Przyszedł czas na termomodernizację budynku Zespołu Szkół nr 2

Przyszedł czas na termomodernizację budynku Zespołu Szkół nr 2

Najbardziej pilne inwestycje w Koniecpolu realizowane są sukcesywnie w zależności od wyników konkursów unijnych. Po rewitalizacji obiektów miejskich, budowie kanalizacji, wodociągów przyszedł czas na termomodernizację szkół.

Tym razem również gmina pozyskała z sukcesem środki zewnętrzne na termomodernizację Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Szkolnej 17 wraz z zastosowaniem Odnawialnych Źródeł Energii w postaci paneli fotowoltaicznych i powietrznych pomp ciepła.

- Konkurs unijny wygraliśmy, bo udało nam się uzyskać dość duży efekt ekologiczny poprzez oszczędność zużywanej energii przez obiekt oraz zastosowanie OZE. Projekt techniczny jest bardzo przemyślany pod względem efektywności energetycznej – mówi kierownik działu inwestycji i zamówień publicznych Sebastian Musiał. - Budynek wybudowany został w latach 60-tych ubiegłego wieku, za pomocą technologii powodujących wysoką energochłonność. Infrastruktura ta nie dorównuje standardom jakie oferują innowacyjne rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną i ograniczające straty, a tym samym i zapotrzebowanie na energię w budynkach. Najbardziej skutecznymi działaniami w obszarze poprawy efektywności energetycznej w tym przypadku jest głęboka modernizacja energetyczna budynku oparta m.in. na wykonaniu prac termomodernizacyjnych, budowie instalacji do pozyskania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w modernizowanym energetycznie budynku oraz wymiana węzła cieplnego i instalacji c.o. i modernizacja systemu przygotowania c.w.u. W audycie energetycznym rozważano 10 różnych opcji (wariantów) przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, z którego zgłoszone do dofinansowania wybrano jako najbardziej efektywne kosztowo i energetycznie – dodał.

W dniu 11.07.2018 roku burmistrz Ryszard Suliga i skarbnik gminy Monika Starczewska podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach kolejną umowę o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w Zespole Szkół nr 2 w Koniecpolu”.

Projekt pozyskał dotację w wysokości 2 258 510,35 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna i Działania 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

- Tak bardzo potrzebna ze względów technicznych termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Koniecpolu jest kolejnym projektem unijnym w naszej gminie -– powiedział burmistrz Ryszard Suliga. Realizujemy jednocześnie wiele projektów unijnych oraz innych zadań inwestycyjnych i remontowych z budżetu gminy. Liczba projektów jest niebagatelna, bo termomodernizacja to 14 projekt, a wygraliśmy następny konkurs na dofinansowanie kolejnego etapu budowy kanalizacji w dzielnicy Słowik, czyli ogółem mamy 15 dofinansowanych projektów. Musimy jednak skorzystać z tej szansy, bo obecna perspektywa finansowa UE kończy się w roku 2020 i nigdy taka możliwość nie pojawi się.

W przypadku termomodernizacji Zespołu Szkół nr 2 założyliśmy, iż prace musimy skoordynować z pracą szkoły i w związku z tym już wyłoniliśmy wykonawcę w postępowaniu przetargowym, aby przyspieszyć cały proces realizacji inwestycji i rozliczania dotacji. W przypadku placówki oświatowej prace budowlane nie mogą być uciążliwe dla uczniów i muszą przebiegać bardzo sprawnie oraz zgodnie z harmonogramem.

Wiem, że termomodernizacja szkół i przedszkoli to sprawa bardzo pilna z uwagi na stan techniczny tych budynków. Jednak terminy realizacji tych inwestycji są ściśle związane z terminami podpisywania umów o dofinansowanie. Chciałbym aby takie zadania były realizowane szybciej, ale jesteśmy uzależnieni od harmonogramu poszczególnych konkursów. Bez środków zewnętrznych nie wykonamy takich wysokonakładowych przedsięwzięć. W celu przyspieszenia całego procesu dokonaliśmy równolegle wyboru wykonawcy, tak, że można już przystępować do robót budowlanych – mówi burmistrz.

Zakres projektu jest bardzo szeroki i obejmuje:

  • docieplenie przegród zewnętrznych i stropodachów,

  • wymianę okien i drzwi zewnętrznych,

  • poprawę sprawności wentylacji grawitacyjnej w budynku z nadbudową kominów,

  • wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami,

  • wymianę węzła cieplnego na kompaktowy dwufunkcyjny z zastosowaniem 2 pomocniczych powietrznych pomp ciepła,

  • modernizację systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez wymianę instalacji, cyrkulacji, zastosowanie płaszczowego wymiennika ciepła do centralnego przygotowania ciepłej wody wraz z wymianą armatury na wodooszczędną,

  • montaż 5 szt. paneli fotowoltaicznych.