Trwa rekrutacja do Klubu „SENIOR +”

Trwa rekrutacja do Klubu „SENIOR +”

Gmina pozyskała dotację w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na funkcjonowanie Klubu SENIOR PLUS w Koniecpolu, który będzie miejscem spotkań nieaktywnych zawodowo mieszkańców Gminy Koniecpol w wieku 60 i więcej.

Rekrutacja uczestników, ubiegających się o objęcie działaniami Klubu, trwa od 6 do 14 marca 2019 r. Jednostką prowadzącą rekrutację jest Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu.

Wnioski przyjmowane są w godzinach od 7.30 do 15:00 w siedzibie MGOPS w Koniecpolu przy ulicy Chrząstowskiej 6a. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Program Wieloletni „Senior +” na lata 2015-2020, skierowany do jednostek samorządu terytorialnego (wcześnie Program „Senior-WIGOR”), wprowadzony został w roku 2015. Polega na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +” przez jednostki samorządu, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych.

 

Celem głównym projektu, polegającego na utworzeniu Klubu Senior+ w Koniecpolu przy ulicy Szkolnej 17, jest aktywizacja społeczna, integracja, włączanie społeczne osób starszych do społeczności lokalnej oraz organizacja wspólnego spędzania czasu wolnego przez seniorów.