Podwyżka cen za odpady

Podwyżka cen za odpady

Koszty gospodarowania odpadami rosną. Wszystkie gminy podnoszą ceny odbioru odpadów. Wzrost cen jest nieunikniony z wielu powodów, w tym rosnących opłat ekologicznych, wymogów stawianych przez prawo, sytuacji makroekonomicznej i wysokich kar unijnych w przypadku braku spełnienia wymogów.

Znowelizowana we wrześniu ubiegłego roku ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kładzie nacisk na samofinansowanie się systemu wywozu i zagospodarowania odpadów. Oznacza to, że gminy nie powinny ani zarabiać na opłatach od mieszkańców, ani do nich dopłacać ze środków budżetowych. Koszty muszą być pokrywane tylko i wyłącznie z opłat pochodzących od mieszkańców. Poprzednie stawki z ubiegłego roku uchwalane były jeszcze przed wrześniową nowelizacją ustawy. Po nowelizacji systemy w gminach znowu nie bilansują się.

Opłaty skalkulowane zostały w ten sposób, iż kwota kosztów podzielona została przez liczbę mieszkańców zapisanych w systemie (zadeklarowanych) i wyniosła 20 zł. Stąd taka właśnie stawka w proponowanym projekcie uchwały. Opłata dla mieszkańców, którzy nie będą chcieli segregować śmieci musi być też podwyższona i będzie wynosić podwójną stawkę.

Powodem wzrostu opłat jest nie tylko zmiana przepisów nadrzędnych, nakładająca na gminy liczne obowiązki, ale również wzrost kosztów firm odbierających śmieci. W gminie Koniecpol wywozem odpadów zajmuje się Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Koniecpolu Sp. z o.o. O komentarz obecnej sytuacji w gospodarce „śmieciowej” poprosiliśmy Tomasza Górę, prezesa MPK.

Jak sprawa wzrastających opłat za wywóz odpadów wygląda od strony firmy wywożącej śmieci?  

Zmiany są konieczne z uwagi na ciągle rosnące koszty odbioru i zagospodarowania odpadów. Na podwyżkę cen wywozu śmieci wpływ mają m.in. wzrastające opłaty marszałkowskie za składowanie odpadów. Właśnie ta opłata to ogromna część składowa stawki za odprowadzanie odpadów. Konieczne podwyżki opłat za wywóz odpadów spowodowane są wyższymi kosztami wykonania usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i to nie tylko w naszej gminie, ale w całym kraju. Z każdym kolejnym rokiem normy i wymogi są bardziej wymagające i restrykcyjne. Od kilku lat gminy płacą coraz więcej za wywóz śmieci i sukcesywnie podnoszą opłaty od mieszkańców. Nie jesteśmy wyjątkiem w tej dziedzinie.

Patrząc na to od strony firmy wywozowej, to wysokie koszty powodują rosnące ceny energii, transportu, a przede wszystkim zwiększenie stawek za składowanie odpadów na wysypiskach śmieci.

Sama opłata środowiskowa, czyli opłata marszałkowska, ponoszona z tytułu składowania każdej 1 tony niesegregowanych na składowisku wzrosła i wynosi obecnie 270 zł. Jest to tylko opłata środowiskowa i do tego dochodzi druga część, czyli opłata pobierana za składowanie. Tak więc całkowity koszt odbioru 1 tony odpadów na wysypisku w Częstochowie - Sobuczynie wynosi obecnie aż 520 zł netto plus 8% VAT. Należy podkreślić, że kwota ta sukcesywnie rosła w roku 2018, bo wynosiła 220 zł w styczniu 2018 r., 252 zł w marcu 2018 r., w 2019 r. wynosiła już 295 zł netto plus 8% VAT. Teraz wynosi już 520 zł netto.

Ponadto systematycznie z roku na rok zwiększa się strumień odpadów odbieranych przez mieszkańców oraz wzrastają koszty odbioru i zagospodarowania po stronie firm m.in. ze względu na wzrost płacy minimalnej.

Stawki opłat od mieszkańców za wywóz powinny zatem pokryć koszty odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych, utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), a obecnie dalej nie pokrywają. Nie możemy zrekompensować niedoborów innymi wpływami. Podmiot prawa handlowego jakim jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Koniecpolu nie może dotować gospodarki odpadami. Nie może tego też robić gmina. Wymogi i standardy utrzymania PSZOK też rosną, a więc rosną też koszty utrzymania. Nasza sortownia również wymaga inwestycji, bo jest ważnym elementem segregacji i punktem przeładunkowym.

Reasumując, ceny wywozu odpadów tak drastycznie rosną ze względu na:

  • Znaczący wzrost cen paliwa, energii oraz płacy minimalnej,
  • Konieczność spełnienia wyższych wymogów recyklingowych UE,
  • Podwyższenie stawki tzw. opłaty marszałkowskiej,
  • Nowe przepisy dot. bezpieczeństwa, kontroli składowisk i magazynowania odpadów.