Co nowego w projektach?

Co nowego w projektach?

Początek roku to nowe projekty lub kontynuacja rozpoczętych wcześniej. Trwają też nabory na projekty unijne i w ramach programów krajowych, w których zgłaszane są przez gminę następne przedsięwzięcia. Do tej pory, ze środków zewnętrznych, pozyskano niebagatelną kwotę wynoszącą prawie 25 mln zł, która stanowi znaczące uzupełnienie własnych środków budżetowych.

Obecnie trwa realizacja 3 projektów unijnych, w tym 2 w ramach działań społecznych. Wystąpiono z kolejnym wnioskiem o dofinansowanie unijne, tym razem na termomodernizację Przedszkola nr 2. Przygotowano do realizacji następne inwestycje drogowe. Złożono 3 wnioski w ramach krajowego programu SENIOR Plus. Szczegóły poniżej.

Trwa budowa kanalizacji w ramach projektu unijnego związanego z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Słowik. Umowę z wykonawcą robót podpisano dnia 5 grudnia 2019 r. Ze względu na sprzyjającą aurę i temperatury prace rozpoczęto zaraz po podpisaniu umowy. W związku z tym w niespełna dwa miesiące wykonano ponad 500 mb kanalizacji sanitarnej oraz zamontowano 33 szt. studzienek kanalizacyjnych. Rozpoczynają się prace na ulicy Brzozowej. W najbliższym czasie planowane jest spotkanie z mieszkańcami w sprawie budowy przyłączy kanalizacyjnych. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zakończono prace projektowe dla termomodernizacji Przedszkola nr 2 i złożono wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3.2 RPO WSL 2014-2020. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi ok. 1,3 mln zł.

Rozpoczyna się realizacja 2 projektów społecznych związanych z integracją społeczną, szkoleniami i kursami zawodowymi finansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego, które obejmują: szkolenia i kursy zawodowe, spotkania integracyjne, zajęcia warsztatowe poradnictwo finansowe, szkolenia i staże zawodowe oraz wsparcie psychologiczne.

Sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową dla przebudowy ulicy Wąskiej. W celu rozpoczęcia realizacji w trakcie są starania nad pozyskaniem dofinansowania i złożono wniosek w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, który otrzymał już pozytywną ocenę formalną i został przekazany do akceptacji, do Kancelarii Premiera. Po otrzymaniu dofinansowania ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe.

Zakończono etap projektowania dla przebudowy ulic: Fredry, Boya Żeleńskiego, Krasińskiego, M.Z. Gruszeckich, Norwida. Projekt techniczny obejmuje kompleksowe rozwiązania w zakresie nawierzchni dróg i chodników. W celu rozpoczęcia realizacji planowane jest pozyskanie dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, jak w przypadku pozostałych inwestycji drogowych.

Budowa odcinka sieci wodociągowej na ulicy Zamkowej w Koniecpolu. Prace projektowe oraz wykonanie planowane jest na  III – IV kwartał 2020 r.

Budowa stacji uzdatniania wody w Rudnikach – obecnie trwa przygotowanie dokumentów do pozwolenia na budowę wraz z pracami geologicznymi (zakres obejmuje pompownię wody i badanie jakości wody).

Uruchomienie studni nr 5 przy ul. Szkolnej - planowane oczyszczenie, pompowanie wody oraz badania jakości.

Ponownie wystąpiono do Wojewody Śląskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o wsparcie finansowe na dokończenie budowy wodociągów

Ogłoszono przetarg na remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Koniecpol w 2020 roku.

W ramach programu wieloletniego Senior + na lata 2015-2020 i edycji 2020 złożono trzy wnioski o dofinansowanie:

Moduł I – Utworzenie Klubu Senior + w Okołowicach, wartość projektu wynosi 185300,00 zł, dofinansowanie 80%,

Moduł II – Środki finansowe na funkcjonowanie bieżące utworzonego w 2018 roku Klubu Senior + w Koniecpolu na ul. Szkolnej 17 na kolejne 12 miesięcy, wartość projektu wynosi 62 130,00 zł, dofinansowanie 40%,

Moduł II – Środki finansowe na funkcjonowanie bieżące utworzonego w 2019 roku Klubu Senior + w Starym Koniecpolu (8 miesięcy), wartość projektu: 21 160,00 zł, dofinansowanie 40%.

Wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane przez Śląski Urząd Wojewódzki i przekazane do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej celem ostatecznej akceptacji.

Wykonano pierwszą w Koniecpolu stację gazu LNG obok przychodni lekarskiej, która będzie dostarczała gaz do budynków użyteczności publicznej.

Fot. Koniecpol.INFO