„Maluch+” w gminie Koniecpol. Utworzenie pierwszego w gminie żłobka

„Maluch+” w gminie Koniecpol. Utworzenie pierwszego w gminie żłobka

Nowy i pierwszy w gminie żłobek o nazwie „Wesoły Skrzat” powstanie na parterze budynku przychodni zdrowia przy ulicy Armii Krajowej w miejscu, gdzie uprzednio funkcjonowała apteka. Gmina otrzymała dotację w wysokości 570 000 zł na utworzenie 19 miejsc opieki nad najmłodszymi.

Do województwa śląskiego trafiło na rozwój i utrzymanie placówek opieki dla najmłodszych dzieci ponad 44,2 mln zł z programu MRPiPS „Maluch+ 2019”. Utworzonych zostanie 2 827 nowych miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów.

O wsparcie z programu „Maluch+ 2019” mogły ubiegać się gminy, samorządy województwa, powiaty oraz podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego. Samorządy otrzymały 12,64 mln zł wsparcia na utworzenie nowych miejsc opieki i opieki dla najmłodszych oraz ich funkcjonowanie w 20 gminach, w tym Koniecpol 570 tys. zł na utworzenie 19 miejsc opieki nad najmłodszymi.

W miejscach gdzie nie działała żadna placówka samorządowa dla najmłodszych, gminy otrzymały dofinansowanie w wysokości 80 proc. kosztów budowy żłobka, klubu dziecięcego lub zatrudnienie dziennego opiekuna. W województwie śląskim takie dofinansowanie otrzymało 9 samorządów: Psary, Sławków, Bestwina, Koniecpol, Niegowa, Krzyżanowice, Lyski, Ogrodzieniec, Szczekociny.

Obecnie Urząd Miasta i Gminy Koniecpol przystępuje do opracowania projektu technicznego przebudowy i adaptacji pomieszczeń dla potrzeb żłobka. Roboty budowlane wraz z zakupem wyposażenia placówki potrwają do końca grudnia 2019 r. Prace do wykonania wcale nie są małe i obejmują roboty rozbiórkowe istniejących ścian działowych, drzwi wewnętrznych i częściowo zewnętrznych, posadzek, płytek ściennych, urządzeń i armatury sanitarnej, wykonanie nowych. Następnie montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz w niezbędnym zakresie okiennej i drzwiowej zewnętrznej, ułożenie glazury na ścianach pomieszczeń sanitarnych, malowanie ścian i sufitów, roboty instalacyjne. Zaplanowano też wykonanie placu zabaw na nawierzchni bezpiecznej z ogrodzeniem.

Realizacja projektu związanego z utworzeniem żłobka w Koniecpolu jest zadaniem priorytetowym, gdyż gmina do dnia dzisiejszego nie dysponuje tego typu infrastrukturą społeczną – mówi burmistrz Ryszard Suliga. W przypadku Koniecpola projekt ten jest odpowiedzią na braki i zapóźnienia wynikające z przeszłości. Na naszym terenie funkcjonują wyłącznie przedszkola, a więc dzieci do lat 3 muszą korzystać z placówek świadczących opiekę nad dziećmi do lat 3 w oddalonych o wiele kilometrów gminach sąsiednich, co jest ogromnym utrudnieniem. Z drugiej strony jest to też szansa na zagospodarowanie wolnych i niewykorzystanych od dłuższego czasu powierzchni w przychodni – podkreśla Ryszard Suliga.

Od paru lat w demografii obserwuje się tendencję rosnącej liczby urodzeń, która związana jest jednocześnie z zapotrzebowaniem na miejsca w żłobkach – dodaje Sebastian Musiał, sekretarz gminy. Brak tego typu placówki w Koniecpolu wpływa również na sytuację rodziców na rynku pracy, bo utrudnia powrót do pracy po długotrwałym urlopie oraz w chęci łączenia pracy zawodowej z opieką nad dziećmi.  Realizowany przez gminę projekt wychodzi zatem naprzeciw  społecznemu zapotrzebowaniu. Należy również podkreślić, że planowane przedsięwzięcie wychodzi naprzeciw postulatom społecznym zgłaszanym przez szerokie rzesze rodziców dzieci w tej grupie wiekowej, opiekunów i organizacje pozarządowe – wyjaśnia Sebastian Musiał.

Na koniec 2018 roku w całej Polsce żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie zapewniały 145,9 tys. miejsc opieki dla najmłodszych dzieci, w tym w województwie śląskim   15 046 miejsc. W skali kraju instytucje opieki działają w  937 gminach, to 38% ogółu. To wzrost o 46,9% w stosunku do 2105 roku, kiedy to instytucje opieki dla najmłodszych działały jedynie w 638 gminach (tj. 26% gmin w skali kraju).