Tegoroczny sezon budowlany trwa

Tegoroczny sezon budowlany trwa

Kolejny intensywny sezon budowlany w gminie Koniecpol rozpoczął się na dobre. Obecnie trwa realizacja dwóch inwestycji kubaturowych, tj. budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego, zaplecza sportowego oraz przebudowa drogi gminnej. O rozpoczętych i planowanych jeszcze na ten rok inwestycjach rozmawiamy z burmistrzem miasta i gminy Koniecpol Ryszardem Suligą oraz Sebastianem Musiałem, sekretarzem gminy.

Sezon budowlany w Koniecpolu rozpoczął się już na dobre. Jakie inwestycje są obecnie w trakcie realizacji?

Ryszard Suliga: - Tegoroczny sezon budowlany na dobre rozpoczęliśmy już w lutym. Wznowiliśmy te inwestycje, które ze względu na zimę i trudne warunki pogodowe musiały zostać wstrzymane. Podpisaliśmy też umowy z wykonawcami robót na wykonanie kolejnych zadań. Trwa realizacja największej inwestycji związanej z budową zespołu przedszkolno-żłobkowego. Pod koniec lutego podpisaliśmy umowę na budowę zaplecza sportowego z zagospodarowaniem, który ma być zlokalizowany przy stadionie miejskim. Pozyskaliśmy kolejne dotacje, jeszcze w ramach „starej” perspektywy unijnej 2014-2020 na następne ważne przedsięwzięcia, o których od lat wspominają mieszkańcy. Należy do nich projekt pn. „Przebudowa istniejącego targowiska gminnego z infrastrukturą towarzyszącą wraz z budową zadaszonej części handlowej na cele promocji lokalnych produktów”, który pozyskał dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Inwestycja jest na etapie drugiego postępowania przetargowego. Pierwsze postępowanie unieważniono w dniu 16.03.2023 r., bo cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła o 155 130,00 PLN kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia. W trakcie jest również postępowanie przetargowe dla zadania związanego z targowiskiem, czyli przebudowa i rozbudowa ul. Rzecznej wraz z budową parkingu dla obsługi targowiska. Niestety z przetargami są nadal duże problemy, bo na rynku zamówień publicznych nadal obserwowany jest wzrost cen ofert o 20-30 proc. i oferty są wyższe niż kosztorysy. Tak też jest z przetargiem dla zadania związanego z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Magdasz. W postępowaniu przetargowym złożono dwie oferty z cenami brutto 2 221 810,00 PLN, 2 542 920,26 PLN. Niestety cena najkorzystniejszej oferty przewyższała o 511 810,00 PLN kwotę przeznaczoną w budżecie na sfinansowanie zadania. W związku z tym przygotowujemy kolejne postępowanie przetargowe. W trakcie przetargu jest również III etap budowy wodociągu w miejscowościach: Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysaków.

Kiedy planowane jest zakończenie budowy zaplecza sportowego i czy sportowcy już w tym roku będą mogli korzystać z nowego obiektu?

Sebastian Musiał: - Umowny termin zakończenia prac wyznaczono na 24 maja 2024 r. Natomiast Wykonawca deklaruje wcześniejszy termin zakończenia robót budowlanych na IV kwartał 2023 r., co faktycznie daje nadzieję na zakończenie prac w tym roku i korzystanie przez piłkarzy w kolejnym sezonie z nowego obiektu sportowego z szatniami, węzłami sanitarnymi i innymi pomieszczeniami służącymi grupom sportowym. Wiem, że trochę kontrowersji budziła sama bryła budynku, która z uwagi na lokalizację przy obiekcie zabytkowym wymagała akceptacji wojewódzkiego konserwatora zabytków i musiała być dostosowana do jego wymagań odnośnie kształtu.

Wiele pisaliśmy już o nowym budynku Przedszkola nr 2, które powstaje przy ulicy Żeromskiego.

Sebastian Musiał: - Prace są w toku. Tak jak przy każdej budowie pojawiły się niespodzianki. W tym przypadku było to dodatkowe odwodnienie terenu. W tej chwili mamy już praktycznie stan surowy zamknięty. W związku z tym zakończenie wszystkich prac planowane jest na III kwartał2023 r.

Trwa przebudowa jednej z gminnych dróg.

Ryszard Suliga: - 24 lutego popisaliśmy umowę z Wykonawcą robót na ul. Niwa w Koniecpolu. Zgodnie z zawartą umową czas na wykonanie przebudowy wynosi 6 miesięcy od dnia jej podpisania. Wykonawca zadeklarował jednak, że zakończenie robót nastąpi do końca czerwca br. Zaawansowanie prac wskazuje na to, iż faktycznie ten termin zostanie dotrzymany. Koszt robót budowlanych wynosi 1 785 795 zł, a poziom dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład wynosi ponad 62 proc. Następne inwestycje drogowe pozostają na etapie przygotowania.

Jakie są zatem plany inwestycyjne na najbliższe miesiące?

Sebastian Musiał: - Trzecie do przeprowadzenia postępowanie przetargowe dotyczy dokończenia skanalizowania ulicy Przedmieście Magdasz. Kolejnym postępowaniem, które planujemy ogłosić jest przebudowa drogi gminnej Radoszewnica – Łysiny, na realizację której pozyskaliśmy dofinansowanie unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Wtoku pozostają również prace projektowe układu drogowego w dzielnicy Słowik oraz drogi dojazdowej do budowanego przedszkola, a także projekt techniczny przebudowy i rozbudowy ulicy Leśnej. Mamy też dokumentację techniczną na rewitalizację Rynku, przebudowę ulicy Pułaskiego wraz z budową skrzyżowania typu „rondo” z ulicą Prusa oraz przebudowę ulicy Słowik z odcinkiem ulicy Górnej. Dla tych ostatnich zadań musimy jednak pozyskać dofinansowanie zewnętrzne.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Liliana Bielas-Kostyra