Zielona energia - modernizacja gospodarstw rolnych

Zielona energia - modernizacja gospodarstw rolnych

Do 1 marca 2023 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW). Poziom dofinansowania wynosi 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku, gdy o pomoc ubiega się „młody rolnik". Można pozyskać do 150 000 złotych na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo do 50% kosztów (60% dla młodego rolnika), a więc wkład własny to poziom 50% (40% w przypadku młodego rolnika) wydatków kwalifikowanych.

Na co można pozyskać dofinansowanie?

W ramach Programu można uzyskać min. dofinansowanie na:

– zakup urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego i magazynowania tej energii,

– budowę lub zakup elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do instalacji urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego i magazynowania tej energii,

– zakup pomp ciepła.

Pomoc będzie przyznawana w postaci dofinansowania poniesionych na realizację danej inwestycji kosztów kwalifikowalnych.

Ogłoszony nabór wniosków:

– dotyczy zainstalowania urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego w gospodarstwie, w tym na budynkach, o ile pokrycie dachu na tych budynkach nie jest wykonana z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest oraz jeżeli te urządzenia objęte pomocą będą usytuowane na gruntach rolnych zabudowanych;

– dotyczy inwestycji, która będzie realizowana na podstawie projektu instalacji urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego lub pomp ciepła;

– dotyczy instalacji, która będzie dostosowana do zużycia energii elektrycznej gospodarstwa wynikającego z ww. projektu instalacji urządzeń, a całkowita moc urządzeń wytwarzających energię elektryczną w gospodarstwie nie przekroczy 50 kilowat (kW), przy czym całkowita moc wykorzystywana na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych znajdujących się w gospodarstwie nie przekroczy 10 kW i będzie stanowić nie więcej niż 20% całkowitej mocy urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego znajdujących się w gospodarstwie.

Kto może złożyć wniosek ?

Rolnik (osoba fizyczna, osoba prawna, spółka osobowa prawa handlowego, wspólnik spółki cywilnej), który spełnia określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 wymagania dotyczące m.in.:

– wielkości gospodarstwa rolnego – co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość służąca do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej,

– prowadzenia działalności rolniczej w celach zarobkowych w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb, i działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych (nie dotyczy rolnika będącego osobą fizyczną, który prowadzi działalność rolniczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy).

Gdzie składać wnioski?

Organizatorem programu jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Wnioski można składać w oddziałach regionalnych ARiMR oraz za pośrednictwem biur powiatowych lub drogą pocztową.

Termin składania wniosków: do 1 marca 2023.

Informacje na temat typu operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” PROW 2014–2020 udzielane są w Oddziałach Regionalnych ARiMR i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84 oraz 22 595 06 11.

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z towarzyszącymi dokumentami należy przekazywać do oddziałów regionalnych ARiMR (lub za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej właściwego OR ARiMR), w następujący sposób:

- osobiście lub przez upoważnioną osobę, bezpośrednio we właściwym oddziale regionalnym/biurze powiatowym ARiMR, lub

- w formie dokumentu elektronicznego wysłanego na elektroniczną skrzynkę podawczą za pośrednictwem platformy ePUAP (Usługi ARiMR na e-PUAP), lub

- przesyłką rejestrowaną, nadaną w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej.

Wniosek o przyznanie pomocy i inne dokumenty niezbędne do ubiegania się o pomoc znajdują się pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/arimr/zielona-energia-nabor-31-stycznia---1-marca-2023-r