Decyzja środowiskowa dla terenu po byłej oczyszczalni KZPP nie została wydana. O obawach mieszkańców rozmawiamy z burmistrzem Ryszardem Suligą

Decyzja środowiskowa dla terenu po byłej oczyszczalni KZPP nie została wydana. O obawach mieszkańców rozmawiamy z burmistrzem Ryszardem Suligą

W związku z licznymi głosami mieszkańców, wpływającymi do naszej redakcji, zwróciliśmy się z zapytaniem do Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol Ryszarda Suligi, na jakim etapie jest teraz sprawa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji nawozów organicznych z odpadów biodegradowalnych oraz energii elektrycznej skojarzonej na działce po byłej oczyszczalni ścieków KZPP przy ulicy Szkolnej.

Czy przez Urząd Miasta i Gminy Koniecpol wydana już została decyzja środowiskowa dla Centrum Energetyki Nawozowej Sp. z o.o. dotycząca inwestycji zlokalizowanej na terenie byłej oczyszczalni ścieków KZPP?

Ryszard Suliga: Gmina nie wydała żadnej decyzji. Zgodnie z obowiązującym prawem przedstawione przez Wnioskodawcę dokumenty przesłane zostały do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, SANEPiD i Wód Polskich. Na dzień dzisiejszy w odpowiedzi otrzymujemy dużo zapytań z tych instytucji, które kierujemy do Wnioskodawcy, a następnie zwrotnie do wskazanych instytucji środowiskowych. Firma starająca się o decyzję musi odpowiedzieć na wszystkie pytania i odnieść się do wszystkich uwag i wątpliwości. Należy szczególnie podkreślić, że Gmina Koniecpol ma prawo wydać decyzję negatywną, pomimo pozytywnych opinii z organów środowiskowych, na podstawie sprzeciwu mieszkańców. Na bieżąco na portalu Koniecpol.Info przedstawiam informacje o przebiegu tej sprawy, a na stronie Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol wszystkie wymagane prawem dokumenty. Stąd w dniu 15 lipca 2019 r. podano do wiadomości publicznej obwieszczenie o prowadzonej procedurze, aby z tym tematem zapoznali się wszyscy zainteresowani wyrazili swoje zdanie. Mieszkańcy ze swej strony interesują się i wspierają nasze działania, za co bardzo dziękuję. Jest to dla mnie ważne, bo z drugiej strony, też od mieszkańców, dochodzą do mnie głosy, że w ten sposób zniechęcimy inwestora do jakichkolwiek działań i nadal ten teren będzie pusty. Dlatego głos większości będzie dla mnie decydujący i ocena wpływu tego przedsięwzięcia na nasze środowisko życia.

Podkreślę jednak jeszcze raz, że ta decyzja środowiskowa dotyczy byłej oczyszczalni ścieków KZPP przy ul. Szkolnej, a nie terenu KZPP przy ul. Kolejowej, co niektórzy mylą. Ten ostatni nie został jeszcze do końca nabyty przez nowego właściciela. Procedura komornicza nadal trwa i akt własności nie został jeszcze podpisany.

Z informacji pozyskanych od inwestora wynika, że wyraża chęć wybudowania zakładu produkcji nawozów organicznych na terenie byłej oczyszczalni ścieków KZPP. Firma przedstawiła raport oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko naturalne, który obejmuje również technologię produkcji tych nawozów.

Decyzja środowiskowa nie została wydana do dnia dzisiejszego. W celu uzupełnienia zapytam jeszcze inaczej – czy wyda Pan taką decyzję?

Ryszard Suliga: Nie wydałem i nie wydam takiej decyzji w przypadku sprzeciwu mieszkańców oraz negatywnych opinii służb i instytucji środowiskowych, do których wysłałem dokumenty. Wszyscy jesteśmy mieszkańcami tej gminy - ja też - i wszystkim nam zależy tak samo na godnych i czystych warunkach życia bez uciążliwości środowiskowych.

Mieszkańcy z oburzeniem odbierają informacje o planowanej inwestycji. Mówią o spalarni, odpadach zwierzęcych itd.

Ryszard Suliga: Dochodzą do mnie niepokojące informacje, na podstawie których stwierdzam, że niektórzy dziennikarze lubią sensacje i wzbudzanie konfliktu. Powtórzę jeszcze raz. Gmina ma prawo wydać decyzję negatywną na podstawie sprzeciwu mieszkańców. Procedura nie została zakończona, żadna decyzja środowiskowa nie została jeszcze wydana. Rozmawiajmy na ten temat i nie słuchajmy niesprawdzonych informacji. Wszystkie decyzje i plany zawsze przedstawiam mieszkańcom, nic nie ukrywając. Dlatego również w tej sprawie chcemy, aby dokumenty przygotowane przez Inwestora były dokładnie sprawdzone przez organy środowiskowe, w tym w szczególności przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, Wody Polskie oraz służby sanitarno-epidemiologiczne. My jako mieszkańcy tej gminy jesteśmy już uczuleni na tematy związane z odpadami i pożary z tym związane, jakie miały ostatnio miejsce na terenie Koniecpola.

Zwróciłem się o wsparcie do radnych, którzy rozmawiają z mieszkańcami i rozpropagowali informację o planowanej inwestycji. Na stronie internetowej i w miejscach publicznych umieściliśmy obwieszczenie i każdy mieszkaniec może zapoznać się z dokumentacją tej sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol w terminie do 16 sierpnia 2019 r. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Na portalu Koniecpol.Info mówiłem ostatnio i ponawiam niniejszym prośbę, zapraszając mieszkańców do zapoznania się z dokumentami i wyrażania własnego zdania. My ze swej strony razem z radnymi zachowamy pełną przejrzystość procedury i zwrócimy się do wszystkich możliwych instytucji, organów ochrony środowiska o analizę tego tematu. Rozmawiajmy też z inwestorem, bo nie możemy pomijać żadnej ze stron i każdy powinien mieć szanse wypowiedzieć się i zaprezentować swój punkt widzenia.

Fot. Koniecpol.INFO