Problemy gospodarki odpadami pozostają nierozwiązane

Problemy gospodarki odpadami pozostają nierozwiązane

Rada Miejska w Koniecpolu, wbrew zapowiedziom, nie zajęła się podczas ostatniej czwartkowej sesji projektem uchwały, dotyczącej zmian stawek za odbiór i wywóz śmieci. Powód zmiany opłat jest jeden – urealnienie stawek w związku z wyższymi kosztami składowania, energii i transportu oraz wzrost płacy minimalnej. Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol wniósł o wycofanie uchwały z porządku sesji z uwagi na chęć przeanalizowania tego tematu raz jeszcze na komisjach Rady Miejskiej.

Jak przedstawił Burmistrz Ryszard Suliga, argumentując wycofanie z obrad sesji Rady Miejskiej uchwały dotyczącej ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi prowadzi rozmowy – negocjacje cenowe pod kątem zagospodarowania odpadów z sąsiednimi powiatami, tak aby cena dla mieszkańców była jak najniższa, mimo wzrastających kosztów.

6 września ubiegłego roku weszła w życie nowelizacja ustawy śmieciowej, która nakazuje segregację odpadów. Rada gminy oprócz ustalenia opłat za śmieci na takim  poziomie aby cały system w gminie bilansował się musi też ustalić dodatkowe opłaty dla osób, które tych przepisów nie będą przestrzegać. Wymagania wynikające z przepisów prawa i uregulowań unijnych dotyczące zagospodarowania frakcji odpadowych, osiągnięcia poziomów recyklingu są z roku na rok coraz większe. Czy wszyscy świadomie podchodzą do śmieciowego problemu? O tym ponownie rozmawiamy z prezesem MPK w Koniecpolu, Tomaszem Górą.

Kto ustala ceny za odbiór odpadów komunalnych?
Tomasz Góra: Cenę ustala rada gminy poprzez stosowną uchwałę. Jej wysokość jest pochodną wszystkich wydatków jakie gmina ponosi w zakresie gospodarki odpadami podzielonych przez liczbę mieszkańców gminy. Gmina nie może do systemu dopłacać, bo jest to wbrew prawu. Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów jest najistotniejszy, ale nie jedyny. Gmina ponosi wydatki na prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów, czy też ponoszenie kosztów administracyjnych związanych z poborem opłaty, przyjmowaniem i weryfikacją deklaracji, windykacją.

Segregacja śmieci to wspólna sprawa nas wszystkich. Pisaliśmy już w ostatnim artykule o wzrastających opłatach na wysypiskach, cenach paliw i energii oraz wzroście płacy minimalnej. Mówiąc w dużym uproszczeniu - drogi prąd i opłata marszałkowska napędzają podwyżki. Koszty gospodarki odpadami w ostatnich latach wzrosły i to znacznie.

W gminie Koniecpol najważniejsze problemy branży gospodarki odpadami pozostają jednak od ostatniej sesji Rady Miejskiej nierozwiązane. Przedstawiłem radnym na komisjach stałych Rady Miejskiej analizę całego systemu i wszystkich kosztów. Sporządziłem też analizę opłat na wszystkich okolicznych składowiskach: Włoszczowa, Zawiercie, Sobuczyna. Nie braliśmy pod uwagę innych lokalizacji, bo nie możemy odpadów wozić na bardzo duże odległości, bo wtedy rosną koszty transportu.

Czy mieszkańcy gminy Koniecpol segregują odpady?

Tomasz Góra: Znowelizowana ustawa przede wszystkim znosi ona termin komunalnych odpadów zmieszanych i nakłada na mieszkańców obowiązek segregacji. Samorządy będą mogły nałożyć karę na osoby, które nie stosują się do tych przepisów, w wysokości nawet 4-krotności stawki podstawowej. Należy podkreślić, że mieszkańcy bloków będą ponosić za to odpowiedzialność solidarną. Co to oznacza? Jeśli większość lokatorów segreguje, a tylko jeden będzie wrzucał wszystko do jednego worka, to kara zostanie nałożona na wszystkich.

Czy mieszkańcy gminy Koniecpol segregują śmieci? Wydaje mi się, że się starają, ale różnie to bywa. Wydaje mi się, że wiedzą gdzie należy wrzucić plastik, papier, czy szkło lecz nie zawsze trzymają się tych zasad. Nasi pracownicy z pojemników na odpady zmieszane wyciągają wiele cennych surowców, jak np. kartony, butelki plastikowe, które mogły trafić do recyklera. W latach 2020-2024 musimy mieć jako gmina odzysk surowców wtórnych na poziomie 50 proc. Jak nie osiągniemy tego poziomu gmina zapłaci dotkliwą karę. Mamy więc jeszcze dużo do zrobienia.

Na jakim etapie jest modernizacja sortowni odpadów, bo chyba sortowanie odgrywa tu główną rolę?

Tomasz Góra: Sortownia wymaga gruntownej modernizacji. Nie będę przypominał historii tej sortowni, ale szkoda, że poprzednie władze samorządowe nie potraktowały tego tematu poważnie i teraz musimy inwestować, mając na uwadze poniesiony wydatek na zwrot dotacji.

 Poprzez sortowanie odpadów gminy powinny obniżać, bo zaczyna się czas, w którym surowce wtórne będą miały swoją wartość. Tylko, aby ten system działał trzeba zainwestować.

Dziękuję za rozmowę.

Fot. Tomasz Góra