Planujesz rozwój firmy i masz zamiar wprowadzić innowacje?

Planujesz rozwój firmy i masz zamiar wprowadzić innowacje?

Przedsiębiorcy bardzo chętnie sięgają po środki unijne na wdrożenie innowacji i zwiększenie konkurencyjności. Tego typu konkurs w ramach regionalnego programu w naszym województwie cieszy się zawsze dużą popularnością. Możliwość pozyskania pieniędzy na zakup nowej linii technologicznej związanej z innowacją, rozbudowę parku maszynowego, nabycie innych środków trwałych wciąż przyciąga.

Od końca stycznia do 31 marca 2020 r. trwa konkurs w ramach osi priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP i Działania 3.2. Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, w którym można aplikować o środki na przedsięwzięcia przyczyniające się do rozwoju innowacyjności w mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstwach. Tym razem alokacja wynosi  ponad 86 mln złotych.

Przedsiębiorcy mogą uzyskać fundusze m.in. na koszty nabycia nowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Współfinansowane są również koszty promocji projektu, w tym publikacje w mediach, reklamy czy wynajęcie powierzchni wystawienniczej.

Dofinansowanie można otrzymać na:

- Zakup materiałów budowlanych oraz zabudowanych nieruchomości niezbędnej do wprowadzenia innowacji na rynek,

- Wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej) stosowanej co najmniej w skali województwa przez okres nie dłuższy niż 3 lata,

- Projekty koncentrujące się na pozyskaniu i implementacji innowacji produktowych i procesowych z możliwością zastosowania innowacji nietechnologicznych jako wspomagających, wraz z możliwością ich promocji na arenie krajowej i międzynarodowej,

- Nabycie nowych środków trwałych (w tym m.in.: koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku, koszty sprawdzenia i przystosowania).

Fot. pixabay.com