Ważne! Konkurs dla sołectw. Propozycje przedsięwzięć można składać do 5 kwietnia

Ważne! Konkurs dla sołectw. Propozycje przedsięwzięć można składać do 5 kwietnia

W tym roku sołectwa mogą zdobyć pieniądze na szeroki zakres działań w konkursie „Inicjatywa Sołecka” organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Propozycje przedsięwzięć na specjalnym formularzu składa się do Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol (kancelaria w pokoju 17) najpóźniej do dnia 5 kwietnia 2019 roku (piątek) lub wysyła skan mailem na adres: . Wniosek można pobrać na stronie internetowej Gminy – Koniecpol.pl, gdzie znajduje się też dokument opisujący warunki aplikowania o środki, czyli „Zasady udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku”.

Pozytywny obraz każdej gminy to rozwój lokalnych ośrodków i małych społeczności – mówi Sebastian Musiał, sekretarz gminy. Kto lepiej zna potrzeby mieszkańców niż faktycznie zaangażowany sołtys? To mieszkańcy wiedzą najlepiej czego im potrzeba w sołectwie  i co jest najbardziej efektywne. Stąd ten konkurs to duża okazja na pozyskanie pieniędzy na małe, ale ważne przedsięwzięcia. Każde sołectwo może złożyć swoją propozycję. W przypadku wątpliwości lub trudności w wypełnieniu wniosku służymy pomocą w Urzędzie Gminy, w pokoju nr 24.

Z uwagi na ograniczenie kwotowe, przypadające na jedną gminę, spośród przesłanych propozycji zostaną wybrane projekty, które w jak najbardziej istotny sposób będą służyły społeczności lokalnej. Pomoc finansową przyznaje się i wypłaca właśnie do wysokości limitu, który w 2019 roku wynosi 60 000 zł na gminę.

Dalsza procedura wygląda tak, iż Gmina, na podstawie złożonych propozycji sołectw, przygotowuje ostateczne dokumenty i składa do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach. Dalej następuje ocena formalna i merytoryczna wszystkich wniosków z województwa śląskiego.  

Nabór dotyczy wyłącznie zadań jednoetapowych, przygotowywanych lub planowanych do realizacji, których zakończenie oraz rozliczenie nastąpi do 15 października 2019 r. i w zakresie następujących działań:

- zwiększających aktywność społeczną mieszkańców,

- w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

- zagospodarowanie miejsc publicznych w gminie istotnych z uwagi na dobro wspólne mieszkańców,

- tworzeniu warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu.

W trakcie rozpatrywania wniosków zespół ekspertów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego dokonuje ich oceny, przyznając planowanemu zadaniu punkty według następujących kryteriów wyboru, które należy wziąć pod uwagę przy planowaniu zadań:

1) zadanie jest realizowane w gminie, w której jest utworzony fundusz sołecki na rok składania wniosku o przyznanie pomocy - 3 punkty;

2) zadanie jest związane z obchodami 100. rocznicy wybuchu I. Powstania Śląskiego - 2 punkty;

3) jeżeli wnioskowana kwota dofinansowania zadania wynosi nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych zadania - 2 punkty.

4) wydatki zaplanowane we wniosku na realizacje przedsięwzięcia są racjonalne, spójne, efektywne i adekwatne w zakresie wsparcia dla sołectwa gminy i regionu. – od 0 do 4 pkt.

Ważne jest również to, iż do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się:

1) przygotowania zadania, polegającego np. na sporządzeniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

2) uzgodnień formalno-prawnych,

3) zastosowania procedur dotyczących zamówień publicznych,

4) uzyskania wymaganych prawem zezwoleń, zgłoszeń i innych decyzji itp.,

5) zakupu używanych maszyn, urządzeń lub innego sprzętu,

6) nabycia gruntu, budynki, budowli lub prawa do dysponowania nimi,

7) nakładów rzeczowych,

8) pracy własnej wykonanej przez gminę,

9) zakupu nagród,

10) niewyszczególnionych we wniosku o pomoc.

Podatek od towarów i usług związany z realizacją zadania jest kosztem kwalifikowalnym.

Konkurs „Inicjatywa Sołecka” jest niewątpliwie szansą na realizację wielu ciekawych inicjatyw, którą należy wykorzystać.