Budżet gminy na 2020 rok przyjęty

Budżet gminy na 2020 rok przyjęty

Dzięki wypracowanym wolnym środkom Gmina Koniecpol może pozwolić sobie na realizację kosztownych inwestycji bez zwiększenia zadłużenia w 2020 roku. Budżet oraz prognoza finansowa na najbliższe lata są optymistyczne. O komentarz i krótkie przedstawienie sytuacji finansowej gminy poprosiliśmy Monikę Starczewską, skarbnika gminy.

– Nasza sytuacja finansowa jest nadal stabilna, chociaż  skala zadań nałożonych na samorządy jest coraz większa – mówi Monika Starczewska, skarbnik gminy. Cel, który przyświecał nam podczas planowania budżetu to zrównoważony rozwój całej gminy. Nasza gospodarka finansowa prowadzona jest w sposób przemyślany i bezpieczny. Zasadą jest zachowanie nadwyżki operacyjnej na odpowiednim poziomie oraz utrzymanie dopuszczalnych wskaźników obsługi zadłużenia, wynikających z ustawy o finansach publicznych. Od lat realizujemy wiele inwestycji w tym tych najbardziej kosztownych związanych z budową infrastruktury technicznej i drogowej. W biegłym roku zakończyliśmy dwa bardzo duże przedsięwzięcia dla naszego budżetu związane z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 2 i budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy „Słowik”. Pozyskaliśmy wiele środków zewnętrznych i dzięki możliwości współfinansowania zadań z dotacji zrealizowaliśmy więcej niż bylibyśmy w stanie z wykorzystaniem tylko środków własnych.

Muszę to podkreślić, że dla wielu jednostek samorządu terytorialnego przygotowanie budżetu na 2020 rok było dużym wyzwaniem. Z jednej strony należało wziąć pod uwagę  oczekiwania mieszkańców, radnych, firm, jednostek organizacyjnych gminy, a z drugiej strony aktualną sytuację finansową związaną z ubytkami w podatku dochodowym od osób fizycznych spowodowane zwolnieniem z podatku niektórych grup, podwyżki wynagrodzeń, np. w oświacie, czy podniesienie płacy minimalnej oraz podwyżki cen energii skutkujące wzrostem kosztów usług. Powodowało to dużą rozpiętość pomiędzy dochodami a wydatkami.

Ale pomimo tych zewnętrznych uwarunkowań skonstruowaliśmy budżet, który jest stabilny i sytuacja finansowa gminy jest bezpieczna. Należy pamiętać, że nadal utrzymujemy budżet na dość wysokim poziomie – planowane wydatki prawie 45 mln, czyli o ponad połowę wyższe niż jeszcze kilka lat temu.

Warto też podkreślić, że wraz ze wzrostem dochodów wzrasta poziom możliwego i bezpiecznego zadłużenia. Inne jest dopuszczalne zadłużenie, czy bezpieczny deficyt przy dochodach na poziomie 10 mln zł czy 26 mln zł, a inne przy dochodach wynoszących ponad 40,5 mln zł.

Nasz budżet na rok 2020 w szczegółach przedstawia się następująco.

Wydatki w 2020

W budżecie Gminy Koniecpol zaplanowano wydatki na poziomie 44.740.718,83 zł, w tym wydatki majątkowe za prawie 7,6 mln zł, pomimo planowanych dochodów w łącznej kwocie 40.510.020,06 zł. Dodam, że wydatki majątkowe obejmują również wydatki inwestycyjne. Dla naszego budżetu jest to kwota bardzo wysoka, ale chcemy wykonać dla mieszkańców jak najwięcej zadań.

Zadłużenie i wydatki na zadania

Podkreślam jednocześnie, że nie planuje się zwiększenia zadłużenia w 2020 roku, a wręcz zmniejszenie poprzez spłatę kredytów i pożyczek z lat poprzednich w kwocie 1.226.524,00 zł.

Jest to możliwe dzięki skrupulatnemu kalkulowaniu każdego wydatku i polityce realizowania przede wszystkim inwestycji i projektów miękkich współfinansowanych środkami zewnętrznymi pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej, czy też środkami pochodzącymi z budżetu państwa.

Przykładami takich inwestycji są zakończone już w ostatnich latach i wspomniane już przeze mnie: budowa kanalizacji, dróg, termomodernizacja szkoły, liczne rewitalizacje budynków, w tym obecnego obiektu Centrum Społeczno-Kulturalnego przy ulicy Szkolnej, czy świetlicy środowiskowej i starego hotelu robotniczego na ulicy Tarchalskiego. Nie będę wszystkich wyliczać, bo prezentowaliśmy już na łamach „Gazety Koniecpolskiej” i portali internetowych podsumowanie najważniejszych zadań i wydarzeń z ubiegłego roku.

Budżet to nie tylko inwestycje i remonty, to również wydatki na oświatę, czy funkcjonowanie Domu Kultury. Wydarzenia kulturalne, przedstawienia są finansowane ze środków budżetowych.  Częścią oświatową subwencji ogólnej pokryjemy w 2020 roku zaledwie 44,46% planowanych wydatków na oświatę, resztę musimy dołożyć ze środków własnych.

Planowane inwestycje

Najkosztowniejszą inwestycją roku 2020 jest współfinansowana środkami europejskimi budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach kontynuacji budowy kanalizacji w dzielnicy „Słowik” w Koniecpolu. Zadanie to będzie kosztowało ponad 6,5 mln zł, z czego wydatki w kwocie 4 mln są zaplanowane na rok 2020.

Znaczne środki gmina planuje przeznaczyć również na: przebudowę dróg gminnych – 1,25 mln zł, wkład własny do termomodernizacji Przedszkola nr 1 w Koniecpolu – 0,7 mln zł oraz budowy przedszkola w Koniecpolu - 120 tys. zł. Dla tych ostatnich podejmujemy działania celem  pozyskania dofinansowania.

Zaplanowaliśmy też nakłady na wodociągi – 0,7 mln zł, kanalizację w dzielnicy Magdasz – 0,3 mln zł, budowę oświetlenia 137 tys. zł, projekty stadionu i hali sportowej  - 150 tys. zł i szereg inwestycji realizowanych w ramach ustawy o funduszu sołeckim.

Wydatki bieżące

Oprócz zadań inwestycyjnych w 2020 roku zaplanowano do realizacji szereg projektów współfinansowanych środkami europejskimi w ramach wydatków bieżących na łączną kwotę 1.214.253,45 zł, z czego 1.037.652,97 zł będzie dotowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej. Gmina dokłada bowiem wszelkich starań, aby pomimo ograniczonych środków własnych realizować jak najwięcej przedsięwzięć poprawiających jakość życia mieszkańców poprzez  pozyskiwanie funduszy z zewnątrz.

Niższy podatek od środków transportowych

Konstrukcja budżetu na 2020 pozwoliła nam też  na obniżenie od dnia 1 stycznia 2020 roku stawek podatku od środków transportowych, które obecnie są jednymi z najniższych w Powiecie Częstochowskim, a nawet w skali kraju. Zadecydował o tym rynek i działania na rzecz wsparcia przedsiębiorców. Konkurencja gmin wymusza niższe podatki od środków transportu.

Z jednej strony chcieliśmy zatrzymać u siebie przedsiębiorców, a z drugiej strony, przewoźnicy przenoszą się tam, gdzie mogą zapłacić mniejszy podatek od środków transportu. Zyskują w ten sposób samorządy, które oferują atrakcyjniejsze stawki.

Podsumuję zapewniając, iż budżet jest optymistyczny – mimo mniejszych dochodów, a finanse gminy są cały czas pod szczególnym nadzorem, liczona jest każda złotówka, a na bezpieczny deficyt możemy sobie pozwolić ze względu na całkowite jego pokrycie wygospodarowanymi wolnymi środkami. Również rozchody zostaną pokryte wolnymi środkami i nie ma potrzeby zaciągania kredytów na ten cel, jak często robią inne gminy. Każda gmina ma inny poziom budżetu, czyli wartość dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów, stąd też ma inną wartość bezpiecznego zadłużenia, czy deficytu. Na deficyt możemy sobie pozwolić ponieważ posiadamy wygospodarowane wolne środki i nie zmusza nas to do zwiększania zadłużenia. To właśnie deficyt pozwala na zrealizowanie większej ilości inwestycji.

Istotą jest aby był to deficyt bezpieczny a ewentualny dług – DOBRY, tzn. taki, który pomaga realizować inwestycje wspierające siłę finansową gminy, pozyskiwać dofinansowanie –  czyli stanowi tzw. „wkład własny” i nie powoduje problemów z jego obsługą – dodała Monika Starczewska, skarbnik gminy.

Fot. Koniecpol.INFO