Konsultacje strategii rozwoju Lokalnej Grupy Działania

Konsultacje strategii rozwoju Lokalnej Grupy Działania

Gmina Koniecpol i inne gminy, tworzące Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski” przygotowują się do nowych projektów finansowanych z unijnych dotacji. W tym celu powstaje Lokalna Strategia Rozwoju LGD na lata 2021-2027, której główne założenia współtworzą sami mieszkańcy w trakcie konsultacji społecznych.

8 września w koniecpolskim Centrum Społeczno - Kulturalnym odbyły się warsztaty z udziałem przedstawicieli gminy, organizacji pozarządowych, mieszkańców, które zorganizowała Lokalna Grupa Działania "Region Włoszczowski".

Młodzież, aktywiści, członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz przedstawiciele stowarzyszeń pokazali potencjał oraz mocne i słabe strony naszego obszaru – mówi Katarzyna Fira z Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol. - Uczestnicy wykazali się sporym zaangażowaniem pod okiem Piotra Płucienniczaka z Fundacji Socjometr w Krakowie, który pełnił rolę moderatora. Sugestie, pomysły i potrzeby zostaną uwzględnione w tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.

Gmina Koniecpol jest członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski” od 2012 roku. Decyzja o członkostwie właśnie w tym stowarzyszeniu podyktowana była nie tylko położeniem gminy na styku dwóch województw: śląskiego i świętokrzyskiego, ale możliwością pozyskiwania dodatkowych środków unijnych na rozwój.

Współpraca z Regionem Włoszczowskim od lat służy budowaniu silnych więzi społecznych - mówi burmistrz Ryszard Suliga. - Jako gmina miejsko-wiejska bardzo potrzebujemy interwencji i wsparcia w obszarze realizacji potrzeb lokalnych społeczności, bo dzięki temu tworzymy lokalny kapitał społeczny, niezbędny zwłaszcza w naszym rejonie, położonym na skraju województwa śląskiego. Stowarzyszenie ma już historię wspólnych działań, które przez lata budowało zasady strategicznej i dojrzałej partnerskiej współpracy.  

Miniona perspektywa 2014-2020 udowodniła, iż ten instrument terytorialny został z powodzeniem wykorzystany. Gmina Koniecpol pozyskała środki unijne na bardzo potrzebne mieszkańcom projekty, w tym zrealizowała kilka przedsięwzięć związanych z zagospodarowaniem terenu nad Nowym Zalewem.

Przypomnimy niektóre z nich:

  • "Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej", w ramach którego wybudowano: ciągi pieszo-rowerowe oraz piesze, plażę, doposażono boisko do siatkówki plażowej, zamontowano elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, lampy solarne,
  • "Budowa strefy aktywności turystycznej i rekreacyjnej przy zalewie w Koniecpolu". Celem projektu było stworzenie przestrzeni atrakcyjnej dla mieszkańców jako miejsca wypoczynku, jak również jako miejsca na prowadzenie działalności gospodarczej poprzez budowę strefy aktywności turystycznej i rekreacyjnej. W ramach projektu zamontowano m.in. piramidę stożkową o konstrukcji linowej, zjazd linowy poprawiający sprawność ruchową i zręcznościową, urządzenia do ćwiczeń ruchowo-sprawnościowych: ławkę do ćwiczeń, modułowy system siłowni zewnętrznej street fitness,
  •  "Zakup i budowa altany drewnianej wraz z grillem w miejscowości Koniecpol".