Spotkanie z wicemarszałek województwa śląskiego Beatą Białowąs

Spotkanie z wicemarszałek województwa śląskiego Beatą Białowąs

W miniony piątek burmistrz Ryszard Suliga spotkał się w Katowicach z wicemarszałek województwa śląskiego Beatą Białowąs, która w zarządzie województwa odpowiada również za sprawy rolnictwa, nadzorując pracę Wydziału Terenów Wiejskich. Rozmowy dotyczyły rozwoju sołectw w gminie Koniecpol, pozyskania środków finansowych na targowisko. Nie pominięto też tematów bardzo ważnych dla mieszkańców, a związanych z budową ostatniego etapu wodociągów i przebudową drogi wojewódzkiej nr 786.

Beata Białowąs do czerwca - zanim została członkiem zarządu województwa za Michała Wosia, który powołanego na ministra w kancelarii premiera  - była dyrektorem naczelnym Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach - najstarszej, a zarazem największej organizacji samorządu gospodarczego w regionie, której nie są obce sprawy gmin rolniczych i rolników. Katowicka Izba Rzemieślnicza jako pierwsza wyszła naprzeciw potrzebom produkcji rolniczej i kilka lat temu zadbała o to, by wpisać bacę i juhasa na listę zawodów oraz we współpracy z Uniwersytetem Rolniczym przeprowadzono stosowne egzaminy w tym zakresie, uznawane w całej Unii Europejskiej.

Obecną sytuację naszej gminy przedstawiłem już Pani Wicemarszałek w lipcu, w trakcie podpisywania umowy o dofinansowanie przedsięwzięć lokalnych dla pięciu sołectw z Koniecpola: Aleksandrów, Rudniki-Kolonia, Dąbrowa, Wąsosz, Teresów w ramach konkursu „Inicjatywa Sołecka” - mówi burmistrz Ryszard Suliga. Piątkowe spotkanie dotyczyło w szczególności trzech tematów, bardzo istotnych dla Koniecpola: pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej na targowisko, budowy ostatniego etapu wodociągów i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 786.  Podkreśliłem, że część mieszkańców nadal korzysta z wody dowożonej przez strażaków beczkowozami. Próbujemy pozyskać dofinansowanie na budowę ostatniego etapu sieci wodociągowych i pukamy do wszystkich możliwych drzwi o pomoc w tej sprawie. Zarząd Województwa Śląskiego nie odpowiada za sprawy budowy wodociągów, ale zadeklarowano wsparcie w tej sprawie. Tak niewiele pozostało do załatwienia tego problemu, tak niepojętego w XXI wieku i w tak rozwiniętym regionie jakim jest województwo śląskie. Jest to ważne w aspekcie rolnictwa, bo brak wody  dotyczy szczególnie terenów wiejskich dotkniętych w tym roku suszą. Woda dla ludzi i zwierząt od 5 lat jest dowożona wozami strażackimi. Tłumaczyłem, że niektóre instytucje odmawiają i tłumaczą, że gmina posiada pieniądze w budżecie na ten cel, bo zredukowała niebezpieczny poziom zadłużenia i „wyszła” z programu naprawczego. Jednak sfinansowanie w całości takiego zadania ze środków własnych to krok w tył w naszym rozwoju i utrata wkładu własnego dla zadań, na które pozyskano dotacje. Nasza obecna zdolność finansowa pozwala na realizację tylko tych inwestycji, na które udało się pozyskać dofinansowanie, stąd tak ważne wsparcie również w tej sprawie. Dopiero niecałe 2 lata funkcjonujemy jako gmina w normalnych warunkach bez ograniczeń wynikających z programu naprawczego i nadmiernego zadłużenia. Jesteśmy więc w okresie stabilizacji sytuacji finansowej i nadal liczymy każdą złotówkę. Na budowę tego ostatniego odcinka sieci wodociągowej mamy już dokumentację projektową i pozwolenie na budowę.

Kolejną omawianą sprawą była budowa drogi wojewódzkiej nr 786, która ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców spędza mi sen z oczu. Nie jest to droga gminna, a w utrzymaniu powiatu częstochowskiego i pod Zarządem Dróg Wojewódzkich. Po ostatniej sesji Rady Miasta i informacjach z powiatu częstochowskiego o braku pieniędzy na realizację tej drogi, poprosiłem o wsparcie w tej sprawie członka Zarządu Województwa Śląskiego w osobie Pani Wicemarszałek. Po sporządzeniu dokumentacji projektowej powinny zostać zabezpieczone środki finansowe na przebudowę drogi na odcinku przebiegającym przez gminę Koniecpol – tłumaczy Burmistrz.

W regionie śląskim realizuje się również wiele programów oraz konkursów, mających na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich oraz aktywizację lokalnej społeczności. Samorząd województwa wspiera rozwój tych obszarów w ramach środków pochodzących z budżetu województwa śląskiego, jak i środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z których skorzystała też gmina Koniecpol przebudowując kolejne drogi. Województwo śląskie jest organizatorem następujących konkursów: "Owca Plus", którego celem jest zachowanie dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej w oparciu o gospodarkę pasterską, „Piękna wieś województwa śląskiego”, w którym laureatem było również Koło Gospodyń Wiejskich Kuźnica Grodziska oraz marszałkowskiego konkursu „Inicjatywa Sołecka”, w ramach którego wiele sołectw z gminy Koniecpol, w kolejnych dwóch edycjach konkursu, miało możliwość realizacji swych potrzeb - od małej infrastruktury służącej rekreacji i wypoczynkowi po zakup strojów ludowych.

Województwo śląskie dzieli się na cztery obszary funkcjonalne, tzw. subregiony, tj. północny, południowy, centralny i zachodni – mówiła Pani wicemarszałek Beata Białowąs dla „Dziennika Zachodniego” przy okazji plebiscytu DZ "Mistrzowie Agro". Obszary wiejskie w subregionie północnym stanowią aż 85% powierzchni, a w subregionie południowym 80%. Z kolei w subregionie zachodnim i centralnym obszary wiejskie stanowią kolejno 59% i 58% powierzchni subregionu ogółem. Na terenach wiejskich województwa śląskiego żyje blisko 998 tysięcy osób, co stanowi 21% mieszkańców regionu!

Jednak ze względu na wysokie uprzemysłowienie, województwo śląskie wskazuje najniższy udział rolnictwa w tworzeniu wartości dodanej brutto, sytuacja ta może w ciągu najbliższych lat ulec poprawie. Aglomeracja śląska ze swoim potencjałem demograficznym jest dobrym rynkiem zbytu dla produkcji rolniczej, a rolnictwo odgrywa bardzo istotną rolę w rozwoju gospodarczym województwa. Struktura śląskiej gospodarki przejawia się harmonijnym współistnieniem rozwiniętego rolnictwa oraz przemysłu. W naszym województwie rolnictwo jest rozproszone, ale śląscy rolnicy chcą być konkurencyjni, nowocześni, dbają o zrównoważony rozwój rolnictwa i o środowisko. W społeczeństwie coraz bardziej zauważa się i docenia rolę rolnika - jest producentem żywności, spoczywa na nim duża odpowiedzialność – dodała Wicemarszałek w rozmowie z Katarzyną Pachelską.

Fot. Liliana Bielas-Kostyra