Koniecpol powiatowym liderem w pozyskiwaniu środków unijnych

Koniecpol powiatowym liderem w pozyskiwaniu środków unijnych

Gmina Koniecpol jest powiatowym liderem w pozyskiwaniu środków unijnych! Tak wynika z Mapy Projektów Województwa Śląskiego, gdzie znajduje się tylko część projektów gminy realizowanych przy wsparciu dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Mapa nie obejmuje pozostałych środków zewnętrznych pozyskanych ze środków innych programów unijnych i źródeł krajowych.

Po  latach trzeba stwierdzić, że pozyskiwanie środków zewnętrznych było bardzo udaną inwestycją. Powstało Centrum Społeczno-Kulturalne, nowoczesna świetlica środowiskowa, mieszkania socjalne, kanalizacja sanitarna i deszczowa, a jednocześnie atrakcyjna, funkcjonalna miejska przestrzeń nad zalewem, która przyciąga mieszkańców. Dokonano tez inwestycji związanych z termomodernizacją obiektów szkolnych. W konkursach unijnych na ocenę instytucji dotujących czekają kolejne inwestycje.

W sumie w obecnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 jest to już kwota niemal 15 mln zł i to tylko w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, a więc dotyczy tylko projektów z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadań współfinansowanych z innych źródeł było dużo więcej, a tym samym kwota pozyskanych środków jest dużo większa.

Mapę projektów  finansowanych w ramach RPO WSL 2014-2020 można obejrzeć, klikając w link:

https://rpo.slaskie.pl/mapa/#/

W statystykach uwzględniono podpisane umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020 (bez Częstochowy). Lista według ilości projektów przedstawia się następująco:

 • Koniecpol – 17
 • Rędziny - 17
 • Blachownia – 13
 • Olsztyn – 10
 • Konopiska – 9
 • Mstów - 7
 • Janów – 7
 • Dabrowa Zielona – 7
 • Kruszyna – 6
 • Kłomnice – 6
 • Poczesna – 5
 • Lelów – 5
 • Kamienica Polska - 5
 • Starcza – 2
 • Mykanów - 2
 • Przyrów – 2

Pozyskiwanie środków zewnętrznych jest dla nas priorytetem, bo napędza gminne inwestycje – mówi Gwidon Jelonek, dyrektor ds. inwestycji i rozwoju. Największa liczba projektów w naszej gminie pośród gmin powiatu częstochowskiego dowodzi, że robimy to skutecznie. Nadmienię, że przedstawione dane dotyczą tylko projektów, które były współfinansowane w ramach jednego programu unijnego, czyli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020. Ze statystyk wynika, że w poprzedniej perspektywie 2004-2006 i 2007-2013 projektów unijnych w naszej gminie było bardzo mało, a nawet z powodu uchybień formalnych i prawnych dotyczących projektu poprzednich władz samorządowych związanego z sortownią odpadów konieczny był zwrot dofinansowania w ogromnej kwocie wynoszącej 2,5 mln zł. W perspektywie 2014-2020 wyglądało to inaczej. Tylko te częściowe dane z Mapy projektów na temat pozyskanych środków unijnych są najlepszym dowodem na to, że Koniecpol  rozwija się, a jednocześnie zachowana jest stabilność finansowa miasta. Dzięki dużemu strumieniowi środków zewnętrznych możemy w większym zakresie sami realizować inwestycje, nie opierając się na kredytach, tak jak to było w przeszłości - podkreśla Gwidon Jelonek.

Od końca 2014 roku wykonaliśmy tytaniczną pracę, żeby wyprowadzić finanse miasta „na prostą”. Kosztowało nas to wiele wyrzeczeń i trudnych decyzji, często nieakceptowalnych przez mieszkańców, ale dzięki temu dobrze wykorzystaliśmy możliwości i konkursy unijne z perspektywy unijnej 2014 – 2020. Wszyscy, którzy mają na co dzień do czynienia z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, dobrze wiedzą, że uzyskanie dofinansowania nie jest takie proste, bo zawsze trzeba mieć zabezpieczony wkład własny na realizację poszczególnych zadań, ale pozyskane dotacje należy rozliczyć i to z powodzeniem, aby wykorzystać dotację w jak największym stopniu. Należy też osiągnąć wszystkie poczynione założenia projektowe i wskaźniki. Ten trud się opłacił i dziś Koniecpol przoduje w powiecie częstochowskim, dzięki czemu można stwierdzić, że zlikwidowaliśmy chociaż część zaniedbań rozwojowych gminy Koniecpol, które powstały na przestrzeni dziesiątek lat. Zastałem gminę z niedokończonymi inwestycjami jak remiza przy ulicy Szkolnej, czy brak wodociągów i kanalizacji. Oczekiwania mieszkańców rosną, co rozumiem, ale nie można w parę lat wykonać wszystkiego. Przedstawiona mapa dotacji przedstawia, iż możliwości wykorzystujemy i uzupełniamy budżet gminy o wszystkie możliwe środki zewnętrzne – dodaje burmistrz Ryszard Suliga.

Fot. Sebastian Zięba