Konkurs dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Konkurs dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej (ZG ZOSP RP). W konkursie na najlepszą młodzieżową drużynę pożarniczą i jej opiekuna mogą wziąć udział Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (MDP) działające przy Ochotniczych Strażach Pożarnych (OSP), szkołach i innych placówkach na terenie całego kraju. Termin przesłania zgłoszeń upływa 28.02.2022 roku.

Kryteria oceny:
– podnoszenie wiedzy i umiejętności członków MDP z zakresu zapobiegania pożarom i innym miejscowym zagrożeniom;
– propagowanie przepisów przeciwpożarowych w środowisku;
– rozwijanie sprawności fizycznej członków MDP poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki;
– organizowanie działalności kulturalno-oświatowej i historycznej w środowisku;
– organizacja MDP.
Do konkursu mogą przystąpić jedynie te drużyny, które zrealizowały przynajmniej jeden z celów z każdego z kryteriów wymienionych powyżej.
Pod uwagę brane są osiągnięcia drużyny i jej opiekuna za 2021 rok.
Do formularza zgłoszenia należy dołączyć dokumentację poświadczającą prawdziwość przedstawionych informacji, np. wycinki z gazet, zdjęcia, filmy, kserokopie dokumentów itp.

Termin składania wniosków upływa dnia 28 lutego 2022 r.

Zgłoszenia mogą przesyłać opiekunowie MDP, OSP, oddziały poszczególnych szczebli organizacyjnych ZOSP RP, szkoły i inne placówki.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa – z dopiskiem: konkurs dla MDP „Najlepsi z Najlepszych”.

Źródło, regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy:

https://zosprp.pl/2022/01/31/konkurs-dla-mdp-najlepsi-z-najlepszych/