Kolejne etapy budowy wodociągów

Kolejne etapy budowy wodociągów

Niebawem rozpoczną się prace nad budową kolejnych odcinków wodociągów w ramach etapu III. Wczoraj ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Termin składania ofert upływa dnia 17 lutego 2022 r.

Budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami realizowana będzie w miejscowości Łysiny na ulicy Zielonej. Prace potrwają ok. 4 miesiące.

Zakres zadania obejmuje:

1) budowę sieci wodociągowej ciśnieniowej wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych na działkach stanowiących drogi gminne w układzie rozgałęźnym o łącznej długości 1 764,8 mb. Sieć realizowana będzie metodą bezwykopową i wykopową,

2) budowę przyłączy wodociągowych o łącznej długości ok. 117,6 mb,

3) odtworzenie nawierzchni dróg w pasie wykonywanych robót.