Rok dużych inwestycji. Rozmowa z burmistrzem Ryszardem Suligą

Rok dużych inwestycji. Rozmowa z burmistrzem Ryszardem Suligą

Wydaje się, że tak niedawno witaliśmy 2022 rok, a już za chwilę  będziemy witać 2023. Tradycyjnie, w grudniowym wydaniu „Gazety Koniecpolskiej” o podsumowanie mijającego  roku i przybliżenie mieszkańcom planów inwestycyjnych na następne dwanaście miesięcy poprosiliśmy burmistrza miasta i gminy Koniecpol Ryszarda Suligę.

LBK: Panie Burmistrzu Koniecpol zajął pierwsze miejsce w rankingu samorządów „Rzeczpospolitej” wśród gmin miejsko-wiejskich, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój. Realizacja 18 zadań inwestycyjnych w jednym roku to bardzo dużo, mając na uwadze wartość tych inwestycji wynoszącą ponad 22 mln zł razem z największym zadaniem, czyli rozpoczętą budową nowego przedszkola.

Ryszard Suliga: - Od siedmiu lat realizujemy politykę inwestycyjną, która dała nam tę pozycję w rankingu. Należy jednak zaznaczyć, że jest to bardzo trudny czas dla inwestycji. Najpierw pandemia COVID-19, a teraz kryzys wywołany wojną na Ukrainie negatywnie wpływa na nasze finanse, a to przekłada się na podejmowanie decyzji o realizacji poszczególnych zadań. Ponadto w przetargach nie udaje się wybrać wykonawcy, bo oferty są zbyt drogie, a przetargi powtarzane kilkakrotnie. Koszty inwestycji po procedurze przetargowej niemalże zawsze wzrastają. Od ponad dwóch lat razem z Radnymi Rady Miejskiej w Koniecpolu walczymy o to aby realizować i w efekcie finalizować wyczekiwane przez mieszkańców projekty, a w szczególności te, na które pozyskaliśmy dofinansowanie. Dużym problemem są też wydatki bieżące z uwagi na wprowadzone rozwiązania, przez które tracimy znaczną część dochodów własnych m.in. z tytułu udziału w podatku PIT. Właśnie tych pieniędzy z bieżących dochodów brakuje na utrzymanie gminy, a nie możemy na ten cel wykorzystać pozyskanych środków na konkretne projekty.

Pomimo wszystko jakie inwestycje udało się zrealizować w roku 2022?

- Rok 2022 jest bez wątpienia rokiem wielkich inwestycji w naszej gminie. Biorąc pod uwagę ich ilość i przeznaczone w budżecie nakłady należy stwierdzić, że niewątpliwie gmina rozwija się. W roku 2022 realizowaliśmy dwie bardzo duże inwestycje kubaturowe, na które wydajemy ogółem ponad 17 mln zł. Oczywiście jedna z nich, czyli budowa przedszkola, będzie kontynuowana w 2023 roku. W sumie w ciągu bieżącego roku realizowanych było 18 inwestycji, w tym 8 zadań w ramach Funduszu Sołeckiego. Inwestowaliśmy m.in. w oświetlenie, sieci wodociągowe, kanalizację sanitarną i deszczową, przejścia dla pieszych, ale nie tylko, bo były też mniejsze projekty.

Na początku 2022 roku oddano do użytkowania dwa odcinki oświetlenia ulicznego w Koniecpolu na ul. Słowackiego i ul. Żeromskiego. Łącznie wybudowano 26 szt. stanowisk słupowych z energooszczędnymi oprawami LED oraz dwie linie oświetleniowe: kablową i napowietrzną o długości blisko 1000 mb. Koszt inwestycji wyniósł 152 092,72 zł.

Zakończono również budowę dwóch ważnych odcinków sieci wodociągowej w Koniecpolu, tj. w ul. Mickiewicza – w kierunku Starego Koniecpola, stanowiącej spięcie w pierścień istniejących wodociągów w Starym Koniecpolu i mieście oraz w ul. Kościuszki, ul. Przedmieście Podstocze, ul. Przedmieście Przysieka, ul. Przedmieście Koniawy, co pozwoli na pełne zwodociągowanie gminy i wybudowanie sieci wodociągowej z przyłączami w 3 pozostałych do zwodociągowania miejscowościach, tj. Wąsosz, Kuźnica Wąsowska i Łysaków. Łącznie powstało blisko 7,5 km sieci wodociągowej oraz 57 szt. przyłączy wodociągowych. Koszt inwestycji wyniósł 2 478 000,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1 908 695,07 zł.

Wybudowano też sieć wodociągową o łącznej długości 1765 mb oraz 5 szt. przyłączy wodociągowych w ul. Zielonej i ul. Polnej w Łysinach. Koszt tego zadania wyniósł 492 082,00 zł, a dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 235 100,11 zł.

Zrealizowano, o czym już wspomniałem wcześniej, inwestycję pn. „Termomodernizacja Przedszkola nr 1 w Koniecpolu wraz z zastosowaniem OZE”, dofinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1 234 584,56 zł. Zadanie obejmowało kompleksową termomodernizację obiektu, w tym docieplenie ścian i stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymianę źródła ciepła na ekologiczne, czyli pompę ciepła wraz z budową instalacji fotowoltaicznej, wymianę instalacji c.o. i budowę instalacji wentylacji z odzyskiem ciepła wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Wartość łączna projektu wyniosła 1 723 829,40 zł.

Ponadto wykonano kompleksową modernizację pomieszczenia kuchni przedszkolnej wraz z dostawą sprzętu kuchennego na łączną kwotę 227 071,53 zł.     

Jeśli chodzi o kolejne inwestycje oświetleniowe to wybudowano oświetlenie uliczne na ul. Szkolnej  w kierunku boiska „Orlik”. Zamontowano 7 stanowisk słupowych z oprawami LED oraz wybudowano ponad 220 mb linii kablowej. Koszt inwestycji wyniósł 77 613,00 zł. Dodatkowo dobudowano jeden punkt świetlny wraz z przewodem oświetleniowym  przy ul. Leśnej w Koniecpolu o wartości 3 991,35 zł.  

Trwa budowa wspomnianego już zespołu przedszkolno – żłobkowego w Koniecpolu, w którym funkcjonować będzie Przedszkole nr 2 z 6 oddziałami oraz żłobek na 30 miejsc. Inwestycja dofinasowana została z Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 9 017 475,75 zł. Wartość robót budowlanych wynosi 15 006 000,00 zł, a planowany termin oddania budynku do użytkowania nie jest tak odległy, bo prace planujemy zakończyć pod koniec sierpnia 2023 r.   

Do końca grudnia zakończone zostaną prace budowlane związane  z realizacją inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym i odbudową dróg po robotach kanalizacyjnych w Koniecpolu - dzielnica Magdasz”. Realizowana jest sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości 977 mb, kanalizacja deszczowa o dł. 235 mb wraz z urządzeniami podczyszczającymi i wylotem kanalizacji do rzeki Kalenica oraz przyłącza kanalizacyjne w ilości 42 szt., przepompownia ścieków i odtworzenia dróg po robotach kanalizacyjnych, w tym chodnik z kostki betonowej i nawierzchnia asfaltowa na ul. Magdasz. Koszt inwestycji wynosi 1 660 269,77 zł, a dofinansowanie z RFIL 1 181 163,07 zł.

W grudniu zakończona zostanie dobudowa linii oświetlenia ulicznego o dł. 170 mb wraz z montażem 5 szt. stanowisk słupowych z oprawami LED przy ul. Zamkowej w Koniecpolu – od ul. Kolejowej w kierunku ul. Żeromskiego. Koszt inwestycji wynosi 53 074,50 zł. Wymienionych zostanie również 6 szt. istniejących stanowisk słupowych z betonowych na stalowe. 

W tym roku zrealizowano projekt dotyczący przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Żeromskiego w Koniecpolu. Zwiększenie bezpieczeństwa w tym rejonie możliwe było dzięki współpracy gminy z powiatem częstochowskim oraz uzyskaniem wsparcia finansowego z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie w ramach „Marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego”. Wybudowano 6 szt. lamp z oprawami LED doświetlającymi  przejścia dla pieszych wraz z liniami kablowymi i skrzynką zasilającą. Zamontowano również barierki ochronne. Koszt inwestycji wyniósł 106 407,30 zł, w tym dofinansowanie 50 000,00 zł, środki powiatu: 28 500,00 zł, a wkład gminy 27 907,30 zł.

Realizowane też były mniejsze projekty zmieniające najbliższe otoczenie i wybrane na podstawie konsultacji społecznych w samych sołectwach?

- W ramach marszałkowskiego konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2022 roku zrealizowano zadanie pn. „Zakup i montaż elementów wyposażenia boiska w Sołectwie Radoszewnica”. Zakupiono oraz zamontowano piłkochwyty o dł. 37 m, wysokości 6 m oraz 2 bramki do piłki nożnej o wym. 5 m x 2 m wraz z siatką. Zagospodarowano również teren przy boisku poprzez montaż obiektów małej architektury, tj.  4 szt. ławek  i 4 szt. koszy na śmieci. Wartość zadania wyniosła 50 tys. zł, w tym dofinansowanie 40 000,00 zł oraz 10 000,00 zł wkład własny gminy ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Radoszewnica.

Dużą wagę przywiązuję do inwestycji proponowanych bezpośrednio przez mieszkańców i uzgadnianych na zebraniach sołeckich.  Z łącznej puli środków budżetu gminy wyodrębniono dla sołectw niebagatelną kwotę 360 028,92 zł i zrealizowano m.in. następujące zadania:

- zakupiono oraz zamontowano dwie altany rekreacyjne w sołectwach Zagacie i Zaróg oraz drewniany domek na potrzeby sołectw Rudniki Kolonia i Dąbrowa. Łączny koszt wyniósł 49 124,00 zł,

- w Teodorowie zakupiono elementy ogrodzenia za kwotę 10 490,00 zł, a mieszkańcy we własnym zakresie wybudowali ogrodzenie terenu rekreacyjnego,

- wykonano ścieżkę pieszo – rowerową w sołectwie Stary Koniecpol, której wartość wyniosła 35 000,00 zł,

- wykonano utwardzone miejsca postojowe oraz zakupiono urządzenie zabawowe w Kuźnicy Grodziskiej o wartości 16 634,00 zł,

- zakupiono i zamontowano urządzenie siłowni zewnętrznej  w Aleksandrowie – koszt wraz z zamontowaniem ławki parkowej wyniósł 11 807,00 zł,

- na potrzeby modernizacji świetlic wiejskich w Łysinach, Załężu i Teresowie zakupiono  materiały budowlane oraz usługi remontowe na łączną kwotę 45 000,00 zł,

- zakupiono oraz rozplanowano na drogach gminnych kruszywo w sołectwach: Kuźnica Wąsowska, Michałów, Wąsosz i Łysaków. Łączny koszt tego zadania wyniósł 39 400,00 zł,

- doposażono świetlice wiejskie w sprzęt AGD, meble i naczynia w sołectwach: Rudniki, Oblasy i Luborcza na łączną kwotę  21 120,00 zł.

Jakie nowe zadania inwestycyjne zostały przygotowane do realizacji w najbliższych latach?

- Przygotowaliśmy w sumie 7 inwestycji, ale o szerszym zakresie, bo projekty obejmują często całe układy drogowe, a nie jedną drogę. Zaznaczę tutaj, że na przygotowanie jednego zadania potrzeba około roku, biorąc pod uwagę przygotowanie projektu technicznego ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami. Czas ten nie jest uzależniony tylko od naszej gminy ale od wielu innych urzędów i instytucji, które muszą wydać odpowiednie dokumenty, aby można było przystąpić do realizacji. W roku 2022 prowadzono prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowych przede wszystkim dla inwestycji drogowych i oświetleniowych. Należą do nich:

- przebudowa i rozbudowa układu drogowego w Koniecpolu, obejmującego następujące drogi gminne: ul. Wesoła, Willowa, Topolowa, Bukowa, Akacjowa, Brzozowa i Jodłowa,

- przebudowa i rozbudowa drogi gminnej  w Koniecpolu - ul. Leśna,

- dojazd do trenów inwestycyjnych zlokalizowanych pomiędzy ul. Żeromskiego i Robotniczą w Koniecpolu i dodatkowy dojazd do budowanego obiektu przedszkolno – żłobkowego,

- przebudowa ul. Pułaskiego w Koniecpolu z przebudową skrzyżowania z ul. Prusa,

- przebudowa ul. Słowik i ul. Górnej w Koniecpolu,

- przebudowa ul. Chrząstowskiej w Koniecpolu – odcinek od torów kolejowych do ul. Nad Brudną Wodą,

- budowa linii oświetleniowej przy ul. Nad Brudną Wodą i  ul. Zamkowej.

Co w mijającym roku było najtrudniejszym wyzwaniem?

- Z pewnością finanse gminy i jeszcze raz finanse oraz związane z tym przetargi. Mówiłem o tym problemie szczegółowo w poprzednim wydaniu „Gazety Koniecpolskiej”, podając przykłady nierozstrzygniętych przetargów na budowę dróg. Ceny ofert są zbyt drogie w stosunku do zabezpieczonych kwot w budżecie i ogłoszenia o zamówieniach publicznych są prawie we wszystkich przypadkach powtarzane kilka razy.

A co jest największym sukcesem 2022 roku?

- Oprócz wymienionych już inwestycji przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786. Po tylu latach udało mi się doprowadzić do rozpoczęcia tej dużej inwestycji. Na przebudowę tej drogi w naszej gminie zostanie wydatkowane prawie 76 mln zł. Dużym osiągnięciem roku 2022 było uruchomienie bezpłatnej komunikacji autobusowej, która wcześniej nie funkcjonowała w naszej gminie. Autobusy wykonują dziennie aż 29 kursów w ramach 6 linii, łączących sołectwa z miastem Koniecpol. Miło mi też poinformować, iż pozyskaliśmy kolejne dofinansowanie na ten cel i w przyszłym roku mieszkańcy dalej będą mogli korzystać z przewozów autobusowych. Mieszkańcy Koniecpola będą mieć  też lepszy dostęp do kolei. Na linii Kielce – Fosowskie, a dokładnie w miejscu przy przejeździe kolejowym na skrzyżowaniu ulic: Słowackiego, Rzeczna i Mickiewicza zostanie zbudowany nowy przystanek „Koniecpol Centrum” w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych”. Powstaną też miejsca parkingowe. Wartość tej inwestycji wynosi 1,5 mln zł. Odpowiadając dalej na pytanie, po wielu latach starań, w roku 2022  zakończyły się sprawy komorniczo – sądowe związane z terenem po byłych Koniecpolskich Zakładach Płyt Pilśniowych i prywatny inwestor rozpoczął zagospodarowanie tego obszaru. Ale pomimo wszystko cieszy każda wykonana inwestycja służąca mieszkańcom. Z roku na rok mamy coraz to więcej kilometrów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Wiem, że nie są to tak spektakularne inwestycje jak budowa kubatury, ale jak potrzebne do dalszego rozwoju. Parę lat temu mówiliśmy tylko o budowie brakujących wodociągów, a widać jaki teraz realizujemy zakres różnorodnych projektów.

Życząc wielu zrealizowanych z powodzeniem projektów w Nowym Roku, dziękuję za rozmowę.

- Dziękuję i chciałbym zaznaczyć, że na każdy, nawet najmniejszy sukces pracuje w naszej gminie wielu. Za pracę dziękuję całemu zespołowi, pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol oraz pracownikom jednostek podległych. Szczególne podziękowania kieruję do Radnych Rady Miejskiej w Koniecpolu, z którymi pracuję od początku kadencji. To w jakim miejscu dzisiaj się znajdujemy, jakie inwestycje zrealizowaliśmy lub zamierzamy realizować to też efekt ich wieloletniej pracy. Dyskusja często nas dzieli, ale sprawy Gminy zawsze nas łączą. Od lat konsekwentnie realizujemy wybrane kierunki rozwoju, inwestujemy w miasto i gminę Koniecpol duże pieniądze, w większości pochodzące ze środków Unii Europejskiej i źródeł krajowych. Rozwój gminy to proces, którego nie można oceniać z punktu widzenia jednego roku. Przystąpienie do realizacji inwestycji, odroczenie lub rezygnacja z jakiegoś zadania z uwagi na finanse i warunki gospodarcze to dzisiaj trudne decyzje, które Radni podejmują na sesjach stałych Rady Miejskiej. Dwa lata „COVID-u”, wojna na Ukrainie to trudne momenty, trudny czas do zarządzania gminą. Działamy w stanie wielkiej niepewności i zmieniającej się z dnia na dzień rzeczywistości. Podejście do niektórych tematów musi być na bieżąco weryfikowane, a to wymaga współpracy i wzajemnego zaufania. 

Rozmawiała Liliana Bielas-Kostyra.