Gminna gospodarka nieruchomościami w statystykach

Gminna gospodarka nieruchomościami w statystykach

Zasób gminy tworzą nieruchomości gruntowe, budynkowe i lokalowe. Na koniec 2022 roku Gmina Koniecpol była właścicielem nieruchomości gruntowych o ogólnej powierzchni 403 ha. W latach 2021- 2022  w drodze komunalizacji nabyto 249 działek o ogólnej powierzchni 76 ha i gmina odnotowała w roku 2022 znaczny wzrost dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami wynoszący 712 proc. w stosunku do roku 2020. O zadaniach Gminy w zakresie gospodarki nieruchomościami rozmawiamy z kierownikiem Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Mieczysławą Kolan.

Szeroki wachlarz tematyczny wśród zadań  Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego stanowią sprawy realizowane w trybie administracyjnym i cywilnoprawnym.

Mieczysława Kolan: - W obszarze zagadnień prowadzonych w trybie postępowań administracyjnych znajdują się postępowania z zakresu m.in. podziałów, rozgraniczeń, dzierżaw i sprzedaży nieruchomości. I tak w zakresie podziałów nieruchomości organ wydał 49 postanowień opiniujących podział nieruchomości i decyzji zatwierdzających podział. W zakresie dzierżaw nieruchomości w roku 2022 zawarto 21 umów dzierżawy gruntów rolnych. Rozgraniczenie nieruchomości w postępowaniu administracyjnym to jeden z trybów ustalenia przebiegu granic nieruchomości sąsiadujących w sytuacji zaistnienia sporu o granice pomiędzy właścicielami nieruchomości.  Urząd prowadzi aktualnie pięć postępowań rozgraniczeniowych wszczętych na wniosek stron. Gmina Koniecpol zbyła w 2022 roku 12 działek o ogólnej powierzchni 2,4164 ha. W trybie cywilnym, w miarę możliwości finansowych prowadzone są sprawy m.in. zniesienia współwłasności, postępowania spadkowego czy też  zasiedzenia.

Przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami Gmina zobligowana jest do prowadzenia gminnego zasobu nieruchomości w formie elektronicznej, który na skutek ciągle prowadzonych czynności prawnych podlega aktualizacji. Słyszałam, że gmina Koniecpol nie ma już teraz zaległości w tym zakresie i w ostatnich latach wykonała ogromną pracę aby zasób gminnych nieruchomości prowadzony był systematycznie. Potwierdzają to statystyki.

Mieczysława Kolan: - Prowadzenie zasobu skutkuje efektywnym i racjonalnym wykorzystaniem podstawowych składników majątkowych gminy jakim są właśnie nieruchomości. Wiedza o posiadanym majątku umożliwia prawidłowe gospodarowanie nim m.in. w zakresie możliwości realizacji inwestycji służących mieszkańcom. Zasób gminy tworzą nieruchomości gruntowe, budynkowe i lokalowe. Na koniec 2022 roku Gmina Koniecpol była właścicielem nieruchomości gruntowych o ogólnej powierzchni 403 ha z tego około 89 ha gruntów zostało wydzierżawionych osobom fizycznym. Na skutek prowadzonych systematycznie działań mających na celu regulacje stanów prawnych nieruchomości wielkości te ewoluują. Gmina Koniecpol wyposażona w swoje mienie realizuje zadania gospodarki nieruchomościami adekwatnie do istniejącej sytuacji na rynku nieruchomości, jak i potrzeb inwestycyjnych.  

Należy podkreślić, że sprawy gruntów i sprawne porządkowanie stanów prawnych nieruchomości wpływa istotnie na proces przygotowania inwestycji i ich realizację. Nieuporządkowane sprawy formalno-prawne potrafią wstrzymać inwestycję na wiele lat.

Mieczysława Kolan: - Proces regulacji stanu prawnego nieruchomości pomimo, iż jest to proces długotrwały to prowadzony jest dynamicznie i systematycznie. Po założeniu księgi wieczystej przez Starostwo,  kontynuujemy proces i podejmujemy dalsze działania skutkujące  złożeniem wniosku  do Wojewody Śląskiego wraz z wymaganymi załącznikami o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie nieruchomości na własność gminy z mocy prawa. W 2022 roku złożyliśmy 15 takich wniosków obejmujących 32 działki. Gmina Koniecpol w latach 2021- 2022  nabyła w drodze komunalizacji 249 działek o ogólnej powierzchni  76 ha. Wartość nabytych działek szacuje się na kwotę 1 184 000 zł.  Ostatnim etapem regulacji stanu prawnego jest złożenie wniosku do Sądu celem aktualizacji zapisów księgi wieczystej. I dopiero nieruchomość posiadająca księgę wieczystą,  w której jako właściciel wpisana jest Gmina Koniecpol umożliwia prowadzenie inwestycji na nieruchomości. 

Gospodarowanie zasobem nieruchomości gminnych wpływa na dochody budżetu gminy, które w Koniecpolu wzrosły i to znacząco o 712 proc.

Mieczysława Kolan: - W ostatnich dwóch latach Gmina Koniecpol odnotowała znaczny wzrost dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami. Dochody te z kwoty 191 000 zł w roku 2020 wzrastały w kolejnych latach: 2021 – 903 000 zł, 2022- 1 359 000 złotych. Porównując dochody uzyskane z tytułu gospodarowania nieruchomościami w roku  2020 do roku 2022 to odnotowaliśmy wzrost o 712 proc.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Liliana Bielas-Kostyra.