Ruszył program "Mama 4+"

Ruszył program "Mama 4+"

Od 1 marca, po wejściu w życie nowych przepisów, osoby spełniające kryteria, mogą złożyć wniosek do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w celu uzyskania prawa do rodzicielskiego świadczenia w ramach programu "Mama 4+".  

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie mogło być przyznane matce, która urodziła i wychowała co najmniej czworo dzieci, a w przypadku śmierci matki dziecka albo porzucenia dzieci przez matkę – ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci.

Realizatorem programu jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). W przypadku, gdy osoba zainteresowana pobiera już świadczenie niższe od najniższej emerytury, świadczenie rodzicielskie będzie uzupełniać pobierane świadczenie do kwoty najniższej emerytury (od 1 marca 2019 r. 1100 zł). Natomiast, w przypadku osoby nie mającej prawa do żadnego świadczenia, wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego odpowiadać będzie tej kwocie.

Dziś jest także okazja do przypomnienia, że 1 marca ruszył program „Mama 4+”. Można już składać wnioski do ZUS lub KRUS. Świadczenie będzie wypłacone od miesiąca, w którym wydano decyzję – powiedział wiceminister Szwed w trakcie spotkania w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, które odbyło się 8 marca. – To świadczenie, które pomoże tym matkom, które wychowywały dzieci i nie miały możliwości podejmowania pracy, nie nabyły stażu emerytalnego lub które mają za krótki staż emerytalny. Szacujemy, że w skali kraju będzie to około 90 tys. osób. Mamy na to przeznaczone w budżecie państwa 800 mln złotych – dodał wiceszef MRPiPS.

O świadczenie mogą ubiegać się osoby, które nie posiadają niezbędnych środków do życia i osiągnęły wiek emerytalny. W przypadku kobiet to 60 lat, a mężczyzn – 65 lat. Należy podkreślić, że uzyskanie prawa do świadczenia nie będzie związane z wcześniejszym opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne.

Do końca lutego w województwie śląskim tych wniosków zostało złożonych 1200, z czego najwięcej w Rybniku – powiedziała zastępca dyrektora ds. świadczeń w Oddziale ZUS w Chorzowie Joanna Komenda. Według danych na 5 marca w województwie śląskim zostało złożonych prawie 2,5 tys. wniosków – jest to najwięcej ze wszystkich województw w Polsce. Najczęściej wnioski o to świadczenie składają kobiety w przedziale wiekowym od 60–69 lat. O wsparcie ubiega się także 5 kobiet w wieku od 90 do 99 lat.