Program AGROENERGIA – pieniądze na przedsięwzięcia energetyczne na terenach wiejskich

Program AGROENERGIA – pieniądze na przedsięwzięcia energetyczne na terenach wiejskich

W ramach programu priorytetowego Agroenergia NFOŚiGW przeznaczył 200 mln zł na przedsięwzięcia energetyczne na polskiej wsi. Finansowanie jest bezpośrednio skierowane do rolników indywidualnych chcących zainwestować m.in. w odnawialne źródła energii (OZE). Budżet nowego programu Agroenergia, do którego nabór trwa od 8 lipca br., to 200 mln zł. Przewidziano dwie formy dofinansowania: dotacje i pożyczki. Nabór ma charakter ciągły, co oznacza, że wnioski rozpatrywane będą na bieżąco, do wyczerpania środków.

Program oferuje wsparcie w zakresie nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej (w tym OZE) – wraz z magazynami energii, zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych, a także przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej. Wnioski o dotacje oraz pożyczki mogą składać rolnicy indywidualni.

Na dotacje zarezerwowano 80 mln zł, ale jedna dotacja wyniesie maksymalnie 800 tys. zł. Z kolei na pożyczki czeka do rozdysponowania 120 mln zł. Dotacje wyniosą do 40%, a pożyczki – do 100% kosztów kwalifikowanych. Oprocentowanie pożyczki wyniesie: WIBOR 3M + 50 punktów bazowych, nie mniej niż 2% przy okresie finansowania nie dłuższym niż 15 lat. Kwoty pożyczki będą się wahać między 100 tys. zł a 2 mln zł.

Wniosek może złożyć tylko rolnik indywidualny, czyli osoba fizyczna będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Wniosek można złożyć w następującym zakresie:

1) Przedsięwzięcia dotyczące budowy nowych jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:

– energię ze źródeł odnawialnych,

– ciepło odpadowe,

– ciepło pochodzące z kogeneracji.

2) Przedsięwzięcia polegające m.in. na budowie, rozbudowie lub modernizacji instalacji produkcyjnych lub urządzeń, prowadzące do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów produkcyjnych), w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów, w tym m.in.:

– technologie bezodpadowe (TBO) oraz niskoodpadowe technologie produkcji zapewniające możliwie kompleksowe wykorzystanie stosowanych surowców;

– technologie ograniczające jednostkowe zużycie wody w procesach produkcyjnych lub systemy zamkniętych obiegów wody;

– technologie produkcji materiałów z wykorzystaniem ubocznych produktów spalania/procesów produkcyjnych lub odpadów wytwarzanych przez wnioskodawcę;

– technologie służące do wytwarzania paliw alternatywnych i substratów do ich produkcji z wytwarzanych przez wnioskodawcę odpadów w tym osadów;

– modernizacja stacji demineralizacji i dekarbonizacji wody (o ile jest niezbędna do realizacji inwestycji generującej efekt ekologiczny).

3) Przedsięwzięcia zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej” mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych, m.in.:

– technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej,

– technologie racjonalizacji zużycia ciepła,

– modernizacje procesów przemysłowych w zakresie efektywności energetycznej.

oraz wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością oraz wdrażanie systemów zarządzania sieciami elektroenergetycznymi w obiektach przedsiębiorstw.

fot. pixabay.com

Źródło:NFOŚiGW