowej, którą obejmowani są obywatele Polski np. wracający do kraju):

  • wysoce zalecane jest, aby odczekać 72 godziny od zamknięcia worka – przed przekazaniem worka z odpadami do odbioru;
  • osoba przebywająca w izolacji umieszcza odpady w worku przeznaczonym na ten cel, w miarę możliwości worek spryskać preparatem wirusobójczym;
  • worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej 3\4 jego pojemności i nie zgniatać;
  • po zapełnieniu worka, osoba przebywająca w izolacji, zawiązuje worek i po ustalniu z osobą wynosząca odpady z miejsca izolacji wystawia worek z odpadami z pomieszczenia, w którym przebywa;
  • osoba wynoszącą odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) wystawiony przez osobę w izolacji worek do drugiego worka, zawiązuje\zamyka go i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem w chwili jego odbioru (oprócz dokładnego zawiązania worka, można zamknąć go dodatkowo przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka) oraz oznacza datę oraz godzinę zamknięcia worka;
  • worek z odpadami należy przenieść w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów i umieścić w oznakowanym pojemniku przeznaczonym na te odpady, w miarę możliwości będącego w posiadaniu odbierającego;
  • przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem\przenoszeniem odpadów, używać rękawic ochronnych, myc i\lub dezynfekować ręce;
  • odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki) powinny być pozostawione w domu w czasie izolacji i przekazane do systemu gminnego, kiedy będzie można opuścić miejsce izolacji.

Magazynowanie odpadów, o których mowa powyżej, w miejscach przeznaczonych do gromadzenia odpadów, z wyłączeniem zabudowy jednorodzinnej, prowadzi się w zamykanych pojemnikach lub kontenerach, oznakowanych, w sposób zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem odpadów, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych oraz zwierząt.

Magazynowanie odpadów w zabudowie jednorodzinnej prowadzi się w miejscach wyznaczonych na terenie posesji w zamykanych pojemnikach, oznakowanych, w sposób zabezpieczający przed ich rozprzestrzenianiem, dostępem do osób postronnych oraz zwierząt.

Fot. pixabay.com