Czy wodociągi i kanalizacja mogą powstawać szybciej?

Czy wodociągi i kanalizacja mogą powstawać szybciej?

Począwszy od 2015 roku Gmina Koniecpol sukcesywnie nadrabia zaległości i zaniechania z lat poprzednich, dotyczące budowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Takie zadania wymagają czasu i nie można wszystkiego zrealizować w 4 lata, łącznie z pozyskaniem dofinansowania. Realizacja wszystkich inwestycji w latach 2015-2017 była utrudniona, a wręcz niemożliwa z uwagi na objęcie finansów gminy od roku 2015 programem naprawczym, który przewidywał ograniczenia w wydatkach inwestycyjnych, a właściwie brak możliwości prowadzenia dużych inwestycji, do których niewątpliwie należą wodociągi i kanalizacja.

Po uzyskaniu zgody instytucji nadzorujących budżet gminy i uzyskaniu środków z budżetu państwa od 2016 r., pomimo spłacania zadłużenia, rozpoczęto proces inwestowania i realizację projektów infrastrukturalnych.

Dzięki finansowaniu zewnętrznemu i środkom pochodzącym z budżetu państwa w łącznej kwocie prawie 6 mln zł, udało się w latach 2016-2018 wybudować w gminie Koniecpol sieć wodociągową o łącznej długości ponad 31 km i blisko 400 szt. przyłączy wodociągowych. Dostęp do bieżącej wody zapewniony został dla ponad 800 mieszkańców gminy, zamieszkujących tereny, które w roku 2015 zostały dotknięte suszą. Bez środków z dotacji celowej wykonanie tak dużego zakresu prac byłoby bardzo utrudnione, czy wręcz niemożliwe - mówi Sebastian Musiał, sekretarz gminy.  Dzięki ogromnemu wsparciu ówczesnej Premier Pani Beaty Szydło oraz Pana Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka w 2016 roku pozyskano dotację celową z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 1 556 868,00 zł oraz dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  w kwocie 313.118,02 zł. Otrzymane środki pozwoliły na wykonanie w krótkim czasie sieci wodociągowej o łącznej długości 14 157,65 mb i 223 szt. przyłączy do posesji w czterech miejscowościach północno- wschodniej części gminy, tj. Wólka, Kuźnica Grodziska, Oblasy i Załęże. Łączny koszt inwestycji wyniósł 2 330 500,18 zł i był znacznym wydatkiem w gminie, która realizowała program naprawczy.

Kolejny etap inwestycji z udziałem środków z budżetu państwa i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach objął budowę sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowościach: Rudniki, Zaróg, Rudniki Kolonia, Dąbrowa,  Piaski – Pękowiec. Aby przyspieszyć inwestycję przyjęto do realizacji formułę: „Zaprojektuj i Wybuduj”. I tak w okresie od sierpnia 2017 do maja 2018 roku, a więc w bardzo krótkim okresie czasu jak na zakres do wykonania, wybudowano sieć wodociągową o łącznej długości 17 559 mb oraz 171 szt. przyłączy wodociągowych. Łączny koszt opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych wyniósł 5 400 000,00 zł, w tym 4 147 360,00 zł pochodziło ze środków budżetu państwa, a 961.240,00 zł z WFOŚiGW w Katowicach.

Trzecim zadaniem dofinansowanym ze środków budżetu państwa było opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ostatniego etapu sieci wodociągowej  z  przyłączami w miejscowościach: Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysaków, Łysiny ul. Zielona oraz w miejscowości Koniecpol na ulicach: Przedmieście Przysieka, Przedmieście Podstocze, Przedmieście Koniawy, Mickiewicza, Kościuszki. Koszt opracowania projektów budowlanych wyniósł 199 875,00 zł,  a otrzymane dofinansowanie z budżetu państwa - 150 000,00 zł. Zakres rzeczowy opracowanej dokumentacji  obejmuje budowę sieci wodociągowej o długości ponad 17 km oraz ponad 220 szt. przyłączy indywidualnych. Jest to zarazem ostatni brakujący etap budowy wodociągów, którego realizacja pozwoli na pełne zwodociągowanie gminy Koniecpol. Szacunkowy koszt wykonania powyższego zadania przekracza 10 mln zł.

Inwestycje w  infrastrukturę wodociągową wymagają długiego okresu czasu na realizację i wcześniej na pozyskanie ogromnych środków finansowych. Inwestycję należy przygotować pod względem opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskać wszystkie pozwolenia, co nie dzieje się w ciągu paru miesięcy. Należy podkreślić, że poprzednie etapy realizowane od 2016 roku zakończono w zawrotnym tempie, mając na uwadze długość wykonanych sieci.

Ogółem w tym krótkim okresie czasu wydano około 8 mln, której znaczna część pochodziła z budżetu państwa – mówi Monika Starczewska, skarbnik gminy. W Gminie Koniecpol wybudowano wodociąg w części północno - wschodniej, który stanowi zamknięty etap, wykorzystując ważną jeszcze dokumentację. Teraz przyszedł czas na realizację wodociągów w części południowej gminy. Dla tego etapu musieliśmy przygotować nowy projekt techniczny, którego koszt w znacznej części pokrył również budżet państwa. Wielokrotnie pisaliśmy na łamach Gazety Koniecpolskiej i portali internetowych, że rozmawiamy z Wojewodą Śląskim na ten temat. Sprawa wymaga wygospodarowania wolnych środków w budżecie państwa, analizy oraz zabezpieczenia środków w budżecie naszej gminy. Reasumując, budżet państwa wydatkował ogromne środki na budowę wodociągów w naszej gminie. Nie można w cztery lata zrealizować wszystkich zaplanowanych etapów, bo jest to technicznie i formalnie niemożliwe. Od 2015 roku Gmina prowadzi wiele inwestycji i nie można w parę lat nadrobić opóźnień rozwojowych z poprzedniego okresu, kiedy nie inwestowano w tego typu infrastrukturę – dodaje Monika Starczewska.

Należy również podkreślić, że w omawianym okresie gmina realizowała również wiele kilometrów sieci kanalizacyjnej, gdzie również uzupełniana była sieć wodociągowa. Zakończono kanalizację w I części dzielnicy Słowik, obecnie rozpoczęto kolejny etap.

Uzyskanie finansowania uzależnione jest od dostępności środków zewnętrznych, a gmina nie jest w stanie sama wygospodarować tak dużych nakładów i musi oczekiwać na ostateczne podjęcie decyzji przez instytucje dotujące, które w ciągu ostatnich 4 lat sukcesywnie przekazywały środki na ten cel.

To jest tak jak z paradoksem szklanki wody-  szklanka jest w połowie pełna lub szklanka jest w połowie pusta. Zakres inwestycji w sieci wodociągowe wykonany do teraz w gminie Koniecpol jest bardzo duży. Nigdy w przeszłości – przed 2016 r. - gmina i budżet państwa nie wydatkowały na ten cel takich środków i w tak krótkim okresie czasu nie wykonano tylu kilometrów sieci wraz z podłączeniem mieszkańców – dodaje Sebastian Musiał, sekretarz gminy. Zadbaliśmy o przygotowanie projektów technicznych na ostatni etap i prowadzimy sprawy pozyskania finansowania, tak więc temat nie został pozostawiony samemu sobie. Zdajemy sobie sprawę z trudnego życia mieszkańców bez wody i jest to sprawa priorytetowa dla gminy.  

Fot. pixabay.com