Umowa na przebudowę ulicy Niwa w Koniecpolu podpisana

Umowa na przebudowę ulicy Niwa w Koniecpolu podpisana

Według założeń przebudowa ul. Niwa zakończy się w ciągu 6 miesięcy od zawarcia umowy. Według harmonogramu Wykonawca zadeklarował, że zakończenie robót nastąpi do czerwca br.

Koszt robót budowlanych wynosi 1 785 795 zł, a poziom dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład jest wysoki i wynosi ponad 82 proc.

Pogoda pozwala już na rozpoczęcie inwestycji zaplanowanej na 2023 r. – mówi burmistrz Ryszard Suliga. – Dzisiaj popisaliśmy umowę z Wykonawcą robót na ul. Niwa. Cieszę się, że w tych trudnych czasach mamy nadal stabilny budżet, pozytywnie oceniony przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Sytuacja finansowa gminy jest bezpieczna i pozwala na realizację przedsięwzięć zaplanowanych na ten rok. Należy pamiętać, że nadal utrzymujemy budżet na dużo wyższym poziomie niż jeszcze kilka lat temu i nie ma potrzeby zaciągania kredytów na cele inwestycyjne. Znaczna część inwestycji współfinansowana jest ze środków zewnętrznych z wysokim poziomem dofinansowania.

Przypomnijmy, że projekt przebudowy ul. Niwa obejmuje m.in. przebudowę drogi publicznej klasy D w Koniecpolu na jezdnię mineralno – bitumiczną o szerokości 5,0 m wraz z poboczem utwardzonym, chodnikiem z kostki betonowej, wykonaniem zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej i nawierzchni z kruszywa, budowę 3 szt. wpustów deszczowych z przykanalikami, odmulenie i oczyszczenie dna rowu z wyprofilowaniem skarp rowu, oznakowanie pionowe i poziome.