Nabór wniosków w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka”

Nabór wniosków w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka”

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałę w sprawie organizacji Marszałkowskiego Konkursu „ Inicjatywa Sołecka” w 2023r. oraz przyjęcia zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej. O pomoc finansową w ramach Konkursu mogą aplikować sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin. Maksymalna kwota pomocy finansowej dla gminy wynosi 100 tysięcy złotych.

Zakres wsparcia jest szeroki: od zakupu sprzętu wyposażenia świetlic, jak meble, komputery czy sprzęt RTV, po tworzenie warunków pod rozwój turystyki, modernizację infrastruktury i organizację imprez integrujących lokalną społeczność.

Wnioski muszą jednak dotyczyć zadań jednoetapowych, przygotowywanych lub planowanych do realizacji, których zakończenie oraz rozliczenie nastąpi do 9 października br. Ponadto zadania realizowane w konkursie nie mogą mieć charakteru komercyjnego. Do konkursu nie mogą być też zgłaszane zadania, których realizacja jest lub będzie w jakimkolwiek stopniu współfinansowana ze środków finansowych zewnętrznych (np. fundusze UE, krajowe itp.)
za wyjątkiem funduszu sołeckiego, którego środki mogą być łączone w celu realizacji przedsięwzięć.

W umieszczonych na stronie slaskie.pl zasadach udzielania dotacji uściślono, że w konkursie dofinansowane mogą zostać tylko szczegółowo wyszczególnione: działania zwiększające aktywność społeczną mieszkańców, działania w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działania w zakresie zagospodarowania miejsc publicznych w sołectwie istotnych z uwagi na dobro wspólne mieszkańców oraz działania związane z tworzeniem warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu.

Wśród punktowanych kryteriów oceny znalazły się: wnioskowanie o dotacje wynoszące nie więcej niż 50 proc. kosztów kwalifikowalnych zadań czy powiązanie zadań z dostosowaniem lub umożliwieniem korzystania z tego zadania osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Wydatki zaplanowane we wniosku o pomoc powinny być „racjonalne, zasadne, spójne, efektywne i adekwatne w zakresie wsparcia dla sołectwa, gminy i regionu".

Dotacja może sięgać 80 proc. oszacowanej wartości zgłaszanych zadań. Woj. śląskie określiło minimalną szacunkową kwotę pomocy, która wynosi dla: zadań inwestycyjnych - 20 tys. zł oraz dla zadań bieżących - 9 tys. zł.

Źródło i więcej informacji:

https://www.koniecpol.pl/art,2172,nabor-wnioskow-o-pomoc-finansowa-w-marszalkowskim-konkursie-inicjatywa-solecka-w-2023r