Tegoroczny sezon budowlany trwa

Tegoroczny sezon budowlany trwa

Zapowiada się, że Koniecpol czeka kolejny intensywny sezon budowlany. Obecnie trwa realizacja dwóch inwestycji kubaturowych, tj. budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego, zaplecza sportowego oraz przebudowa drogi gminnej. O rozpoczętych i planowanych inwestycjach rozmawiamy z Sebastianem Musiałem, sekretarzem gminy.

Sezon budowlany w Koniecpolu rozpoczął się już na dobre. Jakie inwestycje są obecnie w trakcie realizacji?

Sebastian Musiał: - Tegoroczny sezon budowlany na dobre rozpoczęliśmy w lutym. Wznowiliśmy te inwestycje, które ze względu na zimę i trudne warunki pogodowe musiały zostać wstrzymane i podpisaliśmy umowy z wykonawcami robót na kolejne zadania. Trwa realizacja największej inwestycji związanej z budową zespołu przedszkolno-żłobkowego. Pod koniec lutego podpisaliśmy umowę na budowę zaplecza sportowego z zagospodarowaniem, który ma być zlokalizowany przy stadionie miejskim. Obecnie rozpoczęła się też przebudowa ulicy Niwa w Koniecpolu.

Kiedy planowane jest zakończenie budowy zaplecza sportowego i czy sportowcy już w tym roku będą mogli korzystać z nowego obiektu?

Sebastian Musiał: - Umowny termin zakończenia prac wyznaczono na 24 maja 2024 r. Natomiast Wykonawca deklaruje wcześniejszy termin zakończenia robót budowlanych na IV kwartał 2023 r., co faktycznie daje nadzieję na zakończenie prac w tym roku i korzystanie przez piłkarzy w kolejnym sezonie z nowego obiektu sportowego z szatniami, węzłami sanitarnymi i innymi pomieszczeniami służącymi grupom sportowym. Wiem, że trochę kontrowersji budziła sama bryła budynku, która z uwagi na lokalizację przy obiekcie zabytkowym wymagała akceptacji wojewódzkiego konserwatora zabytków i musiała być dostosowana do jego wymagań odnośnie kształtu. Dodam też, że inwestycja jest współfinansowana ze środków krajowych - wartość całkowita robót wynosi 6 322 765 zł, a dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład wynosi 4 442 400 zł.

Wiele pisaliśmy już o nowym budynku Przedszkola nr 2, które powstaje przy ulicy Żeromskiego.

Sebastian Musiał: - Prace są w toku. Tak jak przy każdej budowie pojawiły się niespodzianki. W tym przypadku było to dodatkowe odwodnienie. W tej chwili mamy już praktycznie stan surowy zamknięty. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na III kwartał 2023 r.

Rozpoczęła się też przebudowa kolejnej drogi gminnej.

Sebastian Musiał: -  24 lutego popisaliśmy umowę z Wykonawcą robót na ul. Niwa w Koniecpolu. Zgodnie z zawartą umową czas na wykonanie przebudowy wynosi 6 miesięcy od dnia jej podpisania. Według harmonogramu Wykonawca zadeklarował, że zakończenie robót nastąpi do końca czerwca br. Koszt robót budowlanych wynosi 1 785 795 zł, a poziom dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład wynosi ponad 62 proc. Przypomnijmy, że projekt przebudowy ul. Niwa obejmuje m.in. przebudowę drogi publicznej klasy D w Koniecpolu na jezdnię mineralno – bitumiczną o szerokości 5,0 m wraz z poboczem utwardzonym, chodnikiem z kostki betonowej, wykonaniem zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej i nawierzchni z kruszywa, budowę 3 szt. wpustów deszczowych z przykanalikami, odmulenie i oczyszczenie dna rowu z wyprofilowaniem skarp rowu, oznakowanie pionowe i poziome. Na terenie Koniecpola trwa też przebudowa drogi wojewódzkiej na odcinku o długości 6,4 km w miejscowości Koniecpol od skrzyżowania DW nr 786 z ul. Chrząstowską do granicy województwa śląskiego.

Jakie są jeszcze plany inwestycyjne na najbliższe miesiące?

Sebastian Musiał: - Niebawem ogłosimy trzy następne przetargi: na przebudowę ulicy Rzecznej i modernizację istniejącego targowiska, dla którego ogłosiliśmy już jedno postepowanie, ale niestety oferta z najniższą ceną przekroczyła nasze możliwości finansowe. Niestety nadal na rynku zamówień publicznych widać wzrost cen ofert o 20-30 proc. i oferty są wyższe niż kosztorysy. Trzecie do przeprowadzenia postępowanie przetargowe dotyczy dokończenia kanalizowania ulicy Przedmieście Magdasz. Do rozstrzygnięcia pozostaje przetarg na budowę III etapu wodociągu, na które pozyskaliśmy dofinansowanie unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Kolejnym postępowaniem, które planujemy ogłosić jest przebudowa drogi gminnej Radoszewnica – Łysiny, na realizację której także pozyskaliśmy dofinansowanie unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. W toku pozostają również prace projektowe układu drogowego w dzielnicy Słowik oraz drogi dojazdowej do budowanego przedszkola, a także projekt techniczny przebudowy i rozbudowy ulicy Leśnej. Mamy też dokumentację techniczną na rewitalizację Rynku, przebudowę ulicy Pułaskiego wraz z budową skrzyżowania typu „rondo” z ulicą Prusa oraz przebudowę ulicy Słowik z odcinkiem ulicy Górnej. Dla tych zadań musimy jednak pozyskać dofinansowanie zewnętrzne.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Liliana Bielas-Kostyra