Budżet miasta i gminy Koniecpol na 2023 rok

Budżet miasta i gminy Koniecpol na 2023 rok

Gmina szuka oszczędności, gdzie się da! Burmistrz przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz radnym Miasta i Gminy Koniecpol projekt budżetu gminy na rok 2023 z Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023-2037. Oba dokumenty otrzymały pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

Na wielkości wydatków i dochodów przyjętych w przeszłorocznym budżecie ogromny wpływ ma aktualna sytuacja gospodarcza, w tym wysoka inflacja oraz rosnące ceny energii i paliw, a także rządowe reformy systemu podatkowego. Projekt budżetu Gminy Koniecpol na 2023 rok zakłada, że dochody ogółem sięgną 63 732 315,70 zł, co stanowi 102 proc. przewidywanego wykonania w 2022r.

To bardzo trudny budżet, który naznaczony jest niestety wieloma działającymi niekorzystnie czynnikami – mówi Monika Starczewska, skarbnik gminy. -  Z jednej strony na budżet każdej gminy w Polsce ogromny wpływ ma wiele źródeł podwyżek, jak chociażby ceny energii i paliwa, wysoka inflacja, a z drugiej strony uszczuplenia dochodów gminy z tytułu udziału w podatku PIT, które wynikają z regulacji rządowych. W związku z tym warunki planowania finansów są niesprzyjające. Sfera wydatkowa poddana jest ogromnej presji inflacyjnej. Z drugiej strony sfera dochodowa też jest niższa. W związku z tą sytuacją szukamy oszczędności i ograniczamy wydatki. Od lat prowadzimy dość oszczędną, wręcz restrykcyjną politykę i teraz mamy w miarę zdrowe finanse publiczne, których jednak nie stać na kolejne uszczuplenie dochodów  – dodała Monika Starczewska.

Zgodnie z projektem budżetu na łączną sumę dochodów gminy w 2023 r. składają się:

 • • dochody własne gminy – 21 988 229,98 zł,
 • • subwencja ogólna z budżetu państwa – 11 223 252,00 zł,
 • • dotacje celowe z budżetu państwa – 5 972 883,00 zł,
 • • środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 12 197 929,22 zł,
 • • dotacje celowe z udziałem środków europejskich – 9 409 315,00 zł,
 • • środki z innych źródeł – 2 940 706,50 zł.

Natomiast wydatki gminy ogółem w 2023r. zaplanowano na poziomie 76 544 453,62 zł. Kwota 12 812 137,92 zł to wysokość planowanego deficytu budżetowego.

W przyszłym roku gmina Koniecpol wyda najwięcej na oświatę.

Największe wydatki budżetu w roku 2023 to:

 • • Oświata i wychowanie – 21 733 248,68 zł, co stanowi 28,39 % wszystkich wydatków roku 2023,
 • • Transport i łączność – 16 900 827,24 zł, co stanowi 22,08 % wszystkich wydatków roku 2023.

Mimo trudnych i niepewnych czasów, jest to budżet, który zawiera kontynuację polityki proinwestycyjnej. Do gminnej kasy wpływa coraz to mniej pieniędzy i na wiele inwestycji nie wystarczy – mówi burmistrz miasta i gminy Koniecpol Ryszard Suliga. - Obecnie gmina ma coraz mniejszy wpływ na wysokość swoich finansów z powodów, o których wspominam w tym numerze gazety przy okazji rozmowy o inwestycjach. Generalnie w przyszłym roku otrzymamy znowu mniej z podatków dochodowych od osób fizycznych niż w obecnym, co przekłada się na konkretne zadania. Z tego powodu wszystkie gminy w Polsce uzupełniają niedobry finansowe poprzez podniesienie podatków i opłat lokalnych. Choć  przyszłoroczny budżet oparty jest o realne wyliczenia, istnieje duże prawdopodobieństwo, że w trakcie roku trzeba będzie dokonywać zmian zarówno w uchwale budżetowej, jak i w wieloletniej prognozie finansowej. Mimo niełatwej sytuacji finansowej, robimy wszystko, aby nasza gmina nadal rozwijała się. W związku z tym na zadania inwestycyjne w przyszłorocznym budżecie przeznaczamy 34 938 788,57 zł. Wiemy bowiem, jak ważne są inwestycje dla gospodarki i rozwoju. Na remonty zabezpieczyliśmy na przyszły rok też znaczną kwotę wynoszącą 555 584,37 zł.

Najważniejsze inwestycje 2023 roku to:

 1. Kontynuacja budowy integracyjnego zespołu przedszkolno-żłobkowego w Koniecpolu z 6 oddziałami przedszkolnymi i oddziałem żłobkowym – 7 970 380,00 zł
 2. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami etap III w mieście i gminie Koniecpol - budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami w miejscowościach: Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysaków – 5 000 000,00 zł
 3. Przebudowa istniejącego targowiska gminnego z infrastrukturą towarzyszącą wraz z budową zadaszonej części handlowej na cele promocji lokalnych produktów – 1 999 516,80 zł
 4. Inwestycje drogowe – 14 863 330,41 zł
 5. Przebudowa zespołu sportowego w Koniecpolu - zaplecze sportowe z zagospodarowaniem – 2 734 800,00 zł
 6. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu - dzielnica Magdasz - etap II, podetap 1 – 995 067,56 zł.

W ciągu roku będziemy na bieżąco monitorować sytuację i weryfikować ewentualne plany dotyczące rozpoczęcia nowych inwestycji, a także kontynuować rozpoczęte inwestycje, bo widzimy jak są ważne dla jakości życia naszych mieszkańców – mówi burmistrz Ryszard Suliga. Korzystając z okazji chciałem podziękować przede wszystkim Radnym Rady Miejskiej w Koniecpolu i Pani Przewodniczącej Anecie Chrzuszcz za wieloletnią pracę i to nie tylko nad uchwałą budżetową, ale nad stanem finansów i zakresem naszego planu inwestycyjnego. Zaznaczam, że na obecną sytuację finansową naszej gminy pracujemy z Radnymi nie od 2022 roku, ale od lat. I efektem jest fakt, iż udało się nam „spiąć” ten trudny budżet na 2023 rok. Każde przesunięcie w budżecie, czy wprowadzenie nowych pozycji wydatkowych jest analizowane i dyskutowane na komisjach stałych Rady Miejskiej. Dziękuję za wyrozumiałość i zdrowy rozsądek, bo wiele zadań, o których mówią mieszkańcy nie zostało ujętych w budżecie ze względu na ograniczenia finansowe i sytuację w naszym kraju. Nie wszystko można zrobić w krótkim okresie czasu. Z doświadczeń z lat ubiegłych wiadomo jednak, że część przedsięwzięć, których początkowo nie było w budżecie udało nam się realizować w późniejszym terminie. W miarę możliwości będziemy dokonywać przesunięć środków, aby realizować sukcesywnie wszystkie potrzeby – dodaje burmistrz Ryszard Suliga.

Dnia 2 grudnia 2022r. VI Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach podjął uchwały w sprawie wydania  opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem, uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2037 oraz w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok. Wszystkie opinie są pozytywne.