Finansowanie inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej

Finansowanie inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej

Inwestycje ekologiczne oraz poprawiające efektywność energetyczną są obecnie finansowane w ramach środków krajowych. Przedstawiamy aktualne informacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. A w drugiej części informacja dla MŚP, spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych i spółek komunalnych zainteresowanych dofinansowaniem do sporządzanej dokumentacji technicznej.

I)

Na inwestycje związane z ochroną środowiska/poprawą efektywności energetycznej można pozyskać ze środków WFOŚiGW w Katowicach pożyczkę na zasadach opisanych poniżej.

Zgodnie z „Zasadami udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach” obowiązującymi od 01.08.2022 r. przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w formie:

  • umarzalnej pożyczki do 90% kosztów kwalifikowanych, oprocentowanej w wysokości 0,8 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym (Fundusz udziela pożyczek, stosując preferencyjne oprocentowanie o charakterze zmiennym, według stopy redyskonta weksli (s.r.w) obowiązującej w pierwszym dniu miesiąca w którym zawarto umowę. W kolejnych miesiącach obowiązywania umowy pożyczki , oprocentowanie będzie korygowane według s.r.w lub stopy bazowej obowiązującej w pierwszym dniu danego miesiąca)

Pożyczka może być częściowo umorzona do wysokości:

       a) 10% wykorzystanej pożyczki, lecz nie więcej niż 0,2 mln złotych, bez warunku przeznaczenia umorzonej kwoty na nowe zadanie ekologiczne,

albo

b) 30% wykorzystanej pożyczki, lecz nie więcej niż 2 mln złotych, pod warunkiem przeznaczenia umorzonej kwoty na realizację nowego zadania ekologicznego, zgodnego z celami określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska,

Uzyskane umorzenie zmniejsza zobowiązania Przedsiębiorcy z tytułu spłaty pożyczki.

 Warunki umorzenia pożyczki:

  • zadanie dofinansowane pożyczką zostało zrealizowane w terminie umownym  i rozliczone zgodnie z zawartą umową;
  • zaplanowane efekty ekologiczne i rzeczowe zostały osiągnięte w terminach określonych w umowie pożyczki;
  • upłynął okres trwałości dofinansowanego zadania (okres trwałości wynosi 5 lat licząc od daty zakończenia zadania wynikającej z umowy);
  • dokonano terminowej spłaty, co najmniej 50 % wykorzystanej pożyczki, przy czym wcześniejsza spłata pożyczki nie upoważnia Pożyczkobiorcy do wystąpienia z wnioskiem o umorzenie;
  • Pożyczkobiorca wywiązuje się z obowiązku wnoszenia opłat i kar przewidzianych w ustawie oraz ze zobowiązań na rzecz Funduszu.
  • nieumarzalnej pożyczki do 90% kosztów kwalifikowanych, oprocentowanej w wysokości 0,40 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 1,5 % w stosunku rocznym(Fundusz udziela pożyczek, stosując preferencyjne oprocentowanie o charakterze zmiennym, według stopy redyskonta weksli (s.r.w) obowiązującej w pierwszym dniu miesiąca w którym zawarto umowę. W kolejnych miesiącach obowiązywania umowy pożyczki , oprocentowanie będzie korygowane według s.r.w lub stopy bazowej obowiązującej w pierwszym dniu danego miesiąca).

Uwaga!

W przypadku zadań, które podlegają przepisom o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, Fundusz może ustalić inne oprocentowanie, oparte o stopę bazową, obowiązującą w dniu zawarcia umowy, powiększoną o marżę wynikającą z obowiązującego Komunikatu Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych, lecz nie mniejsze niż 1,5 % w przypadku pożyczek nieumarzalnych i nie mniejsze niż 3 % w przypadku pożyczek umarzalnych.

Z aktualnie obowiązującymi stopami redyskonta weksli, można zapoznać się pod poniższym linkiem:

https://www.wfosigw.katowice.pl/stopy-redyskonta-weksli-stopy-bazowe-5.html

Warunki ogólne dotyczące pożyczki umarzalnej i nieumarzalnej

Okres spłaty pożyczki nie może być krótszy niż 4 lata i dłuższy niż 20 lat od wynikającej z umowy daty zakończenia zadania, jednocześnie spłata połowy kwoty pożyczki winna być zaplanowana w terminie nie krótszym niż połowa okresu jej spłaty. Karencja nie może być dłuższa niż 18 miesięcy po wynikającym z umowy terminie zakończenia zadania, a spłata pożyczki może rozpocząć się nie wcześniej niż 6 miesięcy po terminie zakończenia zadania.

Kluczowym aspektem pozyskania dofinansowania w formie pożyczki jest spełnienie wymogu zabezpieczenia jej spłaty - przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku można skontaktować się z zespołem Analiz, Zabezpieczeń i Windykacji w celu ustalenia sposobu zabezpieczenia spłaty pożyczki.

Poniżej podajemy dane kontaktowe:

Hernas Ewa - 32 60 32 229
Bacior Urszula - 32 60 32 218
Filipiak Katarzyna - 32 60 32 249
Gardas Karol - 32 60 32 227
Kniejska-Parkitny Beata - 32 60 32 224
Kugiel Grzegorz - 32 60 32 234
Pakuza Ewa - 32 60 32 279
Płaszczymonka Jolanta - 32 60 32 217
Służałek Anna - 32 60 32 226

Fundusz nie dofinansowuje zadań zrealizowanych przed dniem złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania!

Terminy składania wniosków:

Od 01.07.2015 r. obowiązuje nabór ciągły wniosków.

Wymagane załączniki wraz z wnioskiem, należy pobrać ze strony WFOŚiGW w Katowicach, link poniżej:

https://www.wfosigw.katowice.pl/wzory-wnioskow-5.html

Szczegóły oferty, w tym aktualne  „Zasady udzielania dofinansowania” znajdują się pod poniższym linkiem:

https://www.wfosigw.katowice.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie-podstawowe-dokumenty-5.html

II)

Dofinansowanie do dokumentacji technicznej - Program ELENA w Banku Ochrony Środowiska

Wysokość bezzwrotnego dofinansowania to 90% wartości dokumentacji.

Warunkiem koniecznym jest jednak złożenie wniosku kredytowego. Można to łączyć z premią termomodernizacyjną.

W przypadku JST, spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych oraz spółek komunalnych można otrzymać dofinansowanie jako refinansowanie już poniesionych kosztów. W tym przypadku należy wykazać, że wykonawcę wybrano w konkurencyjny sposób.

Przedsięwzięcia muszą dotyczyć efektywności energetycznej i być związane z budynkami (nie może to być np. wolnostojąca farma PV zrealizowana tylko na sprzedaż energii elektrycznej). Inwestycje mogą dotyczyć sieci ciepłowniczych i stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółki komunalne i MŚP będą mogły pozyskać też dofinansowanie na planowaną do wykonania dokumentację – tu bank ma otwartą listę wykonawców (nabór do listy jest ciągły).

Dokładne zasady finansowania zostaną ustalone do końca października, a refinansowanie już funkcjonuje – na stronie internetowej podanej poniżej znajdują się niezbędne informacje i formularze: Inicjatywa ELENA | Bank Ochrony Środowiska (bosbank.pl)

Tak jak w innych bankach – to dofinansowanie nie stanowi pomocy publicznej, a pod pojęciem dokumentacja jest rozumiana dokumentacja niezbędna do zrealizowania przedsięwzięcia, czyli nie tylko audyty energetyczne, ale także projekty, raporty oddziaływania na środowisko, ekspertyzy itp.

W razie potrzeby pozyskania dodatkowych informacji lub konsultacji prosimy o kontakt z niżej wskazaną osobą:

Ryszard Mocha

Główny Inżynier Ekolog

Departament Polityki Ekologicznej, ESG i Taksonomii

Zespół Głównych Ekologów Banku Ochrony Środowiska

K: +48 515 111 061,

W przypadku wspólnot mieszkaniowych można kontaktować się z Panią Anetą Chełczyńską z Oddziału BOŚ w Katowicach na al. Korfantego (mail: , tel.: 515 111 675).

W BOŚ wspólnoty mieszkaniowe są obsługiwane przez oddziały detaliczne, a spółdzielnie, firmy i JST przez centra biznesowe.

Źródło: WFOŚiGW; Bank Ochrony Środowiska