Co słychać w przetargach na gminne inwestycje?

Co słychać w przetargach na gminne inwestycje?

Wykonawcy złożyli oferty w drugim postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy przebudowy ulicy Niwa oraz budowy zaplecza sportowego na miejskim stadionie w Koniecpolu.

Na rynku zamówień publicznych nadal widać wzrost cen ofert o 20-30 proc., co skutkuje powtarzaniem przetargów, bo oferty są wyższe niż kosztorysy i trzeba wygospodarować dodatkowe pieniądze w gminnym budżecie. Kosztorysy są niedoszacowane przez wzrost materiałów budowlanych i koszty pracy.

W drugim postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy przebudowy ulicy Niwa złożono 5 ofert, których cena waha się od 1 786 000 zł do 2 281 000 zł, a więc w budżecie brakuje ponad 300 000 zł.

Przypomnijmy, że projekt przebudowy ul. Niwa obejmuje m.in. przebudowę drogi publicznej klasy D w Koniecpolu na jezdnię mineralno – bitumiczną o szerokości 5,0 m wraz z poboczem utwardzonym, chodnikiem z kostki betonowej, wykonaniem zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej i nawierzchni z kruszywa, budowę 3 szt. wpustów deszczowych z przykanalikami, odmulenie i oczyszczenie dna rowu z wyprofilowaniem skarp rowu, oznakowanie pionowe i poziome.

Natomiast w  drugim postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy budowy zaplecza sportowego na stadionie z szatniami, sanitariatami, pomieszczeniami sędziów, salą spotkań i strefą techniczno – gospodarczą złożono również 5 ofert z cenami od  6 322 000 zł do 8 920 000 zł.