Nowy komin w ciepłowni gotowy

Nowy komin w ciepłowni gotowy

Nowy sezon grzewczy rozpocznie się z wyremontowanym systemem odprowadzania spalin z ciepłowni. W Kotłowni Miejskiej, obsługiwanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., zakończono prace związane z postawieniem nowego komina w miejsce dotychczasowego, w katastrofalnym stanie technicznym.

W ciągu dwóch sezonów dokonano nie tylko wielu remontów w obiekcie kotłowni, ale również prace związane z  wymianą sieci, wydatkując na ten cel ponad sto tysięcy złotych – mówi Tomasz Góra, prezes MPK. Koszty realizacji prac są niższe niż rynkowe, wykonywane przez firmy zewnętrzne, bo większość tych robót wykonujemy we własnym zakresie. Obniża to znacząco wartość prowadzonych inwestycji. Sytuacja ta pozwala utrzymywać cenę ciepła na niezmienionym od kilku lat poziomie przy jednoczesnym wzroście kosztów pracy, energii, paliw. Nieprawidłowo prowadzone inwestycje w przeszłości mają konsekwencje obecnie przez konieczność wydatkowania corocznie określonych środków na remonty. W ten sposób udaje się uniknąć awarii w sezonach grzewczych i mieszkańcy korzystający z ciepła dostarczanego przez MPK nie są narażeni na przerwy w dostawie ciepła w okresie zimowym.

Oddana do użytkowania w roku 2012 kotłownia funkcjonuje w oparciu o tradycyjne kotły węglowe bez technicznych możliwości zastosowania alternatywnych i ekologicznych źródeł paliwa. Stosowane nieekologicznie paliwo powoduje konieczność ponoszenia wyższych koszów i spełniania dodatkowych wymagań, a to oznacza kolejne nakłady.

Dotychczasowy komin ciepłowni wykonany był z nieprawidłowych materiałów, co spowodowało jego katastrofalny stan techniczny – tłumaczy Tomasz Góra. Pamiętamy, że przebudowa kotłowni miejskiej była prowadzona w sposób nieprawidłowy. W tej sprawie oraz budowy samego komina nieprawidłowości były stwierdzone przez Najwyższą Izbę Kontroli i przekazane do prokuratury. Nowa budowla pozwoli na prawidłowe funkcjonowanie obiektu na lata. Pozostaje jednak problem stosowanego nieekologicznego paliwa, które powoduje konieczność ponoszenia wyższych kosztów i spełniania dodatkowych wymagań. W przyszłości planowana jest modernizacja kotłów węglowych lub wymiana, pozwalająca na zastosowanie ekologicznego paliwa, uzupełnionego przez Odnawialne Źródła Energii, na które można pozyskać dofinansowanie zewnętrzne. Wieloletnie zaniedbania sięgające 2012 roku i lat wcześniejszych oraz nieprawidłowo prowadzone inwestycje wpływają na finanse i sytuację naszej spólki również teraz. Naprawa tej sytuacji potrwa zapewne dłuższy czas, jak wynika z naszych analiz finansowych, bo wymaga poniesienia znacznych nakładów. Pomimo istniejącej sytuacji, Spółka realizuje inwestycje. Ponoszone są koszty remontów i doraźnych napraw niesprawnej infrastruktury. Sieci ciepłownicze modernizowane są sukcesywnie w miarę posiadanych środków oraz przy okazji realizacji budowy lub remontów dróg i chodników. Wskazane przeze mnie problemy do rozwiązania wymagają czasu i jak widać na przykładzie kotłowni, wyjaśnienia przez niektóre organy. Analizujemy koszty, tak aby cena ciepła nie wzrastała i nie była obciążeniem dla mieszkańców. Poza tym rozpoczęliśmy starania w zakresie pozyskania dofinansowania, które musi być poprzedzone sporządzeniem stosownych audytów energetycznych i dokumentacji technicznych. Ponadto nie zapominajmy, iż cały czas realizowane są też inwestycje związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, które przejmujemy do eksploatacji. W obecnej sytuacji Spółka pracuje więc nad wygospodarowaniem środków finansowych na realizację bardzo poważnych inwestycji, takich jak wspomniana już przeze mnie modernizacja kotłów węglowych lub wymiana, pozwalająca na zastosowanie ekologicznego paliwa, na które można pozyskać dofinansowanie zewnętrzne. Żadna instytucja dotująca nie finansuje obecnie inwestycji w źródła oparte na węglu. Należy również pamiętać, że sieci ciepłownicze wraz z oprzyrządowaniem, przejęte w przeszłości od byłych KZPP, są w złym stanie technicznym – dodaje Tomasz Góra.

Fot. Tomasz Góra